Sun Online
އަލީ ރިފްޝާން

އަލީ ރިފްޝާން ޔޫވީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސް އަލުން ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް

...

15 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، ވިކްޓަރީން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 20 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ފަހު މެޗުން ހޯދި މޮޅާއެކު ރެއާލުން 33 ވަނަ ފަހަރަށް ލަލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ބަނގްލަދޭޝް މެޑެއްޔަކާ ދިމާލަށް، މެޑެއްޔެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިއްޖެ 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ވިއްސާރައާ ހެދި މާލޭ ލީގުގެ މިރޭގެ މެޗު މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެއަށް ތިން މެޑަލް 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝިފާޒް، ހާފް މެރަތަން ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، ނިއުއިން މާޒިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ތިން ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ނޭޕާލް އަތުން ރާއްޖެއަށް ހިތްދަތި ބައްޔެއް 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޓީސީއާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މެޗުން ހަމަހަމަ ނިމުމެއް 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަންގެ ކައުންސިލަށް މޫސަ އިންތިހާބުކޮށްފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ވަރުގަދަ އިންޑިއާ ރާއްޖެ އަތުން މޮޅެއް ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް، ބަނގްލަދޭޝްއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކީޕަރު އިމްރާންގެ 'ވަރުގަދަ' ޝަކުވާގެ ބަޔާން ރައްދުވަނީ އެފްއޭއެމަށް! 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސަރަހައްދީ ފުރަތަމަ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ފަށައިފި 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ކޭންއަކަށް ނޯންނާނެ: ޕޮކެޓީނޯ 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ފަޒީލް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި، 1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމާ ގާތަށް 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން 200 މީޓަރު ދުވުމުން ސާއިދަށް 6 ވަނަ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން މަޑަވެލި ބަލިކޮށް، ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިނަދޫން ހޯދައިފި 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކީޕަރު އިމްރާން ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމުން ޓަވަރޭޒް ރުޅިގަދަވެއްޖެ! 5 ދުވަސް 49 މިނެޓް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ސްވައިން ފުލޫ އިން ރައްކާތެރިވަމާތޯ..
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ވިލިތައް އުފައްދައި ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކުރަން ފެށީ މުސްލިމުންނެވެ.
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.