Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު 8ގެ ޑިޒައިން ޔަގީންވެއްޖެ! 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 5
ސްމާޓް ފޯންް ލަގްޒަރީ ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ވަރްޓޫ ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ކޭއެފްސީ އިން ސްމާޓްފޯނެއް އުފައްދައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސޮނީ ހާޑްވެއާ ކާޗާގެ އޮފިޝަލް ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޗައިނާ "ފޮރެސްޓް ސިޓީ"ގެ ނަމުގައި ޗައިނާއިން ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ސިޓީއެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ކާޑާ ނުލައި ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭ އޭޓީއެމްއެއް އެސްބީއައި އިން ތައާރަފުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ދިރާގު ދިރާގުން މޯބައިލް މަނީ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާއިތުވި ތިން މަސް ތެރޭގައި ސެމްސަންގްއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް 2 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްނެޕް މެޕް: ސުނެޕްޗެޓްގެ އައު ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބެލެނިވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 8ގެ ފިންގަޕްރިންޓް ރީޑާއިން ވިންޑޯސް 10 ހުޅުވާލެވޭނެ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ދިރާގު މައިކްރޯސޮފްޓުން 'އޮފީސް 365'ގެ ކްލައުޑް އޮފިސް ސުއިޓް ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ނޯޓު 7ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ސެމްސަން އިން އާ ފޯނެއް ނެރެނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިޔާ-ޔުކްރޭން ސައިބާ-އެޓޭކްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރަޝިޔާކަމަށް ޔުކްރެއިނުން ތުހުމަތުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަހަރު ނިކުންނަން ހުރި ބައެއް ސްމާޓް ފޯންތައް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޕަލް އައިފޯނުތަކުގެ ޗާޖިން ޕޯޓް ގެއްލެނީބާ؟ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފީފާ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ''ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ'' ބޭނުންކުރުން ގާތް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އދ. ދަނގެތި ދަނގެއްޗަށް ހޮނު އަޅައި، ޓީވީތައް ހަލާކުވި އީދެއް! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.