އެންމެފަސް

މެލޭޝިއާ މެލޭޝިއާގައި ތެޔޮ ސާފުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް އެޅުމަށް ސައުދީން ހަތް ބިލިޔަން ޑޮލަރު 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ ފައިދާ 754.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު، ހިއްސާއަކަށް 0.9 ޑޮލަރު ބަހަން ހުށަހަޅައިފި 4 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 2
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ފްލައިޓު ޑިލޭވެގެން ފަސް އެއާލައިނަކުން ފަސިންޖަރުންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އަންގައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓު އަންނަ މަހު އުވާލަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އޫބާ ބޯއިކޮޓްކުރަން ފެށުމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ، ޓްރަމްޕްއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ޓެންޑާ މަސައްކަތްތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރުމަށް އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އީރާން އިރާނުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓަލަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަނީ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮކެމޮން ޕޮކެމޯން އަދި މާރިއޯގެ ސަބަބުން ނިންޓެންޑޯގެ ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ފޯލްކްސްވާގެންއިން އެމެރިކާގައި ވިއްކި ހުރިހާ ކާރެއް އަނބުރާ ގަންނަން ޖެހިދާނެ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ކޮލިޓީ ދަށްވެގެން، ލަންކާއިން 40،000 ޓަނުގެ ތެޔޮ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަން ސިޔާމް ސަން އަކުއާ ޕާސިކުޑާއަށް ބުކިންގް ޑޮޓް ކޮމްއާއި ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާގެ ދެ ޝަރަފު! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޓާ ބަކްސް ސްޓާބަކްސްއިން 10،000 ރެފިއުޖީންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ ފައިސާ ނޫޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ: ކުރީގެ މިނިސްޓަރު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް ފީޗަރ އާންމުކުރަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އަބޫދާބީ އަބޫދާބީގެ 125 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ފަންޑެއްގެ ވެރިއަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޗެއާމަން 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.