Sun Online

އެންމެފަސް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ހިތާދޫ ބަލިކޮށް، ތިމަރަފުށިން ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް މިއަހަރު ވެސް ސަން 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ފެން ކުންފުނީގެ "ވޯޓާރ ކަޕް 2017" ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް ރެކްރިއޭޝަނަލް ޕްރެޒިޓެންޑްސް ކަޕް ރެކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސެލް މުބާރާތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އައިލެންޑް ކަޕް ހިތާދޫ ބަލިކޮށް، އައިލެންޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ސިޓީން ހޯދައިފި 3 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެން ހުއްޓައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ޓީމު ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުން ވެސް ބަލިވެއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އައިލެންޑް ކަޕް ވިހި ޓީމާއެކު އައިލެންޑް ކަޕް ފަށައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން "ވައި-18 ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ" އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ރ. އަލިފުށި ހޮކޭގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި އަލިފުށި ޓީމް އައިލެންޑް ކަޕަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި! 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ގައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމް އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމް ފުރައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ގއ. މާމެންދޫ މާމެންދޫގައި ބާއްވާ ޕްރޯ އީދު ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފުޓްސަލް ހޮޓް އައިސް ސްޕޯޓް ވަންޑޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެންވީކޭއަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ތަށި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން ބޭރަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.