ކޮށިދޮރަގޭ ދާރުލްއާސާރު: އައްޑޫގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަޒާނާ

ހަނި ސިޑިއަކުން މައްޗަށް އަހަރެމެންގެ ކްރޫ އެރީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިފަދަ ބޮޑު ހަޒާނާއެއް މިތަނުގައި ހުންނާނޭ ކަމުގެ އުންމީދުގައެއް ނޫނެވެ.

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުންނަ މާލޭގެ ފުރަތަމަ ދާރުލްއާސާރު ކަމުގައިވާ އުސްގެކޮޅު ނުވަތަ މިހާރު އަހަރެމެންނަށް މާލެއިން ފެންނަން ހުރި ހަމައެކަނި ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރާއި، 2010 ވަނަ އަހަރު ހަމަ ސަލްޓަންޕާކުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ދާރުލްއާސާރު ވެސް އެތަށް ފަހަރެއްގެ މަތީން ބަލާލުމުގެ ނަސީބު ލިބުނެވެ. އެހެނަސް، އައްޑޫއިން މި ފެނުނު ކުޑަ އެކަމަކު ރަންގަނޑެއްފަދަ ދާރުލްއާސާރަކީ ހަމަ މީހަކު އަޖައިބުވާހާ ފުރިހަމަ ތަނެކެވެ. އަގުނުކުރެވޭޭ ފަދަ ބޮޑު އަދި ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ.

މިއީ ހިތަދޫ ކޮށިދޮރަގެއެވެ. މިގޭގެ މަތީ ފަންގިފިލާއެއްގައި އާސާރީ ތަކެތި އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އިބްރާހިމް ފިރާގު ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 28 އަހަރު ވެދާނެ އެވެ.

ސ. ހިތަދޫ ކޮށިދޮރަގޭ އިބްރާހިމް ފިރާގު.

ފިރާގް އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަން ފެށީ ވަރަށް ކުޑަ އިރު ގޭތެރޭގައި އޭނާގެ ކާފަމެން ބޭނުންކޮށްއުޅުނު ތާރީހީ ތަކެތި އެއްކުރުމުގެ ތެރެއިން އެވެ. އެ އެއްޗެހި އުކާނުލާ ރައްކާކުރަން ފެށި މަސައްކަތް ބޮޑުވެ، ފުޅާވެގެންދިޔައީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނާއި ދަންނަ އެކި މީހުން މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ތަފާތު އާސާރީ ތަކެތި ހޯދައި، ގަނެ، ހޮވައިގެން އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 400 އެއްހާ އަކަފޫޓޫގެ ހަތަރެސްކަން ކޮޓަރިއެއްގައި ހާހެއްހާ އާސާރުތަކެއް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން އަންނައިރު މިއިން އެއްޗެއް ބަލާނުލާ، އަތްނުލާ ފިރާގުގެ ރޭގަނޑުގެ ނިދިވެސް ފުރިހަމައެއް ނުވެ އެވެ.

ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާއި، ތާރީހާއި އަދި ހާއްސަކޮށް އައްޑޫގެ އެކި ތާރީހީ ކަންކަންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި ދާރުލްއާސާރުން ފެންނަން ހުންނަ އިރު، މިތަނަކީ އާންމުކޮށް މީހުންނަށް ބަލަން އާދެވޭ ތަނެއް ނޫނެވެ.

ހިތަދޫ ކޮށިދަރިގޭ އިބްރާހިމް ފިރާގުގެ ކަލެކްޝަން -- ސަން ފޮޓޯ/ މުސްތަފާ މުހައްމަދު

"އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ރެޖިސްޓާރ ކޮށްގެން ރަސްމީކޮށް މިތަން ހުޅުވައިން މީހުންނަށް ދައްކާލަން. އެކަމަކު މިހާރުވެސް ބަޔަކު ބޭނުންވެއްޖެނެމަ އެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ދެން. އެއީ ހިލޭސާބަހަށް. ހާއްސަކޮށް ސްކޫލު ކުދިންގެ ބޭނުމަަކަށްނަމަ ހުކުރު ދުވަސް ނޫން ވިޔަސް ހުޅުވާލަދެން" ފިރާގު ބުންޏެވެ.

ފިރާގުގެ ހަ ކުދިން ތިބިއިރު އޭނާ އުންމީދުކުރަނީ އޭނާގެ ދަރީންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްކުއްޖަކު މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ، ކޮށިދޮރަ މިއުޒިއަމްގެ މި އަގުހުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މިތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އިނިގިރޭސިން ގަމުގައި ތިބިދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރި ބައެއް ސަމާނުތައްވެސް ހުރެ އެވެ. އަދި އައްޑޫގެ ބައެއް ތާރީހީ މުހިންމު ބޭބޭފުޅުންގެ ފޮޓޯތަކާއި، ފިރާގުގެ އަންހެނުންގެ ފޮޓޯއެއްވެސް ފްރޭމްކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ހުރެ އެެވެ.

ހިތަދޫ ކޮށިދަރިގޭ އިބްރާހިމް ފިރާގުގެ ކަލެކްޝަން -- ސަން ފޮޓޯ/ މުސްތަފާ މުހައްމަދު

މި ހުރިހާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސައީ ކޯއްޗެއްތޯ އަހާލުން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުން ފިރާގަށް ވީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފާހަގަކޮށްލީ މީގެ 4،00 އެއްހާ އަހަރުކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިހު ޒަމާނުގެ ސިއްކަތަކާއި، ކުރީ ޒަމާނުގެ ވަކަރު ފޮށިތަކެކެވެ.

ފިރާގު ބުނި ގޮތުގައި އެކި ދުވަސްވަރު މަތީން ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓަރުންނާއި އިސް ވެރީން އޭނާގެ މި ކުޑަ ދާރުލްއާސާރަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިފަދަ ފަރާތްތައް މިތަނުގެ އެކި ފޮޓޯތައް ނަންގަވައި، މިތަނުގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޝައުގުވެސް ފާޅުކުރާ ކަމަށް ފިރާގު ބުންޏެވެ.

ހިތަދޫ ކޮށިދަރިގޭ އިބްރާހިމް ފިރާގުގެ ކަލެކްޝަން -- ސަން ފޮޓޯ/ މުސްތަފާ މުހައްމަދު

ނަމަވެސް އަދި އަދަށްވެސް ސަރުކާރުން މިތަނަށް ވަކި ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އޭނާ އެ ހުރީ އެ މާޔޫސްކަމުގަ އެވެ.

މިހާ ހިސާބަށް މިކަން އެގޮތުގައި ހުއްޓަސް ސަރުކާރުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދީފިނަމަ މިކަން އައްޑޫއާއި އަދި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮށްދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ފިރާގު ބުންޏެވެ.

comment ކޮމެންޓް