Sun Online
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު

މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޓިލާސަން ސައޫދީގައި، މެދުއިރުމަތި އަނެއްކާވެސް ލޭއޮހޮރުވުން ބޮޑު ހަނގުރާމައަކާ ދިމާއަށް!

24 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ނިއުކުލިޔާ ހަތިޔާރަކީ ގައުމުގެ ދިރުމާ އަދި މަރާ ގުޅިފައިވާ ދިފާއީ މައި އައްޑަނަ: އުތުރުކޮރެޔާ 1 ދުވަސް 15 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޗައިނާގައި އޮތީ މާ ކާމިޔާބު ނިޒާމެއް، ހުޅަނގުގެ ނިޒާމް ކޮޕީކުރާކަށް ނުޖެހޭ! 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ގަތަރުގެ އަމީރު އިނޑޮނީޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި 5 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިރާގުގައި އައިއެސް އިނދަޖެހުނުގޮތަށް ސޫރިޔާގައިވެސް އައިއެސް މުޅިން ބަލިވެ އިނދަޖެހިއްޖެ 5 ދުވަސް 30 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ނިއުކްލިޔާ ބޮމެއް ވައްޓާލަންދެން އުތުރު ކޮރެޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލާނަން: އެމެރިކާ 7 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕް ތަސްދީގު ނުކުރެއްވީ އިސްރާއީލު ބޭނުންވެގެން 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ފަތްހު ޖަމާއަތާއި ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ހަނިއްޔާ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ތުރުކީއާއި އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަރާރުންތަކުގައި ގޮތްދޫކުރަން އެމެރިކާއަށް ޖެހެނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ކެތަލޯނިޔާއިން މިރޭ މިނިވަންކަން އިޢްލާންކުރަނީ، ސްޕޭންގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ޔަމަންގެ ހަނގުރާމައިގާ ސައޫދީ ސިފައިންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރާލައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ހަމައެކަނި އެމެރިކާއަށް ބަރޯސާވެގެން ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރު ވުމުން ސައޫދީންގެ މިސްރާބު ރަޝިޔާއަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު އިސްތަންބޫލްއަށް އިތުރު ދިހަ ހާސް މިސްކިތް ބޭނުންވޭ: މުފްތީ ޕްރޮފެސަރ ޝައިޚް ޙަސަން ކާމިލް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ކުރިޔަށް އޮތް ހައެއްކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެތަލޯނިޔާއިން މިނިވަންކަން އިޢުލާން ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު މި އަހަރުގެ މެޑިސިންގެ ނޮބެލް އިނާމު އެމެރިކާގެ ތިން ސައެންޓިސްޓަކަށް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާއެކު ސްޕޭންއާ ވަކިވެ ކެތަލޯނިޔާއިން ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަންކަން އިޢުލާން ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ނިއުކްލިޔާ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އުތުރުކޮރެޔާ ބަލައިގަތުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް އެ ގައުމު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ 3 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމަވަނީ ނިމުމުގެ މަގުމަތީގައި: ޕޫޓިން 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފު ފިއްތުންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އިންޓަޕޯލްގެ މެންބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދީފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released.