Sun Online
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު

މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ދުނިޔޭގައި އަންހެނުންނަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގައުމަކީ އިންޑިއާ

17 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އީރާން ގެންދަނީ ސޫރިޔާގެ ބިމުގެ އަޑީގައި މިސައިލް ކާރުޚާނާއެއް ބިނާކުރަމުން: އިސްރާއީލު 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ފަޒާގައި ސެޓެލައިޓް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޖައްވީ އުޅަނދެއް އީރާނުން ތަޖްރިބާކޮށްފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ވަލީއުލްއަހްދުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި ނާއިފަށް ވީގޮތެއް ސާފުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އުޅެފިނަމަ ނިއުކްލިއާ ހަމަލާތައް ޢެމެރިކާއަށް ދޭނަން: އުތުރުކޮރެއާ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައޫދީ ދީނީ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އަވަހާރަކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އަޑަށްވުރެ ދެގުނަ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މިސައިލް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް އީރާނުން އިޢުލާންކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ތިން ޒުވާނުން ޝަހީދުކޮށްލައި 400 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ބީބީސީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކުޑަކަން ހާމަވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ދިގުލައިގެންދާތީ ޕާކިސްތާނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 1 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ނިއުކްލިޔާ އެއްބަސްވުމަށް އީރާނުން އިޙްތިރާމް ކުރޭ: ޓްރަމްޕް 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިސްރާއީލުން މަސްޖިދުލްއަގްސާއަށް ބޭނުންގޮތެއް ހަދަމުންދާއިރު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތެެދުވާނެ އަރަބި ގައުމެއް ނެތް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިންޑިއާގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އަހަރެން ސައޫދީއަށް ދިޔައީ ސަތޭކަ ބިލިއަންވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދޭނެކަމުގެ ގެރެންޓީ ދިނުމުން: ޓްރަމްޕް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގުދްސުގައި ފަލަސްތީނުގެ ތިން ޒުވާނުން ޝަހީދުކޮށްލައި އިސްރާއީލު ފުލުހުންގެ ދެމީހުން މަރާލައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ހަމާސްއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށް ސައޫދީ ސަފީރަކު ވިދާޅުވުމުން މަސްރަހު ހޫނުވެއްޖެ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިހުމާލުން އެތައްް ހާސް ބައެއްގެ ގަޔަށް އެޗްއައިވީ އެކުލެވޭ ލޭ އެޅި މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރު އިނދަޖައްސާލުމުގެ ޕްލޭނަށް ދުނިޔޭގެ ތާއީދު ނެތުމުން އެކަން ފަނުފުލުންދަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިރާގުން އައިއެސްގެ މައްޗަށް ނަސްރު ހޯދުމުން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން އިރާގަށް މަރްހަބާ ކިޔަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ބޮޑު ޓެކުހެއް ނަގަން ފެށުމުން ސައޫދީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުމީހުން އެގައުމު ދޫކޮށް ދަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އުޙުދު ހަނގުރާމަ - 7
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.