Sun Online
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ

އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ މީޑިއާ ކައުންސިލް ރައީސް، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

...

24 މިނެޓް 43 ސިކުންތު ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ހުށައެޅި ފަރާތެއް ނޭނގުމުން މައްސަލަތައް ނުބަލަން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި 6 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމުން ހޯދާ މުދާ، ދައުލަތަށް ނަގަން ނިންމަނީ 7 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓީގެ ''ސަލާމަތީ'' ނުހަދާތާ ދެ އަހަރު! 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ އަވަސް ފަރުވާ ލިބުމަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް! 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު: ފެނަކަ 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ނަސާރާ ދީން ފަތުރަން ޖަހާ "މަޅި"އަށް ސަމާލުވޭ! 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ބައިގަޑިއިރެއްހާ އިރު ފަހުން އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓްދީފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ކޮޅުވެއްޓިއާ ގުޅުމެއްނެތް، އަދިވެސް މިދަނީ ހޯދަމުން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ އުފަންވިއިރު ހިތް އޮތީ ބޭރުގައި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަ ކުންފުންޏަކަށް ދީފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ސަމާލުވޭ! ފެން ބޮޑުވާވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ މުންނާރު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އިތުރު ފަށަލައެއް(ވީޑިއޯ) 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ސަންއިން އަލްހާފިޒް ނަބީހުގެ އަޑުން މުޅި ގުރުއާން ރެކޯޑް ކުރަނީ 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ރޯދަޔަށް މަޖީދީމަގު ހެދުން މެދުކަނޑާލައި، މަގު ހުޅުވާލައިފި 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ދުވާރާއި ޒޯންތައް މިނިވަންކުރޭ 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ އަޅުވެތި ކުރުމަށް ޓަކައި "ތަކްފީރީން" އުފެއްދުން! 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ސައިކަލް ރޯކޮށްލުމުން ދެކުދިންނަށް ލިބުނު ހިތާމަ ފިލުވަން އެކުވެރިން ސައިކަލެއް ހޯދަދީފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ދެ ގަޑިއެއްްހާއިރު ފަހުން، ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް އަނބުރާ ކަރަންޓްދީފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ ފެނުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ މުދާ އުފުލުމާ ބެހޭ ގަވައިދަށް އަމަލު ނުކުރެވި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ސްވައިން ފުލޫ އިން ރައްކާތެރިވަމާތޯ..
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ވިލިތައް އުފައްދައި ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކުރަން ފެށީ މުސްލިމުންނެވެ.
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.