Sun Online

އެންމެފަސް

ސެމްސަން ނޯޓު 7ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ސެމްސަން އިން އާ ފޯނެއް ނެރެނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަހަރު ނިކުންނަން ހުރި ބައެއް ސްމާޓް ފޯންތައް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ސެމްސަންގުން އުފެއްދި އެންމެ ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާ މޮނިޓާ ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ 36 ޖީބީގެ ހިލޭ ޑާޓާއާ އެކު، އުރީދޫއިން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 ވިއްކަން ފަށައިފި 3 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 5
ދިރާގު އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ދިރާގުން ދައްކާލައިފި، އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ބާޒާރަށް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެސްކީ އެސް8 އަދި އެސް8 ޕްލަސްއަށް ޕްރީ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި 4 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އުފަން ބިމުގައި ސެމްސަންގް އެސް8 އަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރު 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 8.8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެ: ސެމްސަންގް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގުން ވާވޭއަށް 11.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8: ހޯމް ބަޓަން ގެއްލި، ސްކްރީންވެސް ބޮޑު! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ސެމްސަން ނޯޓް7 އަނެއްކާވެސް ބާޒާރަށް ނެރެނީ؟ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ކޮރަޕްޝަނާއި ނޯޓު7ގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން މައާފަށް އެދިއްޖެ 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސެމްސަންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި 6 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއް ގޮވައި، ސެމްސަންގު ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ 6 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެޕަލްއިން ސެމްސަންއަށް ވުރެ ގިނައިން ފޯނު ވިއްކައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ދިމާވި މައްސަލަ ދެނެގަނެވިއްޖެ، ނޯޓު 7ގައި ގޯހީ ބެޓެރީ! 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.