Sun Online
Ramadan 2017
އަހްމަދު އާޒިފް

އަހްމަދު އާޒިފް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފަޅާލައި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާތައް ވަގަށް ނަގައިފި

...

12 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ތިމަރަފުށީ އިންޖީނާ ކުޅެ، ކަރަންޓު ދިނުމަށް ހުރީ ހުރަސްއަޅާފައި، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފެނަކަ 15 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ތިމަރަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަދިމާވެ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައި! 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި 15 އަހަރު: "ދުވަހަކު ވެސް މީހަކު ރިޝްވަތެއް ހުށައެއްނާޅާ" 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިންނާ އެކު ތަފާތު މާހެފުމެއް! 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދިން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ހައިކޯޓުގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ ހަސަން އަލީ އާސަންދައިގެ އެމްޑީކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް އާސަންދައިގެ އެމްޑީކަމުން މައުމޫން ވަކިކޮށްފި 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ރީކޯ މޫސަ ވަކިކުރަން ފައިސާ ބެހިންތޯ އަލީމާ ސުވާލުކޮށްފި 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް މާދަމަ އިން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޮޑަށް ވައިގަދަވާނެ: މެޓް އޮފީސް 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ބަނޑޭރިކޮށިން ނެރުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ހައިކޯޓް 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ގާނޫނީ ވަކީލުން ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަންދޭ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަލީ ޚާލިދު ވަނީ އަބުރުގެ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި: މީޑިއާ ކައުންސިލް 6 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ހުކުމްތަކުގެ މަފްހޫމް ނޯޅޭގޮތަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް މާރިޔާ އަށް ހަމަލާދިން މީހަކު 200 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ރައީސް އޮފީހުގެ ނަމުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާ: މުއާޒު 7 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ގްލޮކޮމާޖެހި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަކަށް އަދީބުގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް މެޑަމް ފާތުންގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ހަ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅައިފި 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އަހްމަދު އާޒިފް ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ދާންދޫ ސްކޫލު ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ހަމްދަރުދީވުމާއި ހިތާމަ ފިލުވައިދިނުމުގެ މައްސަރު
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.