Sun Online
އަދުރޭ ---ސަން ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާހް
އަދުރޭ ---ސަން ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާހް

އަދުރޭގެ ރައްދު އަނާރާއަށް: މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ނުކޮށް މުސާރަ ނެގުން ހުއްދަތޯ؟

މުޙައްމަދު ސަމާޙު
ލިޔުނީމުޙައްމަދު ސަމާޙު

ރައްތިޔުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރުން ކަމަށާއި އެކަން ނުކޮށް މުސާރަ ނެގުން ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަތޯ ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައިމަށް ރައްދުދެއްވައިފި އެވެ.

ޓްވިޓާގައި މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެފައި ވަނީ އިއްޔެ މ. އަތޮޅު މުލަކުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ވޯޓަކީ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއީ މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅަށްދޭ ވޯޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަދުރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަދުރޭ ދެއްކެވި އެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅޭ ގޮތުން އަނާރާ ވަނީ ޓްވިޓާގައި އަދުރޭ އިސްލާމީ ފަތުވާ ދެމުންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރައްތިޔުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރުން ކަމަށާއި އެކަން ނުކޮށް މުސާރަ ނެގުން ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައިފަ އެވެ.

އަދި އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ހަޖޫ ޖަހާ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ބާތިލު ދީންތައް ތައާރަފް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާ އެކު އަނާރާ މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އެކަމާ ހިތާމަ ފާޅުކުރާ ކަމަށް ވިދަޅުވެފަ އެވެ.

https://sun.mv/107831

އިއްޔެ މުލަކުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ގައުމާއި އިސްލާމް ދީނަށް ވުރެ ޕާޓީ މުހިންމު ނުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ ރައްޔިތެއް. އެއީ ދީނުގެ އަދުއްވެއް. މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ އަދުއްވެއް،" އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.