Sun Online

އެންމެފަސް

ސިޔާސީ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑިގެއްލޭ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރާ އިރު އިމްރާން ބިޑިއަޅުވާފައި ހުންނަކަމަށް ބުނެ އަދާލަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އިމިގްރޭޝަން ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް އިތުރު ތިން މަހަށް ހިފަހައްޓައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ އިމްރާން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސިވިލް ކޯޓު އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ބާތިލްކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން މަޖިލީހުގެ ތާރީހީ ވޯޓުގެ ކުރިން، އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބަސް އިއްވައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޔޫއޯއިން ގޮވާލައިފި 5 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
އަދާލަތު ޕާޓީ ޑރ. ޝަހީމް އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ނާންގާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ ދިހަ މަސް ފަހުން އިމްރާނުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސިޔާސީ ރާއްޖެ އައުމާ އެކު ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލައަކަށް ފަހު މައްސަލައެއް، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން "ކުރިން ފޯމުލީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ޔަގީން ކުރަން" 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަދާލަތު ޕާޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
DB released.