އެންމެފަސް

މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސް ފްލައިޓުތަކަށް ވެސް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ފޯނުތައް ނިއްވާފައި ބޭއްވުމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިރާގު "ފަސޭހަ މަގު" އެޕް، ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 މައްސަލަ ބޮޑު ނޯޓް 7ގެ ފޯނު އުފެއްދުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 'މައްސަލަ ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ' ނޯޓް 7ގެ ފޯނެއް ފްލައިޓް މަތީގައި ރޯވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގަލްގެ "ޕިކްސެލް" ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ކޮރެއާގައި އަލުން ލޯންޗުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޕޭޓެންޓެއްގެ މައްސަލާގައި އެޕަލް 302 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ އިސްތަށި ފޭބުމަށް ލޯރެއާލްގެ އާ އީޖާދު - ސެލް ބައޮ ޕްރިންޓު ކުރުން 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެޕަލްއިން އައިފޯން 7 ޕްލަސް ޑެލިވާ ކުރި އިރު އޮތީ 'ގޮވާފަ'އި ކަމަށް ކަސްޓަމަރަކު ބުނެފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގ ގެ ދޮންނަ މެޝިންތައްވެސް ގޮވަނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ކުރާ ޖަރުމަނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާ ނުކުރުމަށް ފޭސްބުކަށް އަންގައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ޓީބީ ބޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ނޯޓު 7 އަލުން ބާޒާރަށް ނެރުން ފަސްކޮށްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕް ކުރެވޭ އައިނެއް ސްނެޕްޗެޓުން ބާޒާރަށް ނެރެނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެލެސްކޯޕު ޗައިނާ އިން އުފައްދައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ސަމްސަންގް ނޯޓު ޓޫއެއް ރޯވެ، އަނދައިފި 4 މަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.