Sun Online

އެންމެފަސް

ސުޕްރީމް ކޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ވަދެ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސޫރަ ކުރެހި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ނައީމާއްތަ އާއި އިތުރު ތިން މީހަކު ރޭ އެއްވުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 16
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ރޭ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދި ކުރިއެރުންތަކަށް އެމްޑީޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ފުލުހުން އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރަކު ވަކީލުންނާ އެކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ފުރުސަތު ދީފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ފުލުހުންގެ ސަފު ފޫއަޅުވާލި މައްސަލާގައި އިތުރު ހަތަރު މެމްބަރަކު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ 3 ހަފްތާ 56 މިނެޓް ކުރިން comment 9
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޕީޖީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 12
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް މަޖިލީހަށް ވަން މައްސަލައިގައި މެމްބަރު ފަލާހުގެ ބަޔާނެއް ނަގައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ނޫސްވެރިން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ދެ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ރީކޯ މޫސާމަނިކު އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ދެ ފެކްޝަނެއް އޮވޭ، އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ: ރީކޯ މޫސަ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ސިޔާސީ ފުލުހުންގެ ސަފު ފޫއަޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު އިބޫ އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިޔާސީ އިބޫ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޕީޕީއެމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ ހިންގީ ޖަރީމާއެއް، އެ އަމަލު ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ: ޕީޕީއެމް 4 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ތަހުގީގަށް ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު އާޒިމް އާއި އަލީ ޒާހިރު ދޫކޮށްލައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ސިޔާސީ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
ޚަބަރު އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނައިބުންނަށް ރޮޒައިނާ އާއި އާޒިމް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު މައުމޫނު ނަޝީދާ އެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުމުން ގައުމު ވެއްޓޭނީ ކުރިންވެސް ވެއްޓުނު ވަޅުގަނޑަށް: އުމަރު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 68
DB released.