Sun Online

އެންމެފަސް

ރައީސް އޮފީސް ސްކޫލްތަކުން ހޮވާ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް ދަރިވަރަށް ރައީސްގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިގައުމަށް ބޭނުންވާ އަވަސް ތަރައްގީއާއި ނަތީޖާ: ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުކުރުން ލ. އަތޮޅުން 83 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ރާއްޖޭގެ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ރޯދަމަހު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ 8:40 އިން 15:00 އަށް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް މިހާރު ދަނީ ވައިފައި ނެޓްވާކް އަޅަމުން: އެޑިއުކޭޝަން 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ވިއުގައެއް ގާއިމް ކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ތައުލީމީ ދާއިރާ ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓު ދޭއިރު ސުވާލުތައް ފުނިޖެހިފައި! 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ޤުރުއާން މުބާރާތް ސްކޫލްކުދިންގެ ދެވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް، 443 ދަރިވަރުންނާ އެކު ފަށައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެންއައިއީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ 82 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރީގެ މަންހަޖުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ފޮތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ކިޔަވައިދޭން: އާދަމް ޝަރީފް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މުދައްރިސުން ޓެބްލެޓަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން އަންގައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އޭސީސީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ނެތް: އޭސީސީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ހަތަރު ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ފަރު ދައްކާލަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ލަންކާގެ ކޭޑީޔޫ ޔުނިވާސިޓީން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖެއަށް 100 ޖާގަ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.