33 މީޓަރު ފުނުން ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ ހަނދާނާއި ތާރީހު

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު "ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ"ގެ ޝިޕްރެކް އައްޑުއަތޮޅުގައި އޮންނަ ވާހަކަ އަހަމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ އައްޑޫ ދަތުރު ރާވަން ފެށުމާ ހަމައަށް މި ވާހަކައަށް މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުދެވެ އެވެ.

އެއީ އައްޑު އަތޮޅު އެތެރެވަރީގައި، ހިތަދޫއާއި މަރަދުއާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ޝިޕްރެކެވެ. މިއީ އައްޑޫގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޑައިވް ސްޕޮޓެކެވެ. އަދި މިއީ ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ، މެރިން ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސަރަހައްދެކެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 1927ގައި ބަނދެ ނިމުނު ބްރިޓިޝް ޓޭންކާ ކޮމްޕެނީގެ "ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ" ތެޔޮ ޓެންކަރަކީ 1939 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުނުތަނާ، އިނގިރޭސި މިނިސްޓްރީ އޮފް ވޯގެ ތެޔޮ ޓްރާންސްޕޯޓު ވެސެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނެގި އުޅަނދެކެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ ޅަފަތް

އޭރު އިނގިރޭސިވިލާތަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ، އިސްތިއުމާރީ ބޮޑު ބާރެކެވެ. އިނގިރޭސި އެމްޕަޔާއަށް ދުވަހަކުވެސް އިރު ނުއޮއްސެއޭ އޭރު ކިޔަ އެވެ. އެއީ "ދުވާލު ނޫން ވަގުތެއް ނުދެކޭ"، ބާރުގަދަ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަން އަޅުވެތިކޮށް ކޮލޮނީތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިންނެވެ.

އެދުވަސްވަރު މުޅި ޔޫރަޕު އޮތީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއްކޮޅުގައި ޖަރުމަނު އިސްވެ އޮވެ، އިޓަލީއާއި ހަންގޭރީއާއި ރޮމޭނިއާގެ އިތުރުން އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ޖަޕާނުވެސް ގޮވައިގެން މުޅި ދުނިޔެއާ ތަޅާފޮޅަނީ އެވެ. އަނެއް ކޮޅުގައި ބާރުގަދަ ޕްލޭޔަރުންނަށް ތިބީ އިނގިރޭސީންނާއި ފަރަންސޭސީންނާއި އެމެރިކާ އަދި ރޫސީންނެވެ. އެމީހުންގެ ފަހަތުން ޖަރުމަނާ ހަނގުރާމަކުރަން ޔޫރަޕުގެ ކުދި ގައުމުތަކާއި އޮސްޓްރޭލިއާވެސް އުޅުނެވެ.

ބިމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ސަރަހައްދުތައްވެސް އެ ދުވަސްވަރު ރައްކާތެރިއެއް ނޫނެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕް -- ފޮޓޯ/ ބްރިޓިޝް ޕެޓްރޯލިއަމް އާކައިވް

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ކޮންމެއަކަސް ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީއިން އޭގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، 1940 ފެބްރުއަރީ ތިންވަނަ ދުވަހު ބިރުވެރި ހާދިސާއަކާ ދިމާވި އެވެ. ސްކޮޓްލެންޑް ކައިރިން ނޯތު ސީގައި އުޅެނިކޮށް ޖަރުމަނުގެ އެއާކްރާފްޓެއް އައިސް ހަމަލާ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރި އެވެ. ހައެއްކަ ބޮން ވައްޓާލި އެވެ. ނަސީބު ލައްވާލި ގޮތުން ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީއަށް ބޮމުގެ އަސަރެއް ނުކޮށް ސަލާމަތްވި އެވެ. ބޮންތައް ވެއްޓުނީ ކަނޑަށެވެ.

އެކަމަކު އެ އެއާކްރާފްޓުން މެޝިންގަން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކެއް، ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ ސުޕާސްޓްރަކްޗަރަށް އެރި އެވެ. ވަޒަންތައް ހުރީ ސްޓްރަކްޗަރުގައި ބިންވަޅު ނަގާފަ އެވެ. ފޫއަޅުވައެއް ނުލެވުނެވެ. އެ ދުވަހު ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ސަލާމަތްވީ ރޯޔަލް އެއާފޯސް (އާރުއޭއެފް)ގެ މަތިންދާބޯޓެއް އައިސް، ޖަރުމަނު ބޯޓު ފައްސާލުމުންނެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ފުރަތަމަ ޓޯޕީޑޯ މަޑަގަސްކާ ބަނދަރުތެރެއިން

އޭގެ ދެ އަހަރު ފަހެވެ؛ ސްރީލަންކާގެ ޓްރިންކޮމަލީ ބަނދަރުގައި އޮވެފައި 1942 މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ އައީ މަޑަގަސްކާގެ ޑިއޭގޯ ސުއަރޭޒް ބަނދަރަށެވެ. މަޑަގަސްކާއަކީ އޭރު އިނގިރޭސީންނާ އެއްބައި ފްރާންސްގެ "ޕްރޮޓެކްޓަރޭޓް" ދައުލަތެކެވެ. އޭރު އެ ބަނދަރުގައި، އިނގިރޭސި މަނަވަރު އެޗްއެމްއެސް ރެމިލީސްވެސް އޮތެވެ.

އެ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު "ގޮތް ނޭނގޭ" އެއާކްރާފްޓެއް އެ ސަރަހައްދުން ފެނި، ބަނދަރުގައި އޮތް އިނގިރޭސި މަނަވަރަށް ނުރައްކާ ހީވެއްޖެ އެވެ. އަދި ނަގިލި ނަގައި، ޑިއޭގޯ ސުއަރޭޒް ބަނދަރު ބޭރުގައި އެކި ކޮޅުކޮޅަށް އެނބުރި އެނބުރިފައި އަނެއްކާވެސް އައިސް ނަގިލި ވައްޓާލި އެވެ. އެކަމަކު މި އެއާކްރާފްޓު ފެނުމަކީ ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީއަށް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވި އެވެ.

އިނގިރޭސި މަނަވަރު އެޗްއެމްއެސް ރެމިލީސް -- ފޮޓޯ/ އިމްޕީރިއަލް ވޯ މިއުޒިއަމްގެ އަރުޝީފު

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެއީ ނުރައްކާ އެއާކްރާފްޓެކެވެ--އެއީ އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޖަޕާނުގެ ސަބްމެރިންތަކަށް މައުލޫމާތުދޭ ޖާސޫސީ ބޯޓެކެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު، ޖަޕާނު ސަބްމެރިންގެ "މިޖެޓް ސަބްމެރިން"އެއް ޑިއޭގޯ ސުއަރޭޒް ބަނދަރަށް ވަދެގަތެވެ. އަދި އަމާޒުކޮށްލި ޓޯޕީޑޯއެއް ގޮސް އެރީ ހުށިޔާރުވެ އޮތް އިނގިރޭސި މަނަވަރު އެޗްއެމްއެސް ރެމިލީސްއަށެވެ. އިސާހިތަކު މަނަވަރުގައި 30 ފޫޓުގެ ބޮޑު ބާގަނޑެއް ހެދުނެވެ. އަދި އެ މަނަވަރުން ކަރަންޓާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ކެނޑުނެވެ. ނަމަވެސް އަޑިއަކަށް ނުދެ އެވެ.

ކައިރީގައި އޮތް ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ މާސްޓާ އާރް ވެސްޓެލް ވަގުތުން ނިންމީ ބަނދަރުން ނުކުތުމަށެވެ. އަވަހަށް ނަގިލި ނަގައި، ބޯޓު ދުއްވާލިތަނާހެން، އެ ބަނދަރުތެރެއަށް ވަދެގަނެގެން އުޅުނު ޖަޕާނު ސަބްމެރިން އިން ފޮނުވާޅި ޓޯޕީޑޯއެއް އައިސް އެރީ ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީއަށެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި މަނަވަރަށް އަމާޒުކުރި ދެވަނަ ޓޯޕީޑޯ އެވެ. އެކަމަކު ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ދުއްވާލި ވަގުތު އެރީ ސީދާ އަމާޒަށެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕް -- ފޮޓޯ/ ލައިބްރެރީ އޮފް ކޮންޓެމްޕޮރަރީ ހިސްޓްރީ، ސްޓަޓްގާޓް

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

އެއާއެކު ޝިޕް މާސްޓަރު ވެސްޓެލްގެ އަމުރަށް ހުރިހާ ފަޅުވެރިން ކުދި ބޯޓުތަކުގައި އުޅަނދުން ފައިބަން ފަށައިފި އެވެ. ޓޯޕީޑޯ ހަމަލާއާއެކު ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ، ޑިއޭގޯ ސުއަރޭޒް ބަނދަރަށް އަޑިއަށް ދާންފެށި އެވެ. އެއީ އެ ބޯޓުގައި އެވަގުތު ތިބި ފަސް ފަޅުވެރިންނާވެސް އެކުގަ އެވެ. 67 މީޓަރު އަޑިއަށް އެ ބޯޓު ދިޔަ އެވެ.

މަރާމާތަށްފަހު އައްޑޫއަށް

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ މަޑަގަސްކާގެ ބަނދަރަކަށް ފެތުމާއެކު އިނގިރޭސި ނޭވަލް އޮތޯރިޓީސްއިން، އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލި އެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ އަޑިއަށް ދިޔަ އިރު އޭގައި 2،000 ޓަނުގެ މުދަލާއި 1،800 ޓަނުގެ ތެޔޮ ހުރުމުން، އެތަކެތި ނެގުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ޑައިވަރުން މަސައްކަތް ފެށި އެވެ. ބޯޓު އަލުން ފުންކޮށް، މަރާމާތަށްފަހު ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ހާމަވެގެން ދިއުމުން އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަންވެސް ކޮށް ނިންމާލައިފި އެވެ. އަދި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިނގިރޭސީން ރޯޔަލް އެއާފޯސްގެ ބޭސްއެއް ހަދައިގެން އުޅުނު ރާއްޖޭގެ އައްޑުއަތޮޅަށް ފޮނުވާލަން ނިންމި އެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕް -- ފޮޓޯ/ ކެވިން ބްލޭއާ

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ޖެހިގެން އައި 1943 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ އައްޑޫއަށް ދިޔަ އެވެ.

އޭރު އައްޑުއަތޮޅަކީ އިނގިރޭސި އަސްކަރީ ބޭސްއެއް ހިންގި ތަނެއް ކަމުން، އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރަށް ވަރުގަދަ އެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގެ އެތެރެވަރިއަށް އިދިކޮޅު ސަބްމެރިންއަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް، ހަތަރު ކަނޑުއޮޅީގައި ހުރީ ދާ ޖަހައި ބައްދާފަ އެވެ. ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެތިވެސް ހުރީ އެ ކަނޑުއޮޅިތަކުގެ ކައިރީގައި ހަރުކޮށްފަ އެވެ.

ދެވަނަ ހަމަލާ، އައްޑުއަތޮޅުގައި

ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގެ ދުވަސްވަރު، 1944 ވަނަ އަހަރު، ޖަރުމަނުގެ ސަބްމެރިންއަކަށް ވަރުގަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ--އެއީ އިނގިރޭސި ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ އައްޑުއަތޮޅު ވިލިނގިލި ކައިރީގައި ނަގިލި ޖަހައިގެން އޮތްކަމުގެ މައުލޫމާތެވެ.

މާޗް، 9، 1944 ގައި ވިލިނގިލި ކައިރިން އަޅާފައި އޮތް ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީއަށް ޖަރުމަނުގެ ސަބްމެރިންއަކުން ޓޯޕީޑޯ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. އެއީ ގަމާ ދިމާލުން އޮންނަ ކަނޑުއޮޅި ބެއްދުމަށް ޖަހާފައި އޮތް ދާގަނޑުގައި އިން ބާގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް ހުށިޔާރުކަމާއެކު އަމާޒުކުރި ހަމަލާއެކެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

ޖަރުމަނުގެ ޓޯޕީޑޯ ގޮސް ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީއަށް އަރައި، އެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. އޭގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކެއް ހަލާކުވި އެވެ. އަދި އެ އުޅަނދުގެ އިންޖީނު ރޫމެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ، އަދި މަރާމާތުވެސް ނުކުރެވޭނެ ވަރަށް ހަލާކުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެ އުޅަނދުގެ މާސްޓަރުގެ އެންގުމުގެ މަތިން، ބޯޓު އަޑިއަށް ނުދާނެ ގޮތެއް ވަގުތުން ހަދައި، ހައްލެއް ހޯދި އެވެ. އެއީ ހަލާކުވެގެން ތެޔޮ ލީކުވި ޓޭންކަށް އެހެން ޓޭންކުތަކުން ތެޔޮ ޕަމްޕުކޮށް، ބެލެންސް ހިފެހެއްޓުމެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ފައްތާލުން

އެ ހަމަލާ ދިން އިރު އެ ބޯޓުގައި ލައްކަ ސާމާނު ހުއްޓެވެ. އެގޮތުން 6،400 ޓަނުގެ ތެޔޮ އަދި 43،200 ގެލަނުގެ އޮކްޓޭން ފިއުލް ހުއްޓެވެ. އަދި މޫދު ލޮނު އެޅި، އެއް ޓޭންކުގައި ހުރި 990 ޓަނުގެ ތެޔޮ ތަގައްޔަރުވެސް ވިއެވެ. ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގައި ހުރި، ބޭނުންކުރެވޭ ޒާތުގެ ތެޔޮ ޕަމްޕުގެ އެހީގައި ގަމަށް ނަގަމުން ދިޔަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޮކްޓޭން ފިއުލް ރައްކާކުރާނެ ވަސީލަތެއް ގަމުގައި ނެތުމުން އުޅަނދުގައި އެތަކެތި ބެހެއްޓީ އެވެ. އަދި ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގައި އޭރު ހުރި ކޯލް (ބޯޓުދެލި)ވެސް ގަމަށް އެރުވި އެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

މި ހާދިސާގައި އައްޑުއަތޮޅު އެތެރެވަރިއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ތެޔޮ އެޅި، ކަނޑު ތަގައްޔަރުވި އެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަހާއި ކޯމަސް މަރުވިކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

މި ހަމަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން، ހަނގުރާމަ ނިމެންދެން އައްޑުއަތޮޅުން ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ނުނެރުމަށް ނިންމި އެވެ. އަދި 27 މާޗު 1944 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ ވެރީންނަށް ފޮނުވި ޓެލެގްރާމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ބޯޓު މަރާމާތަށް އެހެން ބަނދަރަކަށް ކަފުޖަގައިގެން ގެންދިއުމަކީ "ޕްރޮފިޓަބަލް" ކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އައްޑުއަތޮޅުގައި ބާއްވައިގެން ކުރެވުނު މަރާމާތެއް ކޮށް، ވިލިނގިލި ކައިރީގައި އެ ބޯޓު ބޭއްވީ އެވެ.

ހަނގުރާމައަށްފަހު، އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއާ ދިމާލަށް ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ގެންދިޔަ އެވެ. އެއީ 15 ޖެނުއަރީ 1946 ގައެވެ. އެއަށްފަހު ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ ބޭނުން ކެނޑުނީ އެވެ. އައްޑޫގައި އުޅުނު އިގިރޭސީން، އެ ބޯޓު ބޭނުންކުރީ އަމާޒަށް ބަޑިޖަހަން ދަސްކުރަން ބޭނުންކުރާ އަމާޒެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މިހެން ގޮސް އެ ވަޒަންތަކާއި ހަމަލާތަކަށް ކެތްކޮށްލައިގެން އޮތް ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ، ހިތަދޫއާއި މަރަދޫއާ ދެމެދުގެ ސަރަހައްދަކަށް އަޑިއަށް ދިޔައީ އެވެ. ހަގީގީ ބޭނުން ކެނޑިފައި އޮތް ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައިވެސް އޮތީ އިނގިރޭސީންނަށް އިޚުލާސްތެރިވެ، ޚިދުމަތުގަ އެވެ.

މިހާރު ދިރުމުން ފުރިފައި!

1940 ގެ ފަހުކޮޅު ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ އަޑިއަށް ދިޔަ ދުވަސްވަރު އައްޑުއަތޮޅުގެ ކަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، ދިރުންތަކެއް ނެތިގެން ދިޔަ އެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް -- ފޮޓޯ/ އެކުއަވެންޗާ ޑައިވް ސެންޓާ، އަކުއަވެންޗާ މޯލްޑިވްސް

އެހެން ނަމަވެސް، އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ 134 މީޓަރުގެ ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައިވެސް މިހާރު ވަނީ ދިރުމެވެ. އެ ބޯޓުގެ ސްޓްރަކްޗާގައި މުރަކަ އާލާވެ ހެދެމުން ދެއެވެ. ބޯޓުގެ އެތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްމަހާމެހި އުޅެއެވެ. އަދި ވެލާ ކަހަނބުވެސް ވަރަށް ގިނައިން އެތަނުން ފެނެ އެވެ.

ކަނޑުގެ 33 މީޓަރު އަޑީގައި އޮތް މި ބޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝިޕްރެކެވެ. މިއީ ޑައިވްކުރާ މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ތަނެކެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑައިވަރުން ކަމާ ކަން ފަށައި އެތަން ބެލުމަށް އައްޑޫއަށް ގޮސް އުޅެ އެވެ.

އެތަނަށް ޑައިވް ކުރި އައްޑޫގެ ޑައިވަރަކު ބުނީ ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ފެތުނު ފަހުން 78 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޯޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެ ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީގެ އެތެރެއަށް ފީނުނު ނަމަވެސް، މިހާރު އެއީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ބޯޓަށް ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ބޮޑު ބާގަނޑެއް އަދިވެސް ފެންނަން އޮންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކަށް ފީނާލުމުން އެ ވަދެގެން ދަނީ މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރީގެ ތާރީހުގެ ސޮފްހާތަކަކަށެވެ. މިތަނަށް ޑައިވްކޮށްލުން ވަރަށް ވެސް މުހިންމެވެ. އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ އޯޕަވޯޓާ ޑައިވް ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަ މީހަކަށެވެ. މިއީ ޑައިވްނުކޮށް ދޫކޮށްލާވަރުގެ ސްޕޮޓެއް ނޫނެވެ.

comment ކޮމެންޓް