Sun Online
އަލީ ރިފްޝާން

އަލީ ރިފްޝާން ވަރުގަދަ ބަޔާން ބަލިކޮށް، ފްރެންކްފަޓް އިން ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އޮރީކްސް ބީޗް ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 ދުވަސް 55 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، ޗެލްސީން އަށްވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލައިފި 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޓީމް ފްރެންޑްސް ބަލިކޮށް، އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދައިފި 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ލ. ގަން އެފްސީ ބަލިކޮށް، ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދާއެޅުން ހޯދައިފި 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ނޭމާއާ އެކު ޑެނީލޯއާއި ޓައިސަން ހިމަނައި، ބްރެޒިލްގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑު އިއުލާންކޮށްފި 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ބަލިނުވެ ބާސާއިން ދަމަހައްޓަމުންދިޔަ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފާތީއަށް، ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޝާޒްއަށް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުތައް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ގްރީން ކަޓުވާލުމަށްފަހު، ފްލެޓް 7 ސެމީއަށް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަތައް ނޮއޭނާ، ލ. ގަން އެފްސީ، ބަޖިޔޭ އަދި ތިމަރަފުށި ޔޫތު ޕްލޭޔާސްއަށް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ސެމީގެ ފަހު ޖާގަތައް ސިފައިންނާއި ކަނބަލުންނަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ޖާގަތައް ފްލެޓް 7، އެމްޒެޑްޖީ، ދާއެޅުން އަދި ގްރީނަށް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ރާއްޖޭން ނާއިލާއި ހިމްނާ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަތައް ޓީމް ފްރެންޑްސްއާއި އުރީދޫއަށް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޗެމްޕިއަން ''ބަޖިޔޭ'' ގަދަ 16އަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ކުއާޓާގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އިނގުރައިދޫ ބަލިކޮށް، ތިމަރަފުށި ފްރެންޑްލީ ޕްލޭޔާސް ގަދަ 16އަށް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ރޮކް ސްޓްރީޓްސްއާއި ފްލެޓް 7، ގަދަ 16އަށް 2 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޖިރޫގެ ލަނޑުން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމްއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި 2 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ފިލާވަޅު
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.