Sun Online

އެންމެފަސް

ތިމާވެށި އެންޓާޓިކާ އިން ލަންޑަނަށް ވުރެ ހަތަރު ގުނަ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަނޑައިގެން ގޮސްފި 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޝެއާ ދަ މީލް: ހަތް ރުފިޔާއިން ތަފާތު ދައްކައި، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލެވިދާނެ! 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު އުގެއިލްގެ "ފޭސް އޭޖިން" ސޮފްޓްވެއާ އެފަދަ އެހެން ސޮފްޓުވެއާތަކަށްވުރެ ކުރީގައި 8 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބައިނަލްއަގްވާމީ ރޮބޯޓްރޯނިކްސް މުބާރާތަށް ޣިޔާސުއްދީންގެ 24 ދަރިވަރަކު ޗައިނާގައި 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އާ ޕްލެނެޓެއް ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު ތެރޭ ހޯދަން ޖެހޭ: ހޯކިން 9 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އިންޑިއާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 9 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ނާސާ ސެޓާންގެ ހަނދެއްގައި ދިރުން ހުރެދާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ނިޝާންތަކެއް ފެނިއްޖެ 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އުރީދޫ އުރީދޫގެ 5ޖީ އާއި އެހެން އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ދައްކާލަނީ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސިއްހަތު އެޗްއައިވީ ވެކްސިން ޓްރައަލްތަކެއްގައި ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ވައިރަސް ނައްތާލެވިއްޖެ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ފެނާއި ދިރުން ހުރެދާނެ ގުރަހަތަކެއް ހިމެނޭ އިރަވީ ނިޒާމެއް ފެނިއްޖެ! 12 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސިއްހަތު ޓްރައިކްލޯސަން: އެމެރިކާގައި ސައިބޯންޏަށް އެޅުން މަނާ، ނަަމަވެސް ކޮލްގެޓް ޓޯޓަލްގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަ 1 އަހަރު 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންޑިއާ ކަނޑަށް ޣަރަގުވެފައިވާ ބައްރެއް ހޯދައިފި 1 އަހަރު 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދިރާސާ އެލުމިނިއަމް ތެލީގައި ކެއްކުމުން ކުޑަކުދިންގެ އައިކިއު ދަށްވޭ: ދިރާސާ 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ކެއްސުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ޗޮކްލެޓް! 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 1
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެއާ ދިމާލަށް ދެ ގިނިހިލަ، އެކައްޗާ މެދު ޝައްކު! 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 6
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން އާ ގުނަވަނެއް ހޯދައިފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ދައްކައިދިނީ ފަސް ޒުވާނުން! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 4
DB released 01.