Sun Online
Ramadan 2017
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު

މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޓްރަމްޕަކީ ދުނިޔޭން މޮޔަނުވެހުރި ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މޮޔައެއްކަމަށް އުތުރުކޮރެޔާއިން ސިފަކޮށްފި

15 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން މުހަންމަދު، ވަލީއަހުދުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުތަކަކަށް ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: ޔޫއޭއީ 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާ ސޫރިޔާ ސިފައިންނަށް ހަމަލާތައް ދިނުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ: ރަޝިޔާ 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައޫދީއާއި ޔޫއޭއީން ގަތަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތައް 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ހެލްމޮޓް ކޯލް އަވަހާރަވެއްޖެ 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރަށް 12 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމެރިކާ ސޮއިކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ތައްޔާރީ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރުގައި : ދިފާއީ ވަޒީރު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން އިއްވައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެކުރުމަށް އީރާނާއި ގަތަރާ ދެމެދު ވައިގެ ލައިނެެއް ގާއިމްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާގެ ދެ ފައިޓަރ ޖެޓަށް ރަޝިޔާގެ ބިޔަ އަސްކަރީ ބޯޓަކުން ހުރަސްއަޅައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރުން ގޮންޖަހަން ފެެށުމާއެކު ސައޫދީއާއި ޔޫއޭއީއަށް ރައްދު ނުދެވިފައި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިނގިރޭސި އާންމު އިންތިޚާބުގައި ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީއަށް ޕާލަމެންޓްގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނު 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަލްފުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އީރާނާއި ތުރުކީ ވަނުމުން ގަތަރަށް ބާރުލިބި މަސްރަހު ބަދަލުވަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސައޫދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ހަމާސް ޖަމާއަތަށް ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު 2025ގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ އިއްތިޙާދުން ސްކޮޓްލެންޑް ވަކިވާނެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގުޅުންތައް ކަނޑާލުމުން ދެރަވާކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ރަޝިޔާ އާއި ތުރުކީ ގުޅިގެން ފަސްވަނަ ޖީލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ފައިޓާޖެޓް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކެއްދީ 6 މީހުން މަރާލައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ރޯދަ – ކެތްތެރިކަމުގެ ތަރްބިޔަތެއް
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.