Sun Online
Ramadan 2017
އަހުމަދު ޝަރުވާން

އަހުމަދު ޝަރުވާން ކުނި އުކުމުގެ ގަވާއިދަށް އައި ބަދަލަށް ބިދޭސީން ހޭލުންތެރި ކުރުވަން ފަށައިފި

...

6 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި ހަ މީހުން މާލެއަށް ގެނެސްފި 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެހީއަށް އެދުމުން އަނބުރާލީ ދުރަށް! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ނޭޕާލުން ސްޕެޝަލިސްޓް ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ލިޔުން ދީފި 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި ހަ މީހުން ގޮވައިގެން އިންޑިއާ މަނަވަރު މާލެއަށް ދަތުރުކުރަނީ 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކޮޅުވެއްޓި ގެއްލުނީ ކޮޅުވެއްޓިގެން؟! 1 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އިންޝުއަރަންސަކީ އިހްތިޔާރީކަމެއް ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކޮޅުވެއްޓި، މީހުންނާއެކު މާލެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ، އެންމެން ތިބީ ސަލާމަތުން 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިން އެއްވެ މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކޮޅުވެއްޓި އޮޔާ ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ލަންކާގެ ސާޗް ރެސްކިއު ސަރަހައްދަށް: އެމްއެންޑީއެފް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ރޯދައަށް ފައްކާކުރި ތޮއްޑޫ ދަނޑުތައް ވިއްސާރާގައި ހަލާކުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓީގެ މައުލޫމާތު އިންޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ޝައިހް ޝަމީމްގެ "މަންމަ" ދަރުސް އިން އެތައް ބަޔަކު ރޮއްވާލައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ނަގޫރޯޅީގައި އައްޑު އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވެދޭން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްފޫޓުގެ ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މިހާރު ކުރަނީ ހުޅަނގު މޫސުން ފެށުމާ ގުޅިގެން ކުރާ ވިއްސާރަ: މެޓް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ސަބާ މޯލްޑިވްސް ބާޒާރު: މިއަދަކީ ފަހު ދުވަސް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ފަޅު ރަށްރަށުގެ ރުށްތަކުން ކާށްޓާއި ކުރުނބާ އަޅައި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ހަމްދަރުދީވުމާއި ހިތާމަ ފިލުވައިދިނުމުގެ މައްސަރު
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.