Sun Online

އެންމެފަސް

މޫސުން އައްޑޫ އަދި ހައްދުންމައްޗަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ޕީޕީއެމް އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތުދޭން ބާރު އަޅަނީ ނަޝީދު: ޕީޕީއެމް 3 ދުވަސް 33 މިނެޓް ކުރިން comment 6
އީޔޫ އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އީޔޫއިން ލަފާދީފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 21
ރ. ފައިނު އެއާޕޯޓު ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ރައީސް ނިންމަވައިފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 13
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މާލެހިޔާ އަށް ފެން ލީކުވުން ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ފިނޭންސްގައި އެދިއްޖެ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ "ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް"ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒެއްް ހުޅުވައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އީޔޫ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ މާހައުލެއް ފަހިވާންޖެހޭ: އީޔޫ 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކިއުބާއިން މެޑިސިން ކިޔެވުމަށް ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޑަވެލީގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން 15 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކޯސްޓް ގާޑް ނެރަށް އުރުމުގެ ދެ ހާދިސާ އަކާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެހީފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ "މާ ސާފު" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު! 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ވެމްކޯ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދިޔަ މާލޭގެ ކުނިކެހުމާއި ކުނި ނެގުން ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އެމްއޭސީއެލްގެ ފެރީ އަކާއި ކަންނެލި ދޯންޏެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ނަވާޒު ދައުލަތަށް ލޮޅުމެއް އަރާނަމަ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ގައުމަށް އަމާންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ނަވާޒު 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން ގައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަގަކީ މަދު ފައިސާ ކޮޅެއްތޯ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 3
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ ހާދިސާ އާއެކު ޚާއިނުންނާއި ވަފާތެރިން އެނގިއްޖެ: އަޒްލީން 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުން ކުޑަ ކުށެއް ކުރިނަމަވެސް އެއީ އަބަދަށް ޖެހޭ ލައްގަނޑެއް: ރައީސް ޔާމީން 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.