އެންމެފަސް

ތައުލީމީ ދާއިރާ ސްވިޑެންގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ ބ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރަން ހާއްސަ އެޑޮޕްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ކޮލެޖް-ޔުނިވަސިޓީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސަތްކަތް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ތައުލީމީ ދާއިރާ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން އއ. އަދި އދ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އެޑޮޕްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ސްކޫލްތައް ހިންގުމުގެ ތަމްރީން ހޯދަން 15 ޕްރިންސިޕަލަކު މެލޭޝިޔާ އަށް ފުރައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އަރަބި އިސްލާމީ ތައުލީމު ފުޅާކުރަން 17000 ފޮތް ސައުދީން ހަދިޔާކޮށްފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކުއްޖަކު ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދެވޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބަންދުކުރި ހުޅުދެލީ ސްކޫލުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ފުރުސަތުދީ، ސްކޫލް ހުޅުވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ މިއަހަރު ތެރޭގައި 1000 ޕްރޮގްރާމަރުން ތަމްރީނުކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ޓިވެޓްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މޫނު ބުރުގާ ނުނެގުމުން ސިވިލްސާވަންޓަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 24
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެޑިއުކޭޝަން ކުންފުންޏާއެކު ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރަން ފަށަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދަން މިނިސްޓަރު ލަންޑަނުގެ މައުރަޒަކަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ސަރުކާރުން ތަމްރީނުކުރާ ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ވަޒީފާ ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓީޗަރުން މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމަށް މަތިވެރި ޓީޗަރަކަށް އަންގައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 17
ތައުލީމީ ދާއިރާ އިސްލާމް މުދައްރިސުން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.