Sun Online

އެންމެފަސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ހުކުމް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގޮވާލައިފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 3
ނައިޓްމާކެޓް ނައިޓް މާކެޓް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު 15 ގައި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އެކްސިޑެންޓް ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ބޭރު މަގުގެ ތޮށިގަނޑަަށް އަރައިފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 8
އުދައެރުން ދެކުނާއި މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު، ސަމާލުވޭ! 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް މިދިޔަ އަހަރާ އެކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 79 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި 2 ދުވަސް 59 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އާތިފުގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް ޒާހިޔާގެ ބަދަލުގައި މުންދު ލަންކާ ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަނީ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަމާނާތަކާފުލް އަމާނަތަކަފުލް އިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ނިންމައިފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމައަށް އެޖެންޑާކޮށްފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އަބްދުﷲ ޚަލީލް ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ ޑރ. ޚަލީލް ހަސްފަތާލުން ދޫކޮށްލައިފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ސަލްޓަން ޕާކް މިރޭ ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުވަނީ، ކިޔަނީ މުޅިން އާ ނަމެއް 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 10
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކުންފުންޏެއް 296،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 9
މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާ ކުރި މައްސަލާގައި މީޑިއާ ނެޓުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް ކަސްޓަމްސްގެ ޔުނީފޯމަށް ބަދަލު ގެނެސްފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ސަރަހައްދީ ކަނޑުދަތުރާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ކަށުނަމާދު އާތިފްގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އިނަރ މޯލްޑިވްސް ކްރޫޒްލައިނާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލަނީ 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 5
DB released.