Sun Online
Ramadan 2017
ފާތިމަތު ސައީދު

ފާތިމަތު ސައީދު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ރަށްރަށުން ގެންނަ ކާށި ބޮޑުވެގެން ވިއްކޭނީ ހަތް ރުފިޔާއަށް: ޝައިނީ

...

1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ލ. އަތޮޅުގައި ދެ ޑިންގީއެއް ޖެހި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކާނަލް ނާޒިމާއި ޝެއިހް އިމްރާން ރޯދައަށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ސާކް ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދޭން ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަޔޯރާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާން ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުން އަލަށް ހެދި ނެރު މައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސް 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ހަނިކޮށްފި 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން ޓަގު ބޯޓެއް ފޮނުވައިފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ބައެއް ނަތީޖާ ޝީޓުތައް ކަށަވަރު ކުރަން 24 ޝީޓެެއް އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މިދިޔަ އަހަރު ދުވާލަކު 15 ކައިވެނި ކުރި އިރު، 10 ވަރިކޮށްފައިވޭ! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކޯޓުގެ ހުކުރުމަތް ކަނޑުމުން، ދައްކަން ޖެހުނު ފައިސާ އަލީމް ދައްކައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރު އަލީ ހާލިދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް: ބޭރުގެ އޮބްސާވަރުން 3 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މާދަމާ އަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރާ ގަޑި 6 އަކަށް ބަދަލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވޯޓުލާން ފެށުން ލަސްވި ތަންތަނަށް އިތުރު ވަގުތު ލިބޭނެ: އިލެކްޝަންސް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޔާމީންގެ އާއިލާއަށް އިހުތިރާމް ކުޑަވާގޮތަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކަން: ފުލުހުން 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ހަމްދަރުދީވުމާއި ހިތާމަ ފިލުވައިދިނުމުގެ މައްސަރު
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.