Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އީދު ކުޅިވަރު އަންނަ ފިތުރު އީދުގައިވެސް ގއ. މާމެންދޫ "ވަން ޑޭ ކަޕް" އޮންނާނެ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުޓްސަލް އީދާ ދިމާކޮށް ހިންނަވަރުގައި ވެޓަރެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް ގައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ޓްރަޔަލް މިރޭ އެފްއޭއެމް ޓާފް ދަނޑުގައި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެމްވައިއެސް: 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިމިއްޖެ، 90 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް! 3 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 3
އާސެން ވެންގާ ވެންގާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން އާސެނަލުން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ރެޑްބުލް ވިނިންގ ފައިވް 267 ޓީމްގެ ތެރެއިން ބްރެޒިލަށް ދާން ފުރުޞަތު ލިބުނީ ކުލަބް ޓީނޭޖަށް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ގިނަ ކުލަތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފަހަތުން އަރައި އެމްޕީއެލް ބަލިކޮށް އެމްއާރްޑީސީއަށް ޗެމްޕިއަންކަން 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ސިފައިން ބަލިކޮށް ފެނަކަ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ވިމެން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރަށް ފަސްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެމްއާރްޑީސީން ސެމީ ކަށަވަރު ކުރިއިރު އެމްއޭސީއެލްވެސް ސެމީއަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެމްޕީއެލް އަދި ޗެމްޕިއަން ބީއެމްއެލް ސެމީ ފައިނަލަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމް ރިސޯޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފަށަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އެމްއާރްޑީސީ، އެމްއޭސީއެލް، ހައުސިންގ އަދި އެލައިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ބީއެމްއެލް، އެމްޕީއެލް، އެސްޓިއޯ އަދި ސްޓެލްކޯ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އިތުރު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
DB released.