Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނަށް އަނެއްކާވެސް އަނެއް މައްސަލަ، ޓެކްސްޓް މެސެޖަކާއެކު ފޯނު ނިވެނީ! 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑު ދަށްކުރާ ފީޗާ ޑިސްއޭބަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ފީޗާއާ އެކީ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއިން ސްކްރީންޝޮޓް ނެގުމުން އެނގޭނެ 4 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން އާއިލާއަށް އެކަން އަންގައިދޭ ހެލްމެޓެއް ނެރެނީ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކް މެސެންޖާ "އިސްލާހު" ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ވާވޭއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ސެމްސަންގް ކުށްވެރިވެއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ވާވޭ އަދި ޒީޓީއީ ފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަނީ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަން ޕްލަސް3 އަދި 3ޓީ އަށްވެސް ފޭސް އަންލޮކް އަންނަނީ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ޖެހޭ! 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ނިއުސްފީޑުން މާ ގިނަ އިޝްތިހާރު ފެންނާތީ ވާ އުނދަގުލަށް ހައްލު ގެންނަނީ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް9 އަންނަ މަހު 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދުނިޔެ އެލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނުގެ އެންމެ ބޮޑު މައުރަޒުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމަށް، ވަދެވޭނީ ވަކި ވެބްސައިޓް ތަކަކަށް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ސެމްސަން ބޭނުން ބައްޓަމަކާއި ސައިޒަކަށް އުފެއްދޭ ޓީވީއެއް ސެމްސަންގުން ލޯންޗުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޕަލް އައިފޯނުން ކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ބަލަން ބޭނުން ކަމަށް އިންވެސްޓަރުން ބުނެފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވީޑިއޯ ކޯލް ވެސް ކުރެވޭ އިލެކްޓްރިކް އުދުހޭ ކާރު އެމެރިކާގައި ދައްކާލަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން އައިފޯނުގެ ސްޕީޑު ދަށްކުރާ މައްސަލަ ފްރާންސުން ތަހުގީގުކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.