Sun Online

އެންމެފަސް

އެޕަލް އައިފޯނު 7 ޕްލަސްއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން އެޕަލް އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންސްޓަގްރާމަށް މިހާރު އެއްފަހަރާ ގިނަ ފޮޓޯ ލެވޭނެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުބާއީ ޖުލައި މަހު ދުބާއީގައި ޑްރޯން ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޓެކްނޮލޮޖީ ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗު ކުރަނީ 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއް ގޮވައި، ސެމްސަންގު ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް ބެޓަރީގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫއޭއީ އިން 88،000 އައިފޯނު އަނބުރާ ނަގަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އޫބާ ބޯއިކޮޓްކުރަން ފެށުމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ، ޓްރަމްޕްއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަނީ! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮކެމޮން ޕޮކެމޯން އަދި މާރިއޯގެ ސަބަބުން ނިންޓެންޑޯގެ ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ބެންގަލޫރުގައި އައިފޯނު އެސެމްބްލީ ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ ތާއީދު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެޕަލްއިން ސެމްސަންއަށް ވުރެ ގިނައިން ފޯނު ވިއްކައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ޓްރަމްޕްގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: އެޕަލް ސީއީއޯ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ ތިންވަނަ ޑޭޓާ ސެންޓަރު ޑެންމާކުގައި ގާއިމްކުރަނީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް ފީޗަރ އާންމުކުރަން ފަށައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ދިމާވި މައްސަލަ ދެނެގަނެވިއްޖެ، ނޯޓު 7ގައި ގޯހީ ބެޓެރީ! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެމެރިކާގެ ރައީސާއި ފަސްޓްލޭޑީއަށް ފޮލޯކުރަން ޓްވިޓާގެ ޔޫޒަރުންނަށް މަޖުބޫރު! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.