Sun Online
ފާތިމަތު ސައީދު

ފާތިމަތު ސައީދު ދިވެހީންގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދަ: ހުޅުމާލޭ ފުލެޓްތަކުގެ އީދު ސައި

1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި ކަމަށް ހާޒިރީން ދައްކައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިމަހު 25ގައި ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދައާއި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު މަތިމަރަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އައިޖީއެމްއެޗުގައި މެޑިކަލް އިންޓާންޝިޕް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ދުއްވަމުން ދިޔަ ލޮރީއަކުން ވެއްޓި، ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އެއާޕޯޓު އަޅަން ފައިނުގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ތާއީދު: އާދަމް ޝަރީފު 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އެލްޖީއޭގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދެލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ޖެމްސް މައްސަލައިގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނަށް އިންޑިއާއަށް ނުވަދެވުމަކީ ދެރަކަމެއް: ޝަރީފު 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އީސީގެ ރައީސަކަށް އެމްޑީޕީއަށް ފުވާދު ރަނގަޅިއްޔާ ޕީޕީއެމްއަށް ޝަރީފު ރަނގަޅުވާނެ: ނިހާން 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަޑުއަހައި ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ޖުނައިދު 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އިންޑިއާއަށް ވަންނަން ފުރުސަތެއް ނުދިން، ސަބަބެއް ނާންގާ: ނިހާން 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ފަރަށް އުރުނު ބޯޓުން 115 ކިލޯގުރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ ފެނިފައި: ފުލުހުން 3 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި ފުލުހަށް 3 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް މިމަހުގެ 29 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފާތިމަތު ސައީދު ހައުސިންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ޢަރަބި ޤަބީލާތަކަށް - 2
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.