އެންމެފަސް

ޚަބަރު އުފަން ބިމުގައި ސެމްސަންގް އެސް8 އަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރު 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫއިން ރާއްޖެއަށް އައިޕީޓީވީ ތައާރަފު ކުރަނީ 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ރިލަޔަންސްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކުން ހިލޭ ޚިދުމަތް ދޭތީ އެއާޓެލް ކޯޓަށް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނާސާ ސެޓާންގެ ހަނދެއްގައި ދިރުން ހުރެދާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ނިޝާންތަކެއް ފެނިއްޖެ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެސްޓަރސް އެސްޓާސް އިން ޗައިނާގެ މައިލިންގް ބްރޭންޑުގެ ފްރިޖު ތައާރަފުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެލެގްރާމްއިން މިހާރު ގުޅޭނެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ދޮގު ޚަބަރު ޑިލީޓު ނުކުރާނަމަ ޖަރުމަނުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގުން ވާވޭއަށް 11.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްވީޓު ކެރެކްޓާ ލިމިޓުގެ ތެރެއަށް ރިޕްލައި ޓެގު ނުހިމެނޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް މިމަހަށް ފަހު ވިންޑޯސް ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ފޭސްބުކާއި މެސެންޖާ އެޕް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8: ހޯމް ބަޓަން ގެއްލި، ސްކްރީންވެސް ބޮޑު! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ކޮރަޕްޝަނާއި ނޯޓު7ގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން މައާފަށް އެދިއްޖެ 4 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 7 އާއި 7 ޕްލަސްގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖަށް ޖަހައިގެން އައިފޯނާ ކުޅެނިކޮށް، ކަރަންޓުގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އާ އައިފޯނުގައި ތަފާތު ޗާޖިން ޕޯޓެއް؟ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑޭޓާ ނެތަސް އިރާގުގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.