Sun Online

އެންމެފަސް

އިންޑިއާ ރިޝްވަތު ދީފާނެތީ ކަަރުނާޓަކާގެ އިދިކޮޅު މަޖިލިސް މެމްބަރުން "ފޮރުވައިފި" 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އާސެން ވެންގާ ވެންގާ އަބަދުވެސް އިންޑިއާއަށް ޝައުގުވެރިވޭ! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ބްރެއިލްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާ އުފެއްދުމެއް އިންޑިއާގެ ރިސާޗަރުން އީޖާދުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މަތީ ތައުލީމް ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ 29 ސްކޮލަޝިޕަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ އިންޑިއާއަށް އޭޝިއަން ކަޕްގެ ގަދަ 16އަށް ދެވިދާނެ! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތަކަކަށް ވެލީގެ ތޫފާނެއް އަރައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމުން ރާއްޖެއިން ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުވައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ އިޝާ އަމްބާނީ ކައިވެނި ކުރަނީ؟ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި އަނެއްކާ ވެސް އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލައިފި 2 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދިރިހުއްޓާ އަންދާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން 102 އަހަރުގައި ވެސް ބޭނުމީ ފިލްމު ކުޅެން: އަމީތާބް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މާދުރީގެ "ބަކެޓް ލިސްޓް" މި މަހު ސްކްރީނަށް! 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަޝްމީތު އާއި ސުރިއަލް "ދަ ރީމިކްސް" ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސިދާތު އާއެކު ވިކްރަމް ބަޓްރާގެ ބަޔޮޕިކްއަށް ކަރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ހިރަފުހުގެ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 125 އަށް އަރައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި 74 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ 20 ސިޓީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ 14 ސިޓީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ ތާޖު މަހަލުގެ ކުލަ ފޭދޭތީ އިންޑިއާއިން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.