އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ދައްކައިދިނީ ފަސް ޒުވާނުން! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ލަންކާގެ ރިޔާސީ ވެބްސައިޓު ހެކްކުރި ޒުވާނާއާ ސިރިސޭނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނަސޭހަތް ދެއްވައިފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް އިނގިރޭސި ފުލުހުންނަށް އުގެއިލް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާ ސޮފްޓުވެއާއަކަށް ދިވެހި ނަމެއް 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ގަލްފް އޮފް މެކްސިކޯގެ އަޑީގައި ދައުރުވާ 'ކޯރެއް' 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ދަރިންނަށް ތޫނުފިލިކަން ވާރުތަކުރަނީ މައިންގެ ފަރާތުން: ދިރާސާ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބުޅަލާ މާގައިގޯޅި ވުމުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ! 4 މަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ބިހަކާ ނުލައި ދަރީން އުފެއްދިދާނެ: ސައިންސްވެރިން 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ދިރާސާ އޮމޭގާ 3 ހިމެނޭ ކާނާ ކެއުމުން ކުޑަކުދިންގެ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ރަނގަޅުވޭ: ދިރާސާ 4 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ހަނދުކޭތަ ކޭތަ ހިފާ އިރު، މިރޭގެ ހަނދު ފެންނާނީ 14 ޕަސަންޓު ބޮޑުކޮށް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ސާފުކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ އާލާތެއް! 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުގެ ކުރިން ބަލި ދެނެގަންނަ ލޭގެ ޓެސްޓެއް! 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ސޯލާ އެކްސްޕްރެސް: ދެ ދުވަސްތެރޭ މާސްއަށް ދެވޭ ފަދަ ޖައްވުގައި ދުއްވާ ރޭލެއް! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނާސާ މާސްއާ އެއްގޮތް މާހައުލެއްގައި ނާސާގެ ޓީމަކުން އެއް އަހަރު ހޭދަކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެއާ އެންމެ ކައިރިން ފެނުނު، ދުނިޔެއާ އެއްގޮތް ޕްލެނެޓުގައި ދިރުން ހުރުން އެކަށީގެންވޭ! 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ނާސާ ނާސާގެ ރީސާޗްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިލޭ ދޫކޮށްލައިފި 5 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ޗައިނާއިން އުފެއްދި މިބަހުގެ ދަށުން ކާރަށް ދަތުރު ކުރެވޭ 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ލުއި ޚަބަރު ދުނިޔެއިން މެމޮތު ނެތިގެން ދިޔައީ ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން؟! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.