އެންމެފަސް

ސިއްހަތު ޓްރައިކްލޯސަން: އެމެރިކާގައި ސައިބޯންޏަށް އެޅުން މަނާ، ނަަމަވެސް ކޮލްގެޓް ޓޯޓަލްގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންޑިއާ ކަނޑަށް ޣަރަގުވެފައިވާ ބައްރެއް ހޯދައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދިރާސާ އެލުމިނިއަމް ތެލީގައި ކެއްކުމުން ކުޑަކުދިންގެ އައިކިއު ދަށްވޭ: ދިރާސާ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ކެއްސުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ޗޮކްލެޓް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެއާ ދިމާލަށް ދެ ގިނިހިލަ، އެކައްޗާ މެދު ޝައްކު! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން އާ ގުނަވަނެއް ހޯދައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ދައްކައިދިނީ ފަސް ޒުވާނުން! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ލަންކާގެ ރިޔާސީ ވެބްސައިޓު ހެކްކުރި ޒުވާނާއާ ސިރިސޭނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނަސޭހަތް ދެއްވައިފި 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް އިނގިރޭސި ފުލުހުންނަށް އުގެއިލް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާ ސޮފްޓުވެއާއަކަށް ދިވެހި ނަމެއް 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ގަލްފް އޮފް މެކްސިކޯގެ އަޑީގައި ދައުރުވާ 'ކޯރެއް' 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ދަރިންނަށް ތޫނުފިލިކަން ވާރުތަކުރަނީ މައިންގެ ފަރާތުން: ދިރާސާ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބުޅަލާ މާގައިގޯޅި ވުމުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ! 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބިހަކާ ނުލައި ދަރީން އުފެއްދިދާނެ: ސައިންސްވެރިން 6 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ދިރާސާ އޮމޭގާ 3 ހިމެނޭ ކާނާ ކެއުމުން ކުޑަކުދިންގެ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ރަނގަޅުވޭ: ދިރާސާ 6 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ހަނދުކޭތަ ކޭތަ ހިފާ އިރު، މިރޭގެ ހަނދު ފެންނާނީ 14 ޕަސަންޓު ބޮޑުކޮށް 6 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ސާފުކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ އާލާތެއް! 6 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުގެ ކުރިން ބަލި ދެނެގަންނަ ލޭގެ ޓެސްޓެއް! 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.