Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ވަންޕްލަސް 6އަށް މިހާރު އޯޑަރު ކުރެވޭނެ 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެލްޖީގެ ޗެއާޕާސަން ކޫ-ބޮން-މޫ މަރުވެއްޖެ 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އަތް ޖައްސައިލުމުން އިހްސާސްތައް ދެނެގަންނަ ރޮބޮޓެއް! 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޔޫޓިއުބުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމް ކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފްކުރަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގެ އަރަބް ނިއުސް އިން ފޭސްބުކް އާ ގުޅިގެން ތަރާވީހް ނަމާދު ލައިވް ކުރަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަންޕްލަސް 6 ލޯންޗްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އުރީދޫ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީގެ ހިދުމަތް ފައްޓައި އުރީދޫ އިން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ނަހަމަ ގޮތުގައި ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ފޭސްބުކުން 200 އެޕް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫއިން ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ޕީ20 ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑްރޮޕް ބޮކްސް އަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފައިދާ 2 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯނު 8، 8 ޕްލަސް އަދި އެކްސްއިން މިހާރު އެޗްޑީއާރްކޮށް ޔޫޓިއުބް ބެލޭނެ 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލެއް 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ގޫގުލް ޖީމެއިލްގެ އާ ޑިޒައިނާއެކު ގޫގުލް ޑްރައިވްއަށް ވެސް ބަދަލެއް 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކަށް "ބިޓްމޯޖީ"؟ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓުގެ ސީއެފްއޯ އަކަށް އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފެއް، މުސާރައަކަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގްގެ ފަށްޖަހާލެވޭ ފޯނު އަންނަ އަހަރުގެ މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްއަށް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ވާވޭ ވާވޭއިން ގޭމު ކުޅެވޭ ސްމާޓް ގަޑިއެއް އުފައްދަނީ؟ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.