ސެމްސަންގް އާއި އެލްޖީ އިން މައިކްރޯލެޑް ޓީވީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކުރާ އިންވެސްޓް މަދުކުރަނީ

ފޮޓޯ ކްރެޑިޓް -- ސެމްސަން

ސެމްސަންގް އާއި އެލްޖީ އިން މައިކްރޯލެޑް ޓީވީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް މަދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިތަކުން މިގޮތަށް ނިންމީ މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާތީއެވެ.

މައިކްރޯލެޑް ޓީވީތަކަކީ އޯލެޑް ޓީވީތަކަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅު އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް، މި ޓީވީތަކުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ކޮރެއާ އަދި ޓައިވާނުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދެ ކުންފުނިން ވެސް މައިކްރޯލެޑް ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެއެވެ.

ސެމްސަންގް އިން މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައެއް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތެވެ. އަދި އެލްޖީއިން ވެސް އެ ކުންފުނީގެ މައިކްރޯލެޑް އިންޖިނިއަރުން އޯލެޑް ޓީމަށް ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމުމަށް މެދުވެރި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުމުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވުން ހިމެނެއެވެ.

އެޕަލް އިން ވެސް އެޕަލް ވޮޗަށް މައިކްރޯލެޑް ބޭނުންކުރުމާ މެދު އަލުން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މައިކްރޯލެޑް އިންޑަސްޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ 2030ގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

މިހާރު ކިއުޑީއީއެލް އަދި ނެނޯލެޑް ފަދަ އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ސަމާލުކަން ލިބެމުންދާއިރު، އެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އަގު ދަށްވެއްޖެނަމަ ވަރުގަދަ ވާދަވެރިންނަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ބެލެވެއެވެ.

މައިކްރޯލެޑް ޓީވީތަކަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި އެންމެ މުއްސަނދި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އުފެއްދުމަކަށް ވެފައިވާތީ، ގިނަ ބަޔަކަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ލިބުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު، ސެމްސަންގް އަދި އެލްޖީ އިން މައިކްރޯލެޑް ޓީވީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު އަލުން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ދެ ކުންފުނިން މި ދާއިރާއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް މަދުކޮށް، އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އިސްކަންދޭން ފަށާފައިވާއިރު، މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި، ކުންފުނިތަކުން އެ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް