Sun Online
ފާތިމަތު ސައީދު

ފާތިމަތު ސައީދު ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ނޭވާލާން އުނދަގޫވެއްޖެ

3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކު ގެއްލިއްޖެ 3 ދުވަސް 26 މިނެޓް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އައްޑޫ އަދި ހައްދުންމައްޗަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތުދޭން ބާރު އަޅަނީ ނަޝީދު: ޕީޕީއެމް 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ފަސް މައްސަލައެއް ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވަކީލު ބައްދަލުވުން ރޭގަނޑަށް ހަމަޖައްސާތީ ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޖީއެމްއާރަށް އިތުރު 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފި 5 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ނަޝީދަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭތޯ ނިންމޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް، އދ.އަކަށް ނޫން: ސަރުކާރު 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަަމަށް އދ.ގެ ކޮމިޓީން ބުނެފި 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ ވޯޓުލާ 200 މީހުން ހަމަވާ ގައުމުތަކުގައި: އިލެކްޝަންސް 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ހޮވުމަކީ ދިވެހިންނަށް ވާޖިބު ކަމެއް: އަދުރޭ 3 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ސަބަބުން މަޖިލިސް ހިންގަން އުނދަގޫ ވާހަކަ އައިޕީޔޫގައި ބުނިން: މޫސަ 3 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ދެ މަސް ފަހުން އަދީބަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ދީފި 3 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވަކީލުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މަހުލޫފު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ލީކު ކޮށްލައިގެން އުޅެނީ އިދިކޮޅު މީހުން ހަދައިގެން އުޅޭ ފްލެޓް ލިސްޓެއް: މުއިއްޒު 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މާފުށީ ޖަލު ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރުމުން މަހުލޫފަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުުހުމަތު 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޖެޓްސްކީއަކުން ޖެހި އަނިޔާވި ފަތުރުވެރިޔާއަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން މިންތީގެ ޢަދާލަތު – އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން -2
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.