Sun Online

އެންމެފަސް

ގދ. ވާދޫ ކަދާ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނިޓީ ކަޕް އަލިފުށި ބަލިކޮށް، މަޑަވެލިން ޔުނިޓީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނިއު ސްޓާ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނިއު ސްޓާ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މާފުށީގައި ފަށައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރ. އަލިފުށި އަލިފުށި މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔުނިޓީ ކަޕް ނޮޅިވަރަންފަރު ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ހިންނަވަރު ހައިނަސްއަށް މޮޅެއް 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނިޓީ ކަޕް ޔުނިޓީ ކަޕް: ހިތާދޫ ފުޓްސަލް ޓީމާއި ޓީމް ތިނަދޫ އިން ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކ. މާފުށީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފޭދޫ ބަލިކޮށް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހެންވޭރު ހޯދައިފި 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް މަޑުއްވަރީ ބަލިކޮށް، މިއަހަރުގެ ފައިނަލުން ވެސް ފޭދޫ ޖާގަ ހޯދައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުށި ކަޓުވާލައި، ހެންވޭރުން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ސެމީގައި ތިމަރަފުއްޓާއި ހެންވޭރު އަދި ސ. ފޭދޫ އާއި މ. މަޑުއްވަރީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގަދަ 16ގެ މެޗުތައް މިރޭ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްވީ ޓްވިޓްސަލް ޓްވިޓްސަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މިއަހަރު މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ޒޯން ތިނެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެރިދުއަށް، ޒޯން ހަތަރެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުނބުރުދުއަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުއްޓާއި ތުޅާދުއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް ރެކްރިއޭޝަނަލް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްޓީއޯއަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.