Sun Online

އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ވަސީމް ނިޔާވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ 18 މީހުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް އަޑިއަށް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ތިން މީހުން ފެނިއްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޓޫރިސްޓުންތަކެެއް ތިބި ސަފާރީއެއް ފަރަކަަށް އަރައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މަގޫދޫގައި މޫދަށް ބާލަން އުޅުނު ދޯންޏެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި އަޑިއަށް ހިގައްޖެ 1 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 3
ބ. ކެންދޫ ކެންދޫ ފަރަށް އެރި ޓަގް ބޯޓް ފުންކޮށްފި 1 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދޯނި ބަންޑުން ޖަހާލީ ފެން ބަރުކޮށްގެން ދަނިކޮށް 1 މަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބ. ކެންދޫ ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ގެންދިޔަ އެކްސްކަވޭޓަރެއް ހިފައިގެން ދިޔަ ޓަގް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ހުޅުދެލީ ކައިރިން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާ ވަޅުލައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފަތުރުވެރިން މަރުވުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް ގެއްލިގެން ހޯދި ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ތުނޑުފުށީ ރިސޯޓުން ސްނޯކަލިންއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ވިލިމާލެ ފަޅުތަރެއަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދޯނި ދެ ދުވަސް ފަހުން ފެންމަތިކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯސްޓް ގާޑް އީދު ބަންދަށް ފުރާ އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރަން ކޯސްޓްގާޑުން ނުކުމެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ރޭ ފަރަށް އެރި "ފްލާވާރ" ބޯޓް އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ނެރާ ދިމާލު ތޮއްޓަށް ލޯންޗެއް އަރައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އަނެއްކާ ވެސް އަލަށް ކެނޑި ނެރަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޚަބަރު އާ ނެރު މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ލޯންޗެއް ބަންޑުންޖަހާލައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
DB released.