Sun Online
ފާތިމަތު ސައީދު

ފާތިމަތު ސައީދު ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: ބްރޯޑް ކޮމް

1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޒައިނަބުގެ ގާތިލު މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތައް ވިއްކާލާފައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޯދަން ގޮވާލަން: އަދުރޭ 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމުން ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތެއް ބަލާނަން: އިންޑިއާ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މެމްބަރު މުސްތަފާ ހައްޔަރުކުރަން ނިހާން ގޮވާލުމުން މައްސަލަ ހޫނުވެ ޒުވާބަކަށް! 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަނެއްކާވެސް ޓްވީޓްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މަހޫލުފު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދާން އިދިކޮޅުން ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް! 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ހެކި ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ރައީސް މައުމޫނުގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި: ވަކީލު 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޒިންމާތަކުން ދުރުކުރި ގާޒީ މަރިޔަމް ވަހީދު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން އަންގައިފި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޕީޖީއަކީ ރައީސް އަންގާ ގޮތަށް ކަންކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ރައީސް ޔާމީން 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް މުޖުރިމުން ދޫކޮށްލިނަމަ ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ދިޔައީސް: ރައީސް 4 ދުވަސް 16 މިނެޓް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މައުމޫނު ހަމީދަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އަނިލް އާއި އާޒިމާއަށް ގާނޫނުއަސާސީ އެނގޭނެ: އަދުރޭ 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މެޖޯރިޓީ ލީޑަރުކަމެއް ނުގެއްލޭ: ނިހާން 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މައުމޫނު، ނަދީމް އަދި ފާރިސްއާ ވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ވަކީލުން 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުމަށް ލިބޭނީ 30 މިނިޓް: ފުލުހުން 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ހައްޔަރު ކުރި ލަންކާ މީހާގެ މައްސަލާގައި އެގައުމުގެ އެހީއަށް ވަކީލުން އެދެފި! 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގުނީއެވެ.
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.