Sun Online

އެންމެފަސް

ރައީސް ޔާމީން ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރަން ފުރިހަމަ ވަގުތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރިން: ރައީސް 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސިޔާސީ ސިވިލްސާވަންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 40
ސިޔާސީ "ރުމާލު 2" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަގަހައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 13
ފާރިސް މައުމޫން މެމްބަރުނަށް ރިޝްވަތުދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ފާރިސްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ރައީސް ޔާމީން އަންނަ އަހަރު ކުރައްވާނެކަން ޔަގީން: ރީކޯ މޫސަ 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 9
ޚަބަރު ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތައް މެމްބަރު ނަޝީދު ހަނދާންކޮށް ދީފި! 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 9
ސުޕްރީމް ކޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ވަދެ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސޫރަ ކުރެހި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 13
ޕާކިސްތާން ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރައްވަނީ 6 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޕީޕީއެމް މާލޭ ހިޔާ އާއީ ވެސްޓް ޕާކްގައި ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ދެ ޖަގަހަ ހުޅުވަނީ 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް ރައީސަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލުމަށް 25 ރަށެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކެއް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދި ކުރިއެރުންތަކަށް އެމްޑީޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 13
އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް މަގާމު ނުގެއްލޭ މާއްދާ ބާތިލުކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދެފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އެފްރިކާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ނެގި ސިއްރު ވޯޓުވެސް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސްއަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެފްރިކާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހުސްނުއްސުއޫދު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނަށް ވުރެ ބޮޑަށް، އިސްކަންދެނީ އިނާޔަތަށް: ސުއޫދު 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
DB released.