އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ދޮގު ޚަބަރު ޑިލީޓު ނުކުރާނަމަ ޖަރުމަނުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ތިން މަހުގެ މަރަމާތަށް ފަހު ލަންކާ އެއާޕޯޓް މާދަމާ ހުޅުވަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ކޮރަޕްޝަނާއި ނޯޓު7ގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން މައާފަށް އެދިއްޖެ 4 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އައިޑިއާ ގަނެ، އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ނެޓްވޯކް އޮޕަރޭޓަރަށް ވޮޑަފޯން ވެއްޖެ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޗައިނާ ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު 136 އެއަރޕޯޓް ބިނާކުރަނީ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެއާޕޯޓު މަރާމާތުތައް ވަގުތަށް ނުނިމިއްޖެ ނަމަ ބްލެކްލިސްޓު ވެދާނެ: ލަންކާ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މެލޭޝިއާ މެލޭޝިއާގައި ތެޔޮ ސާފުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް އެޅުމަށް ސައުދީން ހަތް ބިލިޔަން ޑޮލަރު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ ފައިދާ 754.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު، ހިއްސާއަކަށް 0.9 ޑޮލަރު ބަހަން ހުށަހަޅައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ފްލައިޓު ޑިލޭވެގެން ފަސް އެއާލައިނަކުން ފަސިންޖަރުންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އަންގައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓު އަންނަ މަހު އުވާލަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އޫބާ ބޯއިކޮޓްކުރަން ފެށުމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ، ޓްރަމްޕްއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ޓެންޑާ މަސައްކަތްތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރުމަށް އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އީރާން އިރާނުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓަލަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަނީ! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮކެމޮން ޕޮކެމޯން އަދި މާރިއޯގެ ސަބަބުން ނިންޓެންޑޯގެ ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ފޯލްކްސްވާގެންއިން އެމެރިކާގައި ވިއްކި ހުރިހާ ކާރެއް އަނބުރާ ގަންނަން ޖެހިދާނެ! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.