Sun Online

އެންމެފަސް

މާރާމާރީ ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ފިލިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
މެޑިކަލް ކޮލެޖް ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް 65 ކުދިން ކުރިމަތިލި: ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ 3 ދުވަސް 29 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޕާސްޕޯޓް އަމީތު، އިންތި، ފައިސަލް އަދި އަލީ ނިިޒާރުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްްލައިފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސްގެ ދިފާއީ ބައެއް ހެކިން ހެކިބަސް ދޭން އުޒުރުވެރިވޭ: ކޯޓް 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ތައުލީމީ ދާއިރާ ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް އިންޑިއާ ސިފައިންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ ވަކި ގައުމަކަށް ވިސާ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަން: އިމިގްރޭޝަން 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރު ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓާގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޖަޕާން އޮސާކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ހިޔާ މަޝްރޫއު އީދު ބަންދަށްފަހު "ހިޔާ"ގެ ފޯމުތައް އަނެއްކާވެސް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެއްވެސް ގައުމަކުން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަކަ ނުދޭނަން: އީސީ 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 5
ރަސްފަންނު ރަސްފަންނުގައި "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފި 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ އިންޑިއާއިންވެސް ދިވެހީންނަށް ވިސާއަށް ދަތިކުރޭ: އަލީ އާދަމް 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ މީހުންގެ ވޯކް ވިސާގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 9
ޚަބަރު ޓްރީޓޮޕުން ނިޒާމަށް ދިން ފަރުވާއާމެދު އާއިލާއިން ހިތްހަމަޖެހޭ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 5
މާރާމާރީ ބިދޭސީއަަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.