Sun Online
Ramadan 2017
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ

އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ހަރަމްފުޅަށް ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ސައުދީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހުއްޓުވައިފި

5 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ތަރުކާރީ ސޫޕް 14 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ވަރުގަދަ ޑައެޓެއް ނުނަގާވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށްލެވިދާނެ! 14 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮނާލްޑޯއަށް ފީގޯގެ އިންޒާރެއް، އެކަކުވެސް ކްލަބަށް ވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެ! 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ކުށުގައި ޑިމާރިއާއަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ސަން ކުރުވާހަކަ މުބާރާތަށް އެސްއެމްއެސް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ރޮނާލްޑޯއަކީ އާޖެންޓީނާ މީހެއް ނަމައޭ: މަރަޑޯނާ 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޓެކްސް މައްސަލައިގައި ރޮނާލްޑޯ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ބަޔާންގެ ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޗެލްސީން އަމާޒުހިފައިފި 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮނާލްޑޯއަށް ވުރެ މެންޔޫއަށް ރަނގަޅުވާނީ މޮރާޓާ: މޮރީނިއޯ 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ސްޕެއިންގައި ޓެކުހަށް މަކަރު ހަދާފައި ނުވާނެކަމަށް މޮރީނިއޯ ބުނެފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް މަލްޑީނީ، ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެނިސް މުބާރާތަކަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޗެލްސީގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ކޯޗަކަށް ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސަނީ 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ މެސީ ގެންދަން ރެއާލުން ދުށް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ނުވި ސަބަބު! 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮނާލްޑޯ "ލޮއްސަން" ޒިދާން ދެއްކި ވާހަކަތައް ހާމަވެއްޖެ! 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ދޮގުހެކި ދިނުމުގެ ސަބަބުން މޮޑްރިޗަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ! 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ "ހިރިލަންދޫ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް"ގެ ނަމުގައި އީދާ ދިމާކޮށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އަންނަ ފިތުރު އީދުގައިވެސް ގއ. މާމެންދޫ "ވަން ޑޭ ކަޕް" އޮންނާނެ 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ރޮނާލްޑޯގެ "ބިރުދެއްކުން"ތަކާ ހެދި ޒިދާނަށް ޗުއްޓީވެސް ހޭދަކޮށް ނުލެވުނު! 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޗެލްސީން މޮރާޓާއަށް 70 މިލިއަން ޕައުންޑް، އަދި ރޮނާލްޑޯއަށް ވެސް ޓާގެޓްކޮށްފި 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން ރޯދަ – ކެތްތެރިކަމުގެ ތަރްބިޔަތެއް
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ.
DB released.