Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްއެންޑީއެފް ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މިފްކޯގެ މަސްބޯޓު ދިޔަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއް އަޑިއަށްދާތީ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދޫނިދޫ ކައިރިން ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި 4 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އަނެއްކާވެސް ކަނޑުހުޅުދޫ ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ތޭރަ އަހަރުވީ ދޯނި، ބިންދައިގެން ދިޔައީ ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރ. މާކުރަތު ޑިންގީއެއްގެ ދަށުވެ މާކުރަތު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ކޯސްޓް ގާޑް ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ހަ މީހުންނާއެކު ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފަރަށް އެރުން 19 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ކޯސްޓް ގާޑް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނުނު ބޯޓުތަކަކީ ކަނޑުފޭރޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ހުނި ޖެހިފައިތިބި ބައެއް: އާދަމް ޝަރީފް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި ސްކޫލު ކުދިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ފެރީއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި ތިން ކުދިން މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ޗައިނާގައި ދެ ބޯޓު އެކްސިޑެންޓުވެ 32 މީހަކު ގެއްލިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މަޑިފުށި ކައިރީ އޮތް ގިރިއަކަށް ސަފާރީއެއް އުރިއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ހަ މީހުންނާއެކު ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާގެ މަސްބޯޓު އެމްއެންޑީއެފުން ހޯދައިފި 2 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑީންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި 2 މަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަނޑުމަތިން އޮޔާދިޔަ ދެ ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released 01.