Sun Online

އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓަށް މުދާހިފައިގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބޮލިފުށީ ފަރަށް އަރައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ލޯންޗުގައި ރޯވުން، އަޅާލަންޖެހޭ ވަރަށް އަޅާނުލެވިފައި! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު އަލަށް ކެނޑި ނެރަށް ދޯނި އެރީ މޫދަށް އެރިތިބި ބައެއްގެ ސަބަބުން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 16
އެމްއެންޑީއެފް އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކޯސްޓްގާޑުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ޗެކް ކުރަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ވަސީމް ލަންކާއަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ މަނަވަރު އެކްސިޑެންޓުވި ހާދިސާގައި ގެއްލުނު ފަޅުވެރިން ފެނިއްޖެ 2 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ފަރަށް އެރުން މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއްގައި ތިބި ތިން އަންހެނުން މާލެ ގެނެސްފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވި މީހާ އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް މުދާ ހިފައިގެންދިޔަ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ސުމައިދު ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އައްޑުއަށް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ސުމައިދުގެ އާއިލާ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލިގެން ހޯދާ ފުލުސް މީހާގެ ފޯނު ފެނިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ފުލުސް މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފުލުސް މީހާ ގެއްލުނު ސަރަހައްދުގެ އޮއި ގަދަ، ގެއްލުނީ އޭނާގެ އުފަން ދުވަހު 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މުވައްޒަފުންނަށް ދަނީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން: ސަމާ އައިލެންޑް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އެކްސިޑެންޓްވި ލޯންޗާއި ފަސެންޖަރުންގެ ގެއްލުންތައް ކަވާކޮށްދޭނަން: ސެލިންކޯ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.