Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޔޫއޯއިން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
އަދާލަތު ޕާޓީ ޑރ. ޝަހީމް އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ނާންގާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ ދިހަ މަސް ފަހުން އިމްރާނުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސިޔާސީ ރާއްޖެ އައުމާ އެކު ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލައަކަށް ފަހު މައްސަލައެއް، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން "ކުރިން ފޯމުލީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ޔަގީން ކުރަން" 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަދާލަތު ޕާޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ހުކުމްކޮށްފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 21
އަދާލަތު ޕާޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ތަދައްޚުލްވެއްޖެ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަދާލަތާއި ޑީއާރްޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަދާލަތު ޕާޓީ އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޕީޕީއެމް ވެއްޖެ 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
އަދާލަތު ޕާޓީ އަދާލަތުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އަހްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މައުމޫނުގެ ދައުވަތަކަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި 7 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.