ފަތިސް 04:41
އިމްސާކު 04:21
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
ޢަޞުރު 15:22
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27
ރޯދަ ބާޒާރު
ކަރާ ކިލޯއެއް -/35ރ
ދޮންކެޔޮ ވަކެއް -/5ރ
ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް -/22ރ
ލުނބޯ ކިލޯއެއް -/90ރ
ގިތެޔޮމިރުސް 100ގރ -/7ރ
އަލުވި ކިލޯއެއް -/9.50ރ
ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް -/30ރ
ކުޑަ ކާއްޓެއް -/8ރ
އާދައިގެ ކާއްޓެއް -/12ރ
ބޮޑު ކާއްޓެއް -/20ރ
ފިޔާ ކިލޯއެއް -/6ރ
ކެބެޖް ކިލޯއެއް -/18ރ
ކެރެޓް ކިލޯއެއް -/17ރ
ކުކުޅު ބިހެއް -/1.25ރ
އާފަލެއް -/5ރ