Sun Online
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު

މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އާއި އިސްރާއީލުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޢައްބާސް ރައްދު ދެއްވައިފި

1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަދަފިންޏާއި ބަލިމަޑުކަމުގައި އެމެރިކާގެ ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަނާވަމުންދަނީ 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ތުރުކީ އާއި އެމެރިކާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސަރަހައްދީ ބާރުތަކާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ދެބާރުގެ ކުރިމަތިލުން ހިނގާ މައިދާނަކަށް ސޫރިޔާ 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޗައިނާގެ ވައިސާފުކޮށް ފެހިކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު ޖަންގައްޔެއް އުފެއްދުމަށް 60000 ސިފައިން ނެރެނީ 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ދެކޮރެއާގެ ގުޅުންތަކުގައި އުންމީދީ ކުލަޖެހޭތަން ބަލަން އެމެރިކާއަށް ކެތެއް ނުވާނެ! 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިރާގު އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 88 ބިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސޫރިޔާއިން އިސްރާއީލުގެ ފައިޓަރ ޖެޓެއް ވައްޓާލުމުން އިސްރާއީލުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައިންސާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާ ކުރިމަތީގައި އެމެރިކާގެ ބާރު ކުޑަވަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޗައިނާއިން ވަރަށް އެޑްވާންސް މިސައިލް އައްޑަނައިގެ ސިސްޓަމެއް ތަޖްރިބާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާ ނުރުހުނަސް އީރާނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހަތިޔާރެއް އީރާނުން އުފައްދާނެ: ރޫހާނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިސްރާއީލަކީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރުމަށް ފަލަސްތީނުން ނިންމަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަތު ސައޫދީ އާއި ޔޫއޭއީގެ މައްޗަށް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެމެރިކާ އުނިކުރި 300 މިލިޔަން ޑޮލަރު އެހެން ގައުމުތަކުން ދެނީ 3 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މާދަމާ ރޭ ބޮޑު ނޫ ހަނދަކާއެކު ހިފާ ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މެލޭޝިޔާގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން، ގުދްސު ހިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ ޕްލޭނެއް އެކަށައަޅައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސޫރިޔާގައި އެމެރިކާއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގައިފާނެބާ! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތައް، އެމެރިކާއާ ނުލައި އުޅެން، ދަސްކުރަން ވެއްޖެ: ނިއުސްވީކް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މިސްރުގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުންވެސް ހުޅަނގުގެ ފިއްތުމެއް މިސްރަކަށް ނެތް 4 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޔޫރަޕްގެ ހަތަރު ގައުމަކުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތަށް އިއުތިރާފްވަނީ 1 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގުނީއެވެ. 2
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.