Sun Online
އަލީ ރިފްޝާން

އަލީ ރިފްޝާން ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މިރޭ

13 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތާއި ކިޑްސް ސްވިމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު 13 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކޮށްދިއްޕަރާއި އަނަންތަރާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 14 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ލަ ލީގާގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ރަތް ކާޑު ދެއްކި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ރާމޯސް 17 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ރެއާލް އާއި ބާސާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 18 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން އަލޮންސޯގެ ދެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ޗެލްސީން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި 19 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ގޮޓްޒޭގެ އެނބުރި އައުން ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް: ބޯޒް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ސެމީގެ ފަހު ޖާގަތައް ސައިރިކްސްއާއި މައި ކޮލެޖަށް 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަތައް އެފްއެޗްޓީއެސް އާއި ކްލިކް ކޮލެޖަށް 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކެރިޗްގެ ލަނޑުން މިލަންދޫ އަތުން ވަރުގަދަ މާޒިޔާއަށް ހަނި މޮޅެއް 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ތިނަދޫ އަތުން ޓީސީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ރެކޯޑު އަގަކަށް ޑޭވިންސަން ސަންޗޭޒް ޓޮޓެންހަމްއަށް 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ފްރާންސްގެ ލެޖެންޑުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ޔުވެންޓަސްއަށް އާދެވުމުން މަޓުއިޑީ އުފާކުރޭ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ކުޑަހުވަދުއާއި މާޅޮސް ބައްދަލުކުރި މެޗުން ހަމަހަމަ ނިމުމެއް 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ސިޔާމް-މައުރޫފު ކަޕް: ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ، ފަށާނީ ނޮވެމްބަރު 15ގައި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ދަގަނޑޭގެ ލަނޑުން ގްރީން އަތުން ނިއުއަށް ހަނި މޮޅެއް 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ބާސާގައި ކާމިޔާބު ހޯދާނެ: ޕައުލީނިއޯ 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން 84 ކުޅުންތެރިންނާއެކު މެރީ ބްރައުން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އަލީ ރިފްޝާން ޗިލީ ސްކޮޑުގައި ސަންޗޭޒް ހިމަނައިފި 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -9
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.