Sun Online

އެންމެފަސް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 1500 އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީންކުރާ ކޯހަށް ހުޅުވާލައިފި، ޝަރުތު ގްރޭޑް ހައެއްގެ ފެންވަރު! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 1500 ޓެކްނީޝަނުން ތަމްރީން ކުރަނީ، ކޯސް ހިލޭ! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ތައުލީމީ ދާއިރާ ޖަޕާނުގެ ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދިވެހި ފަސް ދަރިވަރުން ފުރަނީ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތައުލީމީ ދާއިރާ ބީޓެކް އިން 319 ދަރިވަރަކު ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ދަރިވަރުނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް ގާއިމްކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ރާއްޖޭގެ 84 އަހަރުވީ ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި އެންމެ ފަހުރުވެރި ނަތީޖާ ހޯދީ މިދިޔަ އަހަރު: މިނިސްޓަރު 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ހިއްސާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ރާއްޖޭގެ ހަ ދަރިވަރަކު ޖަޕާނަށް 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުން ޒާހިރު ހުސައިން ވަކިކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބިލަބޮންގް ސްކޫލް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ބީލަން ބާތިލުކޮށް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ޗުއްޓީއަށް، ހަފްތާއަކަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ކަލާސް އެވޯޑް ސެޕްޓެމްބަރުގައި، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހައިކޯޓު ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ހަނީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މަތީ ތައުލީމް އަރަބި މީޑިއަމުން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މަތީ ތައުލީމް ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލާޝިޕް: އޭލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ދިން އާ ހިތްވަރެއް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ސާކް ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދޭން ނިންމައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ އޭލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10ގައި ރާއްޖޭގެ އަށް ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.