Sun Online

އެންމެފަސް

ތައުލީމީ ދާއިރާ މީމިސްއަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވިއްޖެ، މާދަމާ ސްކޫލުތަކުން ރިޕޯޓް ކާޑް ދޫކުރާނެ: އެޑިއުކޭޝަން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ތުރާކުނު ސްކޫލުގައި އޭވީ ރޫމަކާއި ސައިންސް ލެބެއް އިމާރާތްކުރަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެލޭޝިއާގައި ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު މި މަހު ހުޅުވަން މަަސައްކަތް ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތައުލީމީ ދާއިރާ ބާރަށު ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ތައުލީމީ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމް: 22،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފަރުތައް ދައްކާލައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ތައުލީމީ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު މުދައްރިސުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުންމީދު! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ތައުލީމީ ދާއިރާ ސްކޫލުތައް ބަންދެއް ނުކުރަން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ތައުލީމީ ދާއިރާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް އަމާޒަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިވަރަކު ކުރިއަށް އޮތް ޖީލަށް ފައްކާކުރުން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ޓެބްލެޓްތައް ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ލެޕްޓޮޕްތައް މިއަހަރު އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކަށް 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭސް ސިސްޓަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މަހާސިންތާގައި ތަރުހީބު! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ޓީޗަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަން އަންގާފައިވަނިކޮށް އެ ޓީޗަރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަޖީދިއްޔާގެ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ހިތްހަމަނުޖެހުން ހައްލުކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ރައީސް އޮފީސް ސްކޫލްތަކުން ހޮވާ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް ދަރިވަރަށް ރައީސްގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިގައުމަށް ބޭނުންވާ އަވަސް ތަރައްގީއާއި ނަތީޖާ: ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.