Sun Online

އެންމެފަސް

ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު އެމެރިކާ ވަކިވުމުން ޓްރާންސް ޕެސިފިކް ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުން ރީބްރޭންޑްކޮށް، އަލުން ސޮއިކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ޓްރަމްޕްގެ އިގްތިސާދީ އިސް މުޝީރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޖިބޫޓީގައި ޔޫއޭއީ އިން ހިންގާ ކޮންޓެއިނާ ޓާމިނަލެއް އަތުލައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ކައިލީ ޖެނާގެ ޓްވީޓަކާއެކު ސްނެޕްޗެޓަށް "ލޮޅުމެއް" 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ބޯޓު ދެލި ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސިންގަޕޫރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަރަނިވުމުން ސިންގަޕޫރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ދެނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓްވިޓާ ޓްވިޓާއަށް އިންވެސްޓުކުރަން އިންވެސްޓަރުން ބޭނުންވޭ؟! 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ގޫގުލް "ނެސްޓް"ގެ ކޯފައުންޑަރު އިސްތިއުފާދެނީ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާ ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ވަޒީފާ ދޭއިރު ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްކަންދޭން ސައުދީން ނިންމައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ ގަތަރުން އޮމާނާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގެ އިގްތިސާދު ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު މަދު ކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބިލް ގޭޓްސް 2042 އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަނަރަކަށް ބިލްގޭޓްސް ވެދާނެ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ނެދަލޭންޑްސްގައި އޮޓޮމޭޓެޑް ރޭލު ޓެސްޓު ކުރަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ ވަގުތީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަސް ގެނެސްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ތެލުގެ އަގު ތެލުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ މައްޗަށް ނުދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ފަތުރުވެރިކަން ދަށަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.