Sun Online

އެންމެފަސް

ސްރީ ލަންކާ ލަންކާ އާއި ބަންގާޅާ ދެމެދު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓެއް ހަދަނީ 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސައުދީ އަރަބިއާ ބޮޑު ޓެކުހެއް ނަގަން ފެށުމުން ސައޫދީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުމީހުން އެގައުމު ދޫކޮށް ދަނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޖީ20 ސަމިޓް ޖީ ޓުވެންޓީގެ ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ސަމިޓް، ޖަރުމަނުގައި ފެށިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
މިސްރު މިސްރުގައި ކަރަންޓުގެ އަގު 40 ޕަސެންޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ ޖީއެސްޓީއާ އެކު އިންޑިއާއަށް ތާރީޚީ ބަދަލެއް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރަޝިޔާ-ޔުކްރޭން ސައިބާ-އެޓޭކްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރަޝިޔާކަމަށް ޔުކްރެއިނުން ތުހުމަތުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ގައުމުތަކުގެ މުދަލާއި އުފެއްދުންތައް ގަތަރަށް އިންޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ގަތަރު އެއާވޭސް ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އެއާލައިނުގެ އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސްއަށް 1 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަންގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް ލަންކާ މީހަކާއި ޖަޕާނުގެ ދެ އެއާލައިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ގަތަރު އެއާވޭސް ގަލްފުން ހުރަސް އެޅިއަސް ގަތަރު އެއާވޭސްއަށް ހުރަހެއް ނެތް! 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ - ސްރީ ލަންކާ ކޮލޮމްބޯ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން ލަންކާ އިން ބޭނުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަންއިން އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ތިން ސިޓީއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސް ފިލްޓަރާ އެކު، އިންސްޓަގްރަމް ސްނެޕްޗެޓަށްވެ ނިމިއްޖެ! 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދުބާއީގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓުކޮށްގެން ދިވެއްސަކަށް ދުބާއީ ދަތުރެއް! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ-ޗައިނާ އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ނައްތާލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ މުޅި އިންޑިއާ ޖީއެސްޓީއަށް ތައްޔާރުވަނީ! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.