Sun Online

އެންމެފަސް

ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ނުކުރަނީސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޕީޖީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިއްޖެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ފުލުހުން ތަހުގީގަށް ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު އާޒިމް އާއި އަލީ ޒާހިރު ދޫކޮށްލައިފި 3 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 7
ރައީސް މައުމޫން ގޮނޑި ގެއްލޭނެއޭ ބުންޏަސް ނުގެންލޭނެ، ނިމުނީއޭ ބުންޏަސް ނުނިމޭނެ: މައުމޫން 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 16
ސިޔާސީ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑިގެއްލޭ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރާ އިރު އިމްރާން ބިޑިއަޅުވާފައި ހުންނަކަމަށް ބުނެ އަދާލަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އިމިގްރޭޝަން ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް އިތުރު ތިން މަހަށް ހިފަހައްޓައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ އިމްރާން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސިވިލް ކޯޓު އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ބާތިލްކޮށްފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން މަޖިލީހުގެ ތާރީހީ ވޯޓުގެ ކުރިން، އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބަސް އިއްވައިފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޔޫއޯއިން ގޮވާލައިފި 7 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
އަދާލަތު ޕާޓީ ޑރ. ޝަހީމް އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ނާންގާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ ދިހަ މަސް ފަހުން އިމްރާނުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.