Sun Online

އެންމެފަސް

އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުން ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ބަސް ހަމަ ޖައްސައިދީފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ ލައިފް ސަޕޯޓްގައި އޮންނެވި އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވެއްޖެ 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ރޭންކިން ފީފާ ވޯލްޑް ރޭންކިންގައި އިންޑިއާ 96 ވަނައަށް، ރާއްޖެ އަދިވެސް 150 ވަނައިގައި 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޖްޕާއީ އޮންނެވީ ލައިފް ސަޕޯޓުގައި: އެއިމްސް 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ ކެރަލާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 67 އަށް އަރައިފި 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާ އެމްބަސީގައި މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކޮށް، ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންގެ ހާލު ގާތުން އެބަ ބަލަން: ކޮންސިއުލޭޓް 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާއިން 2022 ގައި އިންސާނުން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ކޯރެއް ބަންޑުންވެ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 4
ސްޕެނިޝް ލީގު ރާއްޖޭގައި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ލަލީގާ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 3
ވިޔަފާރި މާސްކް ލައިނުން ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރަން ފައްޓައިފި 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ކެރަލާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ ޖެޓް އެއާވޭސްއަށް ގެއްލުން، ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެއާ އިންޑިއާ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާ އެއާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވިފައި 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އެއްގައި ތިބި 34 ކުދިން ރޭޕްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އޭޝިއަން ގޭމްސް އިންޑިއާގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ނުފޮނުވަން ނިންމުމުން ކޯޗު ފާޑު ކިޔައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ގައުމަށްޓަކައި ފުރާނަ ދޭން ވެސް ތައްޔާރު: ކަންގަނާ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.