Sun Online
Eid Greetings - Maldives Post Eid Greetings - MRDC Eid Greetings - Allied Eid Greetings - Stelco

އެންމެފަސް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ކަލާސް އެވޯޑް ސެޕްޓެމްބަރުގައި، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހައިކޯޓު ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ހަނީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މަތީ ތައުލީމް އަރަބި މީޑިއަމުން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މަތީ ތައުލީމް ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލާޝިޕް: އޭލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ދިން އާ ހިތްވަރެއް 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ސާކް ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދޭން ނިންމައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ އޭލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10ގައި ރާއްޖޭގެ އަށް ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ގަޑިތައް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ދިވެހި ބަހުގެ ގާނޫނު އޮތީ ގެޒެޓުގައި: އަޝްރަފް އަލީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގެ 15 ސްކޫލަކަށް ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ސަރަހައްދީ 8 ގައުމު ބައިވެރިވި ސައުތު އޭޝިއަން ފޯރަމް ނިންމާލައިފި 2 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ތައުލީމް ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޝާމިލުވާ ތައުލީމީ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ މިއަހަރު ނިމޭއިރު ހުރިހާ ސްކޫލަކަަށް ހާއްސަ އެހީގެ ޓީޗަރުން ހަމަޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ ގަނާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި މިހާރު ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ގައުމީ ތަރިކަ މަޝްރޫއުގައި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ދަނެގަތުމަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބުލީކުރުން ބުލީކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ: އެޑިއުކޭޝަން 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ތައުލީމީ ދާއިރާ ބިލަބޮންގް ސްކޫލު ހިންގާ އިމާރާތުގައި ސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓަރު ހުރިހާ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.