Sun Online

އެންމެފަސް

ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ސްޓީވަން ހޯކިންގް އަވަހާރަވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
އެމެރިކާ-ޗައިނާ ސައިންސާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާ ކުރިމަތީގައި އެމެރިކާގެ ބާރު ކުޑަވަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެމެރިކާ ޕެންޓަގަނުން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސިއްރު ޔޫއެފްއޯ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވޭ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ދިރާސާ ވަރިއަކީ ވާރުތަވާ ކަމަކަށް ވުން އެކަށީގެންވޭ: ދިރާސާ 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ތިމާވެށި އެންޓާޓިކާ އިން ލަންޑަނަށް ވުރެ ހަތަރު ގުނަ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަނޑައިގެން ގޮސްފި 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޝެއާ ދަ މީލް: ހަތް ރުފިޔާއިން ތަފާތު ދައްކައި، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލެވިދާނެ! 10 މަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޚަބަރު އުގެއިލްގެ "ފޭސް އޭޖިން" ސޮފްޓްވެއާ އެފަދަ އެހެން ސޮފްޓުވެއާތަކަށްވުރެ ކުރީގައި 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބައިނަލްއަގްވާމީ ރޮބޯޓްރޯނިކްސް މުބާރާތަށް ޣިޔާސުއްދީންގެ 24 ދަރިވަރަކު ޗައިނާގައި 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އާ ޕްލެނެޓެއް ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު ތެރޭ ހޯދަން ޖެހޭ: ހޯކިން 11 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އިންޑިއާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 11 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ނާސާ ސެޓާންގެ ހަނދެއްގައި ދިރުން ހުރެދާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ނިޝާންތަކެއް ފެނިއްޖެ 1 އަހަރު 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އުރީދޫ އުރީދޫގެ 5ޖީ އާއި އެހެން އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ދައްކާލަނީ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ސިއްހަތު އެޗްއައިވީ ވެކްސިން ޓްރައަލްތަކެއްގައި ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ވައިރަސް ނައްތާލެވިއްޖެ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ފެނާއި ދިރުން ހުރެދާނެ ގުރަހަތަކެއް ހިމެނޭ އިރަވީ ނިޒާމެއް ފެނިއްޖެ! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 6
ސިއްހަތު ޓްރައިކްލޯސަން: އެމެރިކާގައި ސައިބޯންޏަށް އެޅުން މަނާ، ނަަމަވެސް ކޮލްގެޓް ޓޯޓަލްގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންޑިއާ ކަނޑަށް ޣަރަގުވެފައިވާ ބައްރެއް ހޯދައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 4
ދިރާސާ އެލުމިނިއަމް ތެލީގައި ކެއްކުމުން ކުޑަކުދިންގެ އައިކިއު ދަށްވޭ: ދިރާސާ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.