Sun Online

އެންމެފަސް

ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް ވެރިމީހާ ކިބައިން ކުފުރު ފާޅުގައި ނުފެންނަނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ޚުރޫޖް ހުއްދައެއް ނޫން: ސަލަފް 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 8
ފްލެޓް ފްލެޓް ލިސްޓް ލީކެއް ނުވޭ، އެއީ އޮޅުވާލުމެއް: މުއިއްޒު 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޕީޕީއެމް ބައެއް ނޫސްވެރިން މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން އިދިކޮޅުން ކުޅެނީ ފިލްމެއް: އަދުރޭ 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 6
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: ބްރޯޑް ކޮމް 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓު ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 10
މޫސުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ފުލުހުން ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުރީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރީންނާ އެއް ހަމައެއްގައި: ފުލުހުން 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލްއިން ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް 90،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
އދ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރަން އދ.އިން ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 14
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތަކަށް ހޮވުނު މެމްބަރުންނަށް މަގާމު ހަވާލުކޮށްފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މާރާމާރީ މިރޭ ވެސް ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތައް ވިއްކާލާފައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޯދަން ގޮވާލަން: އަދުރޭ 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 8
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމުން ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތެއް ބަލާނަން: އިންޑިއާ 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 16
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން ސިޔާސީގޮތުން ހަލަބޮލި ވިޔަސް، އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދޭނަން: ސައުދީ 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ނޯންނާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުސްތަފާ ހައްޔަރުކުރަން ނިހާން ގޮވާލުމުން މައްސަލަ ހޫނުވެ ޒުވާބަކަށް! 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 6
DB released 01.