Sun Online
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު

މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މެންޗެސްޓާގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

...

5 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޓެރަރިސްޓުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް 34,000 ސިފައިންގެ އިސްލާމީ ލަޝްކަރެއް އެކުލަވާލަނީ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މިހާރުގެ ރައީސް ރޫހާނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާ ޓެރަރިސްޓުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭހާ ހިނދަކު އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނަން: އުރުދުޣާން 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އީރާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށް ރިވެލިއުޝަނަރީ ގާޑުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާގެ އިންތިހާބަށް ރަޝިޔާ ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލަ ބަލަން މުސްތަގިއްލު މުހައްގިގެއް 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޓްރަމްޕްގެ ކިބައިން އެދެނު އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލްނުވެ އުރުދުޣާން އެނބުރި ގައުމަށް 6 ދުވަސް 48 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައޫދީގައި ބާއްވާ ސަމިޓްގައި އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕް ޚިތާބެއް ދެއްވަނީ 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޓްރަމްޕް، ދުބާއިގެ ވަލީއުލްއަހްދު މުހައްމަދު ބިން ޒާޔިދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އުތުރުކޮރެޔާ ތަޖްރިބާކުރި ނިއުކްލިޔާ ދެބޯ ހަރުކުރެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް މިސައިލެއް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މިއަދު އުތުރުކޮރެޔާ އިން ތަޖްރިބާކުރީ ދެހާސް ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާގެ މިސައިލެއް: ޖަޕާން 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކަން އަރަބި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު މިސްރުގެ ރައީސްއަށް އަރުވައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިރާގާއި އަފްޣާނަށް އެމެރިކާ އަރައިގަތީ އެ ދެގައުމުގައި ޑިމޮކްރަސީ ފަތުރާކަށް ނޫން: ކޮންޑަލީޒާ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަށް ރަޝިޔާގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ކުރިޔަށްދާނެ: އެފްބީއައި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސޫރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން ތުރުކީއަށް އެންމެފަހުން ކޮޅުކެހި! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޔަމަންގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވޭނީ ސައޫދީން ހޫޘީންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން: އަލީ އަބްދުﷲ ސާލިޙް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ދެކުނު ކޮރެޔާގެ އައު ރައީސް މޫން ޖައިއިން މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޕާކިސްތާނުގައިވާ ޖަސްޓިސް އާމީގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާތައް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުން ދީފި 2 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައޫދީ އިސްކޮށް އޮވެގެން އަރަބި އިސްލާމީ އުންމަތުން އެމެރިކާއާ އެކު އެލަޔަންސެއް ހަދަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިސްކަންދޭނީ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމަށާއި ގައުމީ މަސްލަހަތަށް: މެކްރޯން 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ސްވައިން ފުލޫ އިން ރައްކާތެރިވަމާތޯ..
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ވިލިތައް އުފައްދައި ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކުރަން ފެށީ މުސްލިމުންނެވެ.
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.