Sun Online

އެންމެފަސް

ސެމްސަން އެސް9 ފޯނުތަކުގެ ޓަޗް މައްސަލައެއް އުޅޭތީ އެކަން ބަލަނީ! 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ދޫކޮށްލުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން؟! 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމް ފީޑަށް ބަދަލެއް 1 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ވާވޭ ވާވޭއިން 512 ޖީބީގެ ފޯނެއް ނެރެނީ 1 މަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ގްރޫޕު ޗެޓްތަކުގައިވެސް ދެން އެޑްމިނުން ތިބޭނެ 1 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޓްވިޓާ ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރާ ހަމައެކަނި ފައިސާއަށް ބިޓްކޮއިން ވެދާނެ: ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ 1 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޓްވިޓާ ޓުވިޓާގެ އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޗީފްް ކުންފުނި ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ފޭސްބުކް ޖޫރިމަނާކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އެ ކުންފުނިން ވަކިވަނީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އަނގައިގެ ސިއްހަތު އަނގައިގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ގައުމުތައް ރޭންކު ކުރަނީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގައި އޫބާގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރަކުން ޖެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްމާޓް ފޯންް މިއީ ވަން ޕްލަސް 6ގެ ޑިޒައިނަށް ވެދާނެބާ؟ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އަނގައިގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ދެން ބޭނުންކުރާނީ ނެނޯ ޓެކްނޮލަޖީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ރިހާނާގެ އަބުރަށް އުނިކަން އަންނަ އިޝްތިހާރަކާއެކު ސްނެޕްޗެޓަށް މީހުންގެ ނުރުހުން 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތައް މޮނީޓާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކުގައި މައިކްރޯސޮފްޓުގެ 20 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް އެމެރިކާއަށް ވެސް ފޭސްބުކް ލައިޓް ތައާރަފްކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.