Sun Online

އެންމެފަސް

ދުންޔާ މައުމޫން އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ: ދުންޔާ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިއުފާ ދޭން ވަގުތު ނެގީ ވިސްނުމަށްޓަކައި: ދުންޔާ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ޚަބަރު ޖަޒުބާތާއި ރުޅި އެއްފަރާތްކޮށް، އުންމީދާ އެކު ސުލްހައަށް މަސައްކަތްކުރޭ: ދުންޔާ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ދުންޔާ މައުމޫން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ދުންޔާ މައުމޫން މައްސަލަތަކުގެ ހައްލުހޯދަން މަޝްވަރާކުރުމަށް ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދުންޔާ މައުމޫން ބައްޕާފުޅުގެ ބަންދާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗުއާރުސީއެމްއާ ދުންޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިއުފާގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވައި، ދުންޔާ ޗުއްޓީއަށް 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރައީސް މައުމޫން ޝައިނީގެ ރައްދު ދުންޔާއަށް: އެހެން ކުށްވެރިންނަކާ މައުމޫން ތަފާތެއް ނުކުރެވޭނެ 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފީޗަރ ބައްޕާފުޅު ޖަލުގައި، މި ދެބެއިން ސަރުކާރުގައި، ކިހިނެއް މިވަނީ؟ 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ދުންޔާ މައުމޫން ރައީސް މައުމޫން ދޫކޮށްލުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ދުންޔާ މައުމޫން މިއީ ބަދަހި އާއިލާއެއް، މައުމޫން ނެތުމުން ކަންބޮޑުވޭ: ދުންޔާގެ ފިރިކަލުން 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ދުންޔާ މައުމޫން ބައްޕާފުޅު އެ ހުންނެވީ ނަޝީދު އުފެއްދެވި ހާލަތެއްގެ ތެރޭގައި: ދުންޔާ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 16
ދުންޔާ މައުމޫން ބައްޕާފުޅުގެ ހާލާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: ދުންޔާ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ދުންޔާ މައުމޫން ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ތެދުވުމަށް ތައްޔާރު: ދުންޔާ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
ދުންޔާ މައުމޫން ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އދ. އަދި ބޭރުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން: ދުންޔާ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ދުންޔާ މައުމޫން އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ މުހިންމީ ގައުމީ މަސްލަހަތު: ދުންޔާ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 16
ސިވިލް ކޯޓު ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީއަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމް ކޮށްފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
DB released 01.