އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ޑޭޓާ ނެތަސް އިރާގުގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ސްޕޭސްއެކްސް އިން އަންނަ އަހަރު ދެ މީހަކު ހަނދު ވަށާ ކުރާ ދަތުރަކަށް ފޮނުވަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ 17 އަހަރަށް ފަހު ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫގެ 5ޖީ އާއި އެހެން އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ދައްކާލަނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޕަލް އައިފޯނު 7 ޕްލަސްއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން އެޕަލް އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންސްޓަގްރާމަށް މިހާރު އެއްފަހަރާ ގިނަ ފޮޓޯ ލެވޭނެ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ދުބާއީ ޖުލައި މަހު ދުބާއީގައި ޑްރޯން ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ޓެކްނޮލޮޖީ ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗު ކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއް ގޮވައި، ސެމްސަންގު ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް ބެޓަރީގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫއޭއީ އިން 88،000 އައިފޯނު އަނބުރާ ނަގަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އޫބާ ބޯއިކޮޓްކުރަން ފެށުމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ، ޓްރަމްޕްއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަނީ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮކެމޮން ޕޮކެމޯން އަދި މާރިއޯގެ ސަބަބުން ނިންޓެންޑޯގެ ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ބެންގަލޫރުގައި އައިފޯނު އެސެމްބްލީ ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ ތާއީދު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެޕަލްއިން ސެމްސަންއަށް ވުރެ ގިނައިން ފޯނު ވިއްކައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.