ޕީޖީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޔާމީންގެ މައްސަލަ އަންނަނީ ލަސް ކުރުވަމުން: ޑރ. ޖަމީލް

ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2021: ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ/ ޕީޕީއެމް

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ބަޔަކު ނުފޫޒު ފޯރުވައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ލަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 25 ގައި އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ހައިކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ދައުލަތުން އެދިގެން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމީލް މިއަދު "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ, ޕީޖީން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދެމުން ކަމަށެވެ.

"ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހާއްސަކޮށް ހުސައިން ޝަމީމް މީގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނުފޫޒެއްގައި ޖެހިވަޑައިގަތް އެކަން އެ ކުރައްވަނީ. އެކަން ސާބިތުވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި އެބަހުރި ހެކި," ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޕީޖީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ޖަލީމް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އެކަމުގެ ތަފުސީލު ފަހުން އަދި ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

https://sun.mv/182919

ޕީޖީން އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުން ދަނީ އަދުލު އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ޖަމީލް ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ, އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކޯޓުތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާ ގާތް ވެފައިވާއިރު ދައުލަތުގެ ވަކީލަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މައްސަލަ ކެންސަލް ކުރުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ޔާމީންގެ އެތައް ހައްގެއް ގެއްލެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ މީގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ބަޔަކު ބޭނުންވަނީ," ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނިމުމުން ޔާމީން މިނިވަން ވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީން ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޖީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ބަޔަކު ކަމަށް ޖަމީލް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ޖަމީލްގެ އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ޕީޖީ ޝަމީމްގެ ބަހެއް ހޯއްދެވުމަށް އޭނާއަށް ގުޅި ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އަދި ވަނީ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ޖަލުގައި އޮންނެވުމަށް ފަހު، ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކުރުމާ އެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފައެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވަން ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް