Sun Online

އެންމެފަސް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ފައިނަލް ޕްރިވިއު 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްޕީއެލް ހޯދައިފި 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ފައިނަލް ޕްރިވިއު 6 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި މޯލްޑިވިއަން ފައިނަލަށް 1 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ސެމީ ފައިނަލް ޕްރިވިއު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ފޯރިގަދަ ހަފްލާއަކާއެކު ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ޕޮލިހާއި އެމްޕީއެލް ފައިނަލަށް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް: އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 136 ޓީމު 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން އަދި އެޗްޑީސީވެސް ސެމީއަށް، އަންހެން ބައިގެ ސެމީ މިރޭ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޕްރޯ އީދު ފުޓްސަލް ކަޕް ޕްރޯ އީދު ފުޓްސަލް ކަޕުގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ސަން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަތައް އުރީދޫ، މޯލްޑިވިއަން، އެމްޓީސީސީ އަދި އެމްޕީއެލްއަށް 2 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އެލައިޑާއި އެޗްޑީސީވެސް ކުއާޓާއަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ދިރާގާއި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންވެސް ކުއާޓާއަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ގަދަ 16ގައި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް "ފުޓްސަލް ކުޅެން ފޮނުވުން ހުއްޓުވޭނީ މިހާރަށް ވުރެ ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން" 3 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ޕޮލިސް، އެމްޕީއެލް، ފެނަކަ އަދި ކަސްޓަމްސް ސެމީއަށް 3 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އެސްޓީއޯ ކަޓުވާލައި ވެމްކޯއާއި އެމްޓީސީސީ ދެވަނަ ބުރަށް، ފެނަކަވެސް ކަޓައިފި 3 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.