Sun Online

އެންމެފަސް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ލީކެއް ނުވޭ: އެޑިއުކޭޝަން 2 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ދެވަނަ ''މައިންބަފައިން''ގެ ޚިދުމަތަށް ދޭން އޮތީ ހަމަ ''ސާބަސް''! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 103 ސްކޫލެއްގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ތައުލީމީ ދާއިރާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ނޭޝަނަލް އެސެސްމަންޓެއް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުވާ މަންޒަރު ދަނީ ފެންނަމުން: މިނިސްޓަރު 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އޯ ލެވެވެލް އިމްތިހާން 7000އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު އޯލެވެލްގެ އިމްތިހާނު ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ޒުވާނުންނަށް މިއަށް ވުރެ ފައްކާ ވެއްޓެއް ގާއިމު ކުރި ވެރިއެއް ނޯންނާނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 19
ފްލެޓް ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 15،000 ފުލެޓުގެ ވައުދު ފުއްދާނަން: ރައީސް 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 14
ރައީސް ޔާމީން ވަޒީފާއަކީ ވަކި ބައެއްގެ ހައްގެއް ނޫން: ރައީސް 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 17
މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލު އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު "ތުރީ އާރު" މުބާރާތުގެ ވަނަ ވަނަ އަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ކަނޑައެޅި މަތީ ތައުލީމުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި 2 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަދު ދަރިވަރުން ތިބޭ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް މުހުސިން އައްޔަންކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން މަތިވެރި ސުކޫލުގެ ޓީޗަރަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 20
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 1500 އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީންކުރާ ކޯހަށް ހުޅުވާލައިފި، ޝަރުތު ގްރޭޑް ހައެއްގެ ފެންވަރު! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 1500 ޓެކްނީޝަނުން ތަމްރީން ކުރަނީ، ކޯސް ހިލޭ! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.