އެންމެފަސް

ދިރާސާ އެލުމިނިއަމް ތެލީގައި ކެއްކުމުން ކުޑަކުދިންގެ އައިކިއު ދަށްވޭ: ދިރާސާ 1 މަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ކެއްސުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ޗޮކްލެޓް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެއާ ދިމާލަށް ދެ ގިނިހިލަ، އެކައްޗާ މެދު ޝައްކު! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން އާ ގުނަވަނެއް ހޯދައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ދައްކައިދިނީ ފަސް ޒުވާނުން! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ލަންކާގެ ރިޔާސީ ވެބްސައިޓު ހެކްކުރި ޒުވާނާއާ ސިރިސޭނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނަސޭހަތް ދެއްވައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް އިނގިރޭސި ފުލުހުންނަށް އުގެއިލް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާ ސޮފްޓުވެއާއަކަށް ދިވެހި ނަމެއް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ގަލްފް އޮފް މެކްސިކޯގެ އަޑީގައި ދައުރުވާ 'ކޯރެއް' 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ދަރިންނަށް ތޫނުފިލިކަން ވާރުތަކުރަނީ މައިންގެ ފަރާތުން: ދިރާސާ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބުޅަލާ މާގައިގޯޅި ވުމުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ! 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބިހަކާ ނުލައި ދަރީން އުފެއްދިދާނެ: ސައިންސްވެރިން 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
ދިރާސާ އޮމޭގާ 3 ހިމެނޭ ކާނާ ކެއުމުން ކުޑަކުދިންގެ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ރަނގަޅުވޭ: ދިރާސާ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަނދުކޭތަ ކޭތަ ހިފާ އިރު، މިރޭގެ ހަނދު ފެންނާނީ 14 ޕަސަންޓު ބޮޑުކޮށް 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ސާފުކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ އާލާތެއް! 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުގެ ކުރިން ބަލި ދެނެގަންނަ ލޭގެ ޓެސްޓެއް! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ސޯލާ އެކްސްޕްރެސް: ދެ ދުވަސްތެރޭ މާސްއަށް ދެވޭ ފަދަ ޖައްވުގައި ދުއްވާ ރޭލެއް! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނާސާ މާސްއާ އެއްގޮތް މާހައުލެއްގައި ނާސާގެ ޓީމަކުން އެއް އަހަރު ހޭދަކޮށްފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.