Sun Online
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު

ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. މުއިއްޒު

2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު 200 ރުފިޔާއަށް އަރައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު އެމްޓީސީސީގެ މަހާ ޖައްރާފު، އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ސާޓާގެ ޖަޖިން ނިންމާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ތިނަދޫގައި އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ވިއްކާ ޓާމިނަލެއް ހަދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް އިދްހާމް ހަމަޖައްސަވައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ސާޓާގެ ނޭޕާލް، ބޫޓާންގެ އިވެލުއޭޝަން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ރައިޓްސް އިޝޫގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީގެ ލޯނު އިކުއިޓީއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ސްޕްލިޓްކުރަން ނިންމައި، ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ނެރާ ދިމާލު ތޮއްޓަށް ލޯންޗެއް އަރައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ސާޓާގެ އޮންލައިން ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރަކަށް މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ވޯލްޑް އޮންލައިން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ދެކުނު ފަރާތު ނެރު ކަނޑައި އަދި ނުނިމޭ، ބޭނުން ނުކުރޭ: ހައުސިން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ކޫއްޑޫގައި ތަރައްގީ ކުރި ރިސޯޓަށް ގެސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ސާޓާ އުތުރު އިންޑިއާގެ އިވެލުއޭޝަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތައް 70 ޕަސެންޓު އިތުރުކޮށް، ބްރާންޗުތަކުގެ އަދަދު 30 ޕަސެންޓް އިތުރުކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު އަނެއްކާ ވެސް މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު ފަރީހާގެ އަލްވަދާއާ އެކު ބީއެމްއެލްގެ އާ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released.