Sun Online

އެންމެފަސް

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ޕްރީއޯޑަރ އެމްވީއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ރޮބޮޓުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވައިޓް ހައުސް ސަމިޓަށް ހާޒިރު ނުވުމަކީ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް! 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ނާސާގެ ''ހިތް'' އަތުލައި، ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް މެލޭޝިއާގައި ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް ހޯދައިފި! 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 24
ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްބޮކްސް ވަން އެކްސް: ވަރުގަދަ އެކަމަކު ޕީއެސް މޮޅުވެދާނެ! 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އޫބާގެ ސީއީއޯ މަގާމާ ދުރުވެ، ލީޑާޝިޕް ޓީމާ ކުންފުނި ހަވާލު ކުރަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސުޕަ މާރިއޯގެ އާ ގޭމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކިއުރިޓީ އެންމެ ދަށްކޮށް ވެބްސައިޓު ފަރުމާ ކުރަނީ އޮންލައިން ނޫސްތަކުން: ދިރާސާ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަޕާން އަމިއްލައަށް ނެވިގޭޓް ކުރެވޭ ބިޔަ ބޯޓު ފަހަރު ބަނުމަށް ޖަޕާނުން ތައްޔާރު ވަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓް މައިކްރޯސޮފްޓުން އެންމެ ފަހުގެ އެކްސްބޮކްްސް "ވަން އެކްސް" ދައްކާލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުން އުފެއްދި އެންމެ ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާ މޮނިޓާ ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ ޕީއެސްއެމް ކޭބަލް ޓީވީން ދައްކާ ޗެނަލްތައް އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކަށް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބައިނަލްއަގްވާމީ ރޮބޯޓްރޯނިކްސް މުބާރާތަށް ޣިޔާސުއްދީންގެ 24 ދަރިވަރަކު ޗައިނާގައި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމުން ވޯޓުދީގެން، އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 51 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެޓެލައިޓާ ނުލައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ޖަޕާނުން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ޗައިނާގައި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދުބާއީ ދުބާއީގައި ޕޮލިސް ޑިއުޓީއަށް ރޮބޮޓެއް 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.