Sun Online

އެންމެފަސް

ފޭސްބުކް އެމެރިކާއަށް ވެސް ފޭސްބުކް ލައިޓް ތައާރަފްކޮށްފި 23 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ ޒަމާން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ؟ 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނުގެ ބެޓެރީ ބަދަލުކުރަން ތިން އޮޕްޝަނެއް 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލްގެ ޓެކްނޮލަޖީ ޕެންޓަގަންގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެފި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްފަރާތްތަކުން ސްޓީވެން ހޯކިންގްއަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކޮށްފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްމާޓް ފޯންް ސެމްސަންގް އެސް9 އާ އައިފޯން އެކްސް: އެންމެ ގަދައީ ކޮން ފޯނެއް؟ 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 6
ލައިފްސްޓައިލް "ކުދިން" ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރާމެދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ! 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލް އިން "ކްރަމްބް ޕްރޫފް" ކީބޯޑެއް އުފައްދަނީ؟ 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ސްޓީވަން ހޯކިންގް އަވަހާރަވެއްޖެ 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 8
އެޕަލްސް ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް އެޕަލްގެ ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް ޖޫންގައި 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ވާވޭ ވާވޭގެ ޕީ20 ސީރީޒްގައި ރީތި ކުލަތަކެއް ހިމަނާނެ 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ޓްވިޓާ "ޓުވީޓްޑެކް" ކުރާ ގިނަ އެކައުންޓްތަކެއް ޓުވިޓާ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓު ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯގައި ވެސް ދެން މީހުން ޓެގް ކުރެވޭނެެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްްޗެޓުގެ 120 އިންޖިނިއަރުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ލައިޓު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ވީޑިއޯ ޗެޓު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުން 146 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޒިންގް ސްމާޓް ނައިޓް ލައިޓް: އާދައިގެ ބޮތްކެއް ނޫން! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.