ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން މި އޮތް އައްޑޫ ސިޓީއަކީ އުންމީދުގެ ޝަހަރަކެވެ. އެތައް އާ ފުރުސަތުތަކާ އެކު ފެންނަނީ އުންމީދުގެ ކުލަތަކެކެވެ. ނާއުންމީދުގެ މައްޗަށް ގެނެސްދެނީ އުޖާލާ ކަމެވެ. މި ސިޓީއިން ކިޔައިދެނީ ތާރީހީ އެތައް ވާހަކަ އެކެވެ. މިއީ ހުނަރުވެރިންގެ ޝަހަރެއްވެސްމެ އެވެ.

ތިރިއަށް ސްކްރޯލް ކޮށްލައްވާ
އައްޑޫ އިންފޮގުރެފިކް
ދަތުރު ފޮޓޯ ވޯލް
ޕާޓްނަރުން