Sun Online
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ

އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ނުލިބުމުން އާސެނަލުން ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފި

...

4 މިނެޓް 52 ސިކުންތު ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޗެލްސީގެ ކޮންޓޭ 33 މިނެޓް 45 ސިކުންތު ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރެއާލްގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ޒިދާންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯއަށް 23 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރެއާލް ދޫކޮށް ނުދާނޭކަމަށް އިސްކޯ ބުނެފި 1 ދުވަސް 34 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އެފްއޭ ކަޕް ''ފެވަރިޓަކީ'' އާސެނަލް: ޗެލްސީ ކޯޗު 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، މިފަހަރުގެ ޕިޗިޗީ އެވޯޑް މެސީއަށް 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކާއެކު ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީން ޕްރިމިއަރ ލީގު ނިންމާލައިފި 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ 20 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާސެނަލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އޮއްޕޮވެސް ނިއުއަށް ސޮއިކޮށްފި 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ދަގަނޑޭ އަނެއްކާވެސް ނިއުއާ ގުޅިއްޖެ 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ބައްސާމުގެ ނަމުގައި ''ފޭކް'' ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހިންގާތީ އެފްއޭއެމުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި 2 ދުވަސް 50 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ މައިލޯ ފައިވް-ކޭ ޓީމް ރަންގެ ސީނިއަރ ބައިން އެއް ވަނަ ކޭއެޗް ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އާސެނަލް ގަތުމަށް އުސްމަނޯފް 1.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ މެސީގެ ބައިވެރިޔާއާއި ސުއަރޭޒްގެ އަންހެނުން ގުޅިގެން ފައިވާން ވިއްކަނީ! 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޯދަމެނޫތައް އިސްތިހާރުކޮށްލަން ސަން އިން ފަހި ފުރުސަތެއް! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮޑްރިގޭޒް މިހިރީ - މެންޔޫއަށް އޭނާ ދާންއުޅޭ ވާހަކަ ޒިދާން ދޮގުކޮށްފި 7 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އަޔެކްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ މެންޔޫއަށް 21 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ގެއްލުމެއް! 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުރެ އަހަންނަށް މުހިއްމީ ޓްރޮފީ: މޮރީނިއޯ 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއަށް ވެންގާގެ އިންޒާރެއް- އަންނަ ސީޒަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ! 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ސްވައިން ފުލޫ އިން ރައްކާތެރިވަމާތޯ..
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ވިލިތައް އުފައްދައި ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކުރަން ފެށީ މުސްލިމުންނެވެ.
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.