Sun Online

އެންމެފަސް

ސެމްސަން ނޯޓު 7ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ސެމްސަން އިން އާ ފޯނެއް ނެރެނީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިޔާ-ޔުކްރޭން ސައިބާ-އެޓޭކްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރަޝިޔާކަމަށް ޔުކްރެއިނުން ތުހުމަތުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަހަރު ނިކުންނަން ހުރި ބައެއް ސްމާޓް ފޯންތައް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް އައިފޯނުތަކުގެ ޗާޖިން ޕޯޓް ގެއްލެނީބާ؟ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފީފާ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ''ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ'' ބޭނުންކުރުން ގާތް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އދ. ދަނގެތި ދަނގެއްޗަށް ހޮނު އަޅައި، ޓީވީތައް ހަލާކުވި އީދެއް! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެކްޓިވް ޔޫސަރުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްލޭސްޓޭޝަން 4އަށް ރިލީޒް ކުރާ ސްޕައިޑާމޭން ގޭމު ތަފާތުވާނެ! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ސައިބާ އެޓޭކެއް ދީފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޔަފާރި ހިޓާޗީ އަދި ޑެއިވޫގެ ޕަވާ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާ އެކު ޑެއިން ހައުޒް ހުޅުވައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ މަގުބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ހަމައަށް 4 މަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޝެއާ ދަ މީލް: ހަތް ރުފިޔާއިން ތަފާތު ދައްކައި، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލެވިދާނެ! 4 މަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 5
މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ޕްރީއޯޑަރ އެމްވީއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ރޮބޮޓުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވައިޓް ހައުސް ސަމިޓަށް ހާޒިރު ނުވުމަކީ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް! 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ނާސާގެ ''ހިތް'' އަތުލައި، ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް މެލޭޝިއާގައި ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް ހޯދައިފި! 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 24
ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްބޮކްސް ވަން އެކްސް: ވަރުގަދަ އެކަމަކު ޕީއެސް މޮޅުވެދާނެ! 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released.