އެންމެފަސް

ސެމްސަން ސެމްސަންގް ނޯޓު 7 މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުުވާނެ ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓެއް ފޮނުވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަން ކުންފުނި ދެބައިކޮށް، ދެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ނިންމައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ 2.8 މިލިއަން ދޮންނަ މެޝިން އަނބުރާ ހޯދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖިން ޓެސްޓުން އައިފޯން އެންމެ ފުލުގައި! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ސައުދީގައި ނޯޓު 7 ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސެމްސަންގެ ފައިދާ 30 ޕަސެންޓު ދަށަށް! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްމާޓް ގަޑިތަކުގެ ވިޔަފާރި 51 ޕަސެންޓު ދަށަށް! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސް ފްލައިޓުތަކަށް ވެސް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ވެސް ސެމްސަންގް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 އުފެއްދުމާއި ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ހުއްޓާލައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ފޯނުތައް ނިއްވާފައި ބޭއްވުމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ނޯޓް 7 ގައި މައްސަލަ ޖެހުނަސް ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފައިދާ ވާނެ: ސެމްސަންގް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 'މައްސަލަ ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ' ނޯޓް 7ގެ ފޯނެއް ފްލައިޓް މަތީގައި ރޯވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ކޮރެއާގައި އަލުން ލޯންޗުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގ ގެ ދޮންނަ މެޝިންތައްވެސް ގޮވަނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ސެމްސަން ނޯޓު 7 އަލުން ބާޒާރަށް ނެރުން ފަސްކޮށްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ސަމްސަންގް ނޯޓު ޓޫއެއް ރޯވެ، އަނދައިފި 4 މަސް 46 މިނެޓް ކުރިން comment 1
DB released.