Sun Online
އަހުމަދު ޝަރުވާން

އަހުމަދު ޝަރުވާން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރީ 6 އަހަރު ކުރީގެ މައްސަލައެއްގައި: ސައުދު

3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މަގާމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޒުހޫރު ރައްދު ދެއްވައިފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ހަވާލުވެފައި ހުރި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: އެމްއާރުޑީސީ 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެމެރިކާއިން 18 ޓަނުގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފި 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން ފޭރުނު އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މައްސަލަ ދިމާނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއާލައިންގެ އެވޯޑް މޯލްޑިވިއަންއަށް 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކެނޑުނު ގުޅުމެއް އަލުން ބަދަހިކުރަން ސިޔާސަތަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނަން: ގަތަރު 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހާއްސަ "މުޞްޙަފް މާލްދީފް" ބަހަން ފަށައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ ހައްޔަރުކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކަށް ޝިފާ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރަކަށް ފަލާހު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ފެމެލީ ކޯޓު ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ތިންމީހަކު އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި: އޭޑީކޭ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ދާންދޫގައި މީހަކު ފާހާނާގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ބަނގުރާ ބޯންތިބިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްދާނެތީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކުރަން އެދެފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ފ. ނިލަންދޫ އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން ދެ އުޅަނދެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާތީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރުވާން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ، މެދުރާއްޖެތެރެ އާއި އުތުރަށް ޔެލޯ އެލާޓް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އުޙުދު ހަނގުރާމަ - 12
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released.