Sun Online

އެންމެފަސް

ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9 ގެ އާ ވާހަކަތަކެއް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9ގެ ކެމެރާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ވާވޭއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ސެމްސަންގް ކުށްވެރިވެއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9 އަންނަ މަހު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ބޭނުން ބައްޓަމަކާއި ސައިޒަކަށް އުފެއްދޭ ޓީވީއެއް ސެމްސަންގުން ލޯންޗުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނުގެ ވާހަކަތައް ސެމްސަންގުން އޮޅުމަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގުން ސެމްސަންގް ނޯޓް 8 ގެ ޕްރީއޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުޅާ މޮނިޓަރު ސެމްސަންގް އިން ތައާރަފުކޮށްފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާއިތުވި ތިން މަސް ތެރޭގައި ސެމްސަންގްއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 8ގެ ފިންގަޕްރިންޓް ރީޑާއިން ވިންޑޯސް 10 ހުޅުވާލެވޭނެ 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސެމްސަން ނޯޓު 7ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ސެމްސަން އިން އާ ފޯނެއް ނެރެނީ 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަހަރު ނިކުންނަން ހުރި ބައެއް ސްމާޓް ފޯންތައް 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ސެމްސަންގުން އުފެއްދި އެންމެ ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާ މޮނިޓާ ތައާރަފްކޮށްފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ 36 ޖީބީގެ ހިލޭ ޑާޓާއާ އެކު، އުރީދޫއިން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 ވިއްކަން ފަށައިފި 9 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ދިރާގު އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ދިރާގުން ދައްކާލައިފި، އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ބާޒާރަށް 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެސްކީ އެސް8 އަދި އެސް8 ޕްލަސްއަށް ޕްރީ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އުފަން ބިމުގައި ސެމްސަންގް އެސް8 އަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރު 10 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.