Sun Online

އެންމެފަސް

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ދިހަ ރަށަކަށް ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯއާ ހަވާލު ކޮށްފި 3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
ހައިކޯޓު ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަގަނޑޭ ދައްކަންޖެހޭ: ހައިކޯޓު 3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
މޮނިކޮން އަމުރު ފަސް މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އިމިގްރޭޝަން ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ: އިމިގްރޭޝަން 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
މައި ކޮލެޖް 11 ވަނަ ލީޑާސް އިން އެޑިއުކޭޝަން ކޮންފަރެންސް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް އައިޕީޔޫގެ ރައީސަކަށް މެކްސިކޯގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކަނބަލެއް އިންތިހާބުކޮށްފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ގެނބިގެން މަރުވި ފުލުސް މީހާ ކާށިދޫގައި ވަޅުލައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބ. ތުޅާދޫ ތުޅާދޫ ނެރަށް އެރި ބާޖު ފަސް ދުވަސް ފަހުން ފުންކޮށްފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާރާމާރީ ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރައީސް މާލެވަޑައިގެންފި 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ގެނބިގެން މަރުވި ފުލުސް މީހާގެ ހަށިގަނޑު، އޭނާގެ އުފަން ރަށް ކާށިދޫއަށް 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރަފީ ޖަމިއްޔާ ދިރިއުޅުމުގައި ފައިސާގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހާއްސަ ސެމިނާރެއް! 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް ރެލީއަކަށް ނުގޮސްގެން، ސަރުކާރު މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އަދުރޭ 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 4
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ، ފިހުނު އަންހެން މީހާ ނިޔާވެއްޖެ 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް އަންނަ ހަފްތާގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަނީ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޕީޕީއެމް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މާދަމާ ރައީސް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ: އަދުރޭ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 2
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 14.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.