Sun Online

އެންމެފަސް

ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި 17 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން comment 9
މެމްބަރު ނަޝީދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މަޖިލީހާއި ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ނަޝީދު 18 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 9
ދިވެހި ސަރުކާރު "އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް" 19 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި 19 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 8
ފުލުހުން ފުލުހަކާ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު އަނެއްކާވެސް ނާދިރާއަށް 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފުލުހުން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ހަމީހުންގެ ބަންދަށްވެސް ހަތް ދުވަސް! 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު އެޖެންޑާކޮށްފި 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަހްމަދު މަހުލޫފް މުޒާހަރާގައި މާފުށީ ޖަލު ތެރެއަށް ވަންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމުން މަހުލޫފު ހުރީ ހަނު! 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 15
ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުގައި ތިބީ ހަ މީހުން: ފުލުހުން 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ނެރުނު އަމުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 10
ދުންޔާ މައުމޫން ބައްޕާފުޅުގެ ބަންދާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗުއާރުސީއެމްއާ ދުންޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 8
އދ. އދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ މަންދޫބާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިިފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް 12 މެމްބަރުންނަށްވެސް ދައުވަތު އަރުވައިފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 5
ސިޔާސީ "ޕްރެޝަރެއް ވެސް ފިއްތުންތަކެއް ވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ" 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 13
އަލީ ހުސައިން މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަލީ ހުސައިން މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ދޫކޮށްލައިފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް ބައެއް ނޫސްވެރިން މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން އިދިކޮޅުން ކުޅެނީ ފިލްމެއް: އަދުރޭ 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 6
DB released 01.