Sun Online

އެންމެފަސް

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެމްވައިއެސް: 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިމިއްޖެ، 90 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް! 1 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކުޅިވަރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން ރަށެއްގައި އިތުރު ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ ޓާފް އެޅުން 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 4
އިރުތިޝާމް އާދަމް 145 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ކުޅިވަރު މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް މިއަހަރުތެރޭ ހުއްދަ ދެވިފައިވޭ: ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން comment 2
ނ. ވެލިދޫ ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގައްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި 2 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހއ. ހޯރަފުށި ހޯރަފުށީ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައި، ދެވަނަ ދަނޑެއް ވެސް އަޅަން ނިންމައިފި 2 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވިލުފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ބިންގާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅާނެ: މިނިސްޓަރު ޒުހޫރު 3 އަހަރު 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޝޫޓިން އެސޯސިއޭޝަން ހުޅުމާލޭގައި "ޝޫޓިން ރޭންޖް" އެއް ގާއިމް ކުރަނީ 3 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
އަޙްމަދު އަދީބު ތާރީހަކަށްފަހު ތާރީހެއް ދާނެ، މޭޑޭގައި ކަމެއް ނުވާނެ: އަދީބު 3 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 8
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ފުޓްސެލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި 3 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ދޫނޑިގަމު އަވަށުގެ ފުޓްސެލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 3 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ ދަނޑުތަކެއް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވޭނެ: މަލީހު 3 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ހޮޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 3 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
DB released 01.