Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ އޯރިއޯ ގޯ: ބަޖެޓް ފޯނުތަކަށް ހާއްސަ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސިމް-ފްރީ އައިފޯން އެކްސްއެއް އެޕަލް އިން ތައާރަފްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކް ވޮޗް: ޔޫޓިއުބަށްވުރެ ކުރިއަށް އަރައިފާނެ! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މައިންބަފައިންނަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭގޮތަށް މެސެންޖާ ކިޑްސް ތައާރަފްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކު މެސެންޖާގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ "ޔޫޓިއުބް ގޯ" އިތުރު މާކެޓުތަކަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އަގުހެޔޮ އައިޕެޑެއް އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޔޫޓިއުބުން ވެސް "ސްނެޕްޗެޓް ސްޓޯރީ" ކޮޕީ ކުރަނީ؟ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓުވިޓާ އިން "ލައިޓް ވާޝަން"އެއް ތައާރަފްކުރަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ވަޓްސްއެޕް ވަޓްސްއެޕުން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އައިފޯން އެކްސް ނެރެފި 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޓެކްނޮލޮޖީ "ކްލޯޒް ފްރެންޑްސް"ގެ ނަމުގައި އިންސްޓަގްރާމް އިން އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފް ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގޭމް ސްޓޯ އުރީދޫ އިން ތައާރަފުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޔޫޓިއުބު ބޭނުން ކުރާ އިރު އައިފޯނުގެ ބެޓަރީ ހުސްވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އައިފޯން "އެސްއީ"ގެ އާ ވާޝަންއެއް އަންނަ އަހަރު؟ 3 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްނެޕްޗެޓްގައި ހިމެނޭ ސްޓްރީކް ފޭސްބުކް މެސެންޖާއަށް؟ 3 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗައިނާގެ އެޕް ސްޓޯރުން ސްކައިޕާއެކު އިތުރު އެޕްތަކެއް ނަގައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released.