Sun Online
ފާތިމަތު ސައީދު

ފާތިމަތު ސައީދު މެޑަމް ފާތުން އެކަނިވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަލިކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ސައީދު

2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރޮހިންގާ މައްސަލާގައި އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ފެނަކައިގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހުރިކަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފި 2 ދުވަސް 6 މިނެޓް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމައަށް ތާވަލުކޮށްފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޗައިނާއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް 22،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ދާއިރާ ކެމްޕޭނަށް މެޑަމް ފާތުން މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫއަށް 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ލިބިފަ އޮތް ދުވަސްވަރެއް: ރައީސް 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ލިބުނީމަ ރޮހިންގާއަށް އެހީދޭ އުސޫލު ރަނގަޅުބާ؟ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވަކީލުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަތުމަށް ލޯ އޭޝިއާގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިމާރާތްތަކުގެ ދެ ފަންގިފިލާ ޕާކިންއަށް ދޭން ޖެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކުނީގެ ބިލު ފޮނުވުމަށް އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރަނީ 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރޮހިންގާ މީހުންގެ މަންޒަރުތައް ދައްކާއިރު ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި 5 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މަޑުއްވަރީގައި މޫދަށް ދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ދިގުރަށު ގޮނޑުދޮށުން 54 ޖަމްބޯ ބޭގްގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި ނަގައިފި 6 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިންޑިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ފަރުވާ ނުލިބި މަރުވާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބަދަލުދެނީ 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިގެ 70 ޕަސެންޓް ފިހިއްޖެ 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން އަނީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޕީޕީއެމުން ފޮނުވި ސިޓީ ސައްހަތޯ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޓީއެއް މައުމޫނަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އުޙުދު ހަނގުރާމަ - 12
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released.