އެންމެފަސް

ގއ. ދާންދޫ ދާންދޫ ކައުންސިލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ސްޓާ ހޯދައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރ. އަލިފުށި 16 ޓީމާއެކު އަލިފުށީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީއޭ އެމްޑީއޭގެ އެމްވައިއެލް ޔޫތު ޑޭ ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ހުސްކީ އިން ހޯދައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީއޭ 24 ޓީމަކާ އެކު އެމްޑީއޭގެ އެމްވައިއެލް ޔޫތު ޑޭ ޗެލެންޖު ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ފޭދޫ ބަލިކޮށް، ތިމަރަފުށިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ސެމީގެ ޖާގަތައް ހެންވޭރާއި، ފޭދު އާއި، ތިމަރަފުށި އަދި މަޑަވެއްޔަށް 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި 8 ޓީމު ކަށަވަރުވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް މާފަންނު ބަލިކޮށް، ހެންވޭރުން ޒޯން 8ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ތިން ޒޯނެއްގެ މެޗަކާއެކު ޒޯން ބުރު މިރޭ ފަށަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ފޭދުއާއި، ކަނޑިތީމު އަދި ގުރައީދޫން އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނ. ވެލިދޫ ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ގއ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަނޑުހުޅުދޫ ހޯދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކިއްސަރު ފުޓްސަލް ކަޕް ގއ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ޖަމީލް ފައުންޑޭޝަން ކިއްސަރު ކަޕް ޑިސެމްބަރުގައި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ހޯދައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕްގައި 50 ޓީމު 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ސައިރިކްސް އާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ފައިނަލަށް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ފުޓްސަލް ކަރެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ޕްރިސްކޯ އެސްކޯޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ފަށައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.