Sun Online

އެންމެފަސް

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ ޓާފް އެޅުން 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިރުތިޝާމް އާދަމް 145 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ކުޅިވަރު މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް މިއަހަރުތެރޭ ހުއްދަ ދެވިފައިވޭ: ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ނ. ވެލިދޫ ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގައްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
ހއ. ހޯރަފުށި ހޯރަފުށީ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައި، ދެވަނަ ދަނޑެއް ވެސް އަޅަން ނިންމައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވިލުފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ބިންގާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅާނެ: މިނިސްޓަރު ޒުހޫރު 2 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ޝޫޓިން އެސޯސިއޭޝަން ހުޅުމާލޭގައި "ޝޫޓިން ރޭންޖް" އެއް ގާއިމް ކުރަނީ 2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
އަޙްމަދު އަދީބު ތާރީހަކަށްފަހު ތާރީހެއް ދާނެ، މޭޑޭގައި ކަމެއް ނުވާނެ: އަދީބު 2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 8
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ފުޓްސެލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި 2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ދޫނޑިގަމު އަވަށުގެ ފުޓްސެލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ ދަނޑުތަކެއް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވޭނެ: މަލީހު 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ހޮޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
DB released.