Sun Online
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ

އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދިއުމަށް އާޖެންޓީނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މެސީ ބުނެދީފި!

2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޗެލްސީން ފާރަލަމުން ދަނިކޮށް އޮބަމެޔަންގް ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ގްރީޒްމަން ގެންދަން އުޅޭތީ އެތުލެޓިކޯއިން ބާސާގެ މައްސަލަ ފީފާއަށް ހުށަހަޅަނީ 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ގްރީޒްމަންއާއި ކޫޓީނިއޯ ބާސާއަށް ގެންނަން ސުއަރޭޒް ބޭނުން 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ބާސާ ''ހާރުވަން'' ރޮނާލްޑޯ ދެއްކި ވާހަކައަށް ވަލްވާޑޭ ރައްދުދީފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ބާސާއިން ރެއާލްގެ މައްޗަށް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ކަކާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮނާލްޑޯގެ މަލާމާތުގެ ބަސްތަކެއް ބާސާއަށް! 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އާސެނަލަށް މި ސީޒަންގެ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެއް: ލަކަޒެޓް 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އުރީދޫއިން '"ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް" ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތަށް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އެންޗެލޮޓީ އެނބުރި ލަންޑަނަށް، ޕްރިމިއަރ ލީގު ކްލަބުތައް އެލާޓަށް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ވޭލްސްއަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ގިގްސް ޝައުގުވެރިވޭ! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ގެއްލިގެން ހޯދާ އަގުބޮޑު ގުރައެއް، ހޯދައިދޭ ފަރާތަކަށް ހަދިޔާއެއް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އަހަންނަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރިޚު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ރޮނާލްޑޯ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޑަވިންޗީގެ އަގުބޮޑު ކުރެހުން ބައްލަވައިގަތީ ވަލީއަހްދު ނޫންކަމަށް ސައުދީން ބުނެފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ހާއްސަ ޑައެޓަކާ ނުލައިވެސް ހަށިގަނޑުން ޓޮކްސިން ބޭރުކޮށްލެވިދާނެ! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ގުއާމް ސަރަހައްދަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގުނީއެވެ. 2
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.