Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލް އިން އިރާނުގެ އެޕްތައް ނަގާ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ 1 މަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ 1 މަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ ޔޫޓިއުބުން "ބްރޭކިންނިއުސް" ފީޗާ ތައާރަފްކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ލޭ ތިއްކަކުން ހަށިގަނޑުގައި ކެންސަރު ހުރިކަން ދެނެގެނެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ޖަޕާނުން އީޖާދުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ވިޔަފާރި މާލީ ގެއްުލުމުގެ ސަބަބުން 'ސްނެޕްޗެޓް' ގެ ހިއްސާގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކުން ވީޑިއޯ ޝޯތަށް ބެލޭނެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފަހުން ކާރުވެސް ވެންޑިން މެޝިންތަކަށް! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވިޔަފާރި ސަލާމަތީ އާލާތްތައް ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ލިންކްސާވް އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިޓަލީ އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާލުމަށް ޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މޮޑެލްއެއް ވަގަށްނަގައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 'ޑާކް ވެބް'ގައި ގަވައިދާ ހިލާފު ސައިޓުތައް އިތުރުވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޑްވަޓޯރިއަލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އެސްޓާސް އިން "ގޯވާ" ލެޕްޓޮޕް ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލް: 10 މުއާމަލާތުން ނުވަ މުއާމަލާތެއް ހިންގަނީ އޮންލައިންކޮށް! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުޅާ މޮނިޓަރު ސެމްސަންގް އިން ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްލާއިން އުފެއްދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ކާރު ބާޒާރަށް ނެރެފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އީރާން ފަޒާގައި ސެޓެލައިޓް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޖައްވީ އުޅަނދެއް އީރާނުން ތަޖްރިބާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިންޑިއާ ޑްރައިވަރުންނާ ނުލައި ދުއްވޭ ކާރު އިންޑިއާގައި ހުއްދައެއް ނުކުރާނެ: ސަރުކާރު 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released.