Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ފަރަށް އެރުން މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއްގައި ތިބި ތިން އަންހެނުން މާލެ ގެނެސްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވި މީހާ އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް މުދާ ހިފައިގެންދިޔަ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ސުމައިދު ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އައްޑުއަށް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ސުމައިދުގެ އާއިލާ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލިގެން ހޯދާ ފުލުސް މީހާގެ ފޯނު ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ފުލުސް މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފުލުސް މީހާ ގެއްލުނު ސަރަހައްދުގެ އޮއި ގަދަ، ގެއްލުނީ އޭނާގެ އުފަން ދުވަހު 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މުވައްޒަފުންނަށް ދަނީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން: ސަމާ އައިލެންޑް 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އެކްސިޑެންޓްވި ލޯންޗާއި ފަސެންޖަރުންގެ ގެއްލުންތައް ކަވާކޮށްދޭނަން: ސެލިންކޯ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މޫސުން ގޯސްވެގެން، ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްގެ ޓަގެއް އުލިގަމުގައި ބަނދަރުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ތިންމީހަކު އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި: އޭޑީކޭ 3 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
މޫސުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްދާނެތީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކުރަން އެދެފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދޯންޏަކުން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މޫސުން ދެ އުޅަނދެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާތީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓް ހާދިސާގެ ތަހުގީގެއް ޓްރާންސްޕޯޓުން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ކަންކަން މުރާޖާކުރަނީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.