އެންމެފަސް

ދުންޔާ މައުމޫން ސިއްހީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެކު ދުންޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ނަގާނީ ވަގުތާ އެންމެ އެކަށޭނަ ޑިޒިޝަން: ދުންޔާ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 16
ދުންޔާ މައުމޫން ހަމަނުޖެހުންތައް ނައްތާލަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދުންޔާ މައުމޫން ދުނިޔޭގެ ސުލްހައަށް އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމު: ދުންޔާ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ދުންޔާ މައުމޫން ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމަށް ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދުންޔާ މައުމޫން ކުޑަ އަންހެންކުދީން މުސްތަގުބަލަށް ކުރާ އުންމީދުތައް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ: ދުންޔާ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އދ. އަންހެންކުދީންގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލި، ދުނިޔޭގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ރިޕޯޓު ރާއްޖޭގައި ނެރެފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ޕީޕީއެމް ކައުންސިލުން ދުންޔާ އާއި ޔުމްނާ ވަކިކޮށްފިން: ސުލޫކީ ކޮމެޓީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ޔުމްނާ މައުމޫން ޔުމްނާ މައުމޫން ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުންޔާ މައުމޫން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން އިތުރު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ދުންޔާ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އޯޓިޒަމް ނަބީހުގެ މަދަހަ އަލްބަމް ލޯންޗުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ދުންޔާ މައުމޫން އުންމީދު ކުރަނީ ރާއްޖެ އދ.ގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް: ދުންޔާ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ދުންޔާ މައުމޫން މުސްލިމް ޑިމޮކްރަސީތަކުގެ ފާގަތިކަމަށް އަންހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން މުހިންމު: ދުންޔާ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޕީޕީއެމް ދުންޔާއާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް: ޕީޕީއެމް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށްބުނެ ޝައިނީގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދުންޔާއަށް! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ދުންޔާ މައުމޫން ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭންޖެހޭ: ދުންޔާ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
މަޖިލިސް ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި 6 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.