އެޕަލްގެ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ވަކިކޮށްފި

އެޕަލްވޮޗް --

މުސްތަގުބަލުގައި އެޕަލް ވޮޗްގެ މޮޑެލްތަކާއި އެހެނިހެން ޑިވައިސްތަކަށް މައިކްރޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފެއްދުމަށް އެޕަލްއިން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޓެކް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުންފުނި އެޕަލްއިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން "ޓީ159" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، މައިކްރޯލެޑް ސްކްރީންތައް އުފެއްދުމަށް އިން-ހައުސް މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި، މިހާރުގެ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތަކާ އެކު ކުރިއަށްދާން އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފުތާތަކުގައި އެޕަލްއިން ވަނީ މި މަޝްރޫއުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާއާއި އޭޝިއާގެ އެ ކުންފުނީގެ ޑިސްޕްލޭ އިންޖިނިއަރިން ޓީމުތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ޑަޒަނެއްހާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.

މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް އަހަރު ކުރިން ފެށި މި އުއްމީދީ ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވިޔަފާރީގެ ފެންވަރުގައި މައިކްރޯލެޑް ތަރައްގީކުރުމުގައި ދިމާވާ ބޮޑެތި ޓެކްނިކަލް ހުރަސްތަކާއި ހަރަދުތައް ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. އެޕަލްއިން އުއްމީދުކުރީ އައިފޯނާއި މެކް ފަދަ އެހެން ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާކުރުމުގެ ކުރިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެޕަލް ވޮޗަށް ކަސްޓަމް މައިކްރޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތައް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެޕަލްއިން ވަނީ ކެލިފޯނިއާގެ ސެންޓާ ކްލާރާގައި މައިކްރޯލެޑް އުފެއްދުންތައް ޓެސްޓްކުރަން ހާއްސަ ފެސިލިޓީއެއް ވެސް ހަދާފައެވެ. އެކަމަކު، އެންމެ ފަހުން އެ ކުންފުނިން ނިންމީ އެ މަސައްކަތަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑުކަމާއެކު އެ ޕްރޮޖެކްޓް މެދުކަނޑައިލާށެވެ.

ވަޒީފާ ގެއްލުނު ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އެޕަލްގެ އެހެން މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދެމުން އަންނައިރު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުންދޭ ޕެކޭޖްތައް ވެސް ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ. އެޕަލްއިން މި ފަހަރު މި ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންތައް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެޕަލްގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ހުއްޓާލިތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްވީ ތަނާއެވެ.

އެޕަލްއިން ވަނީ މައިކްރޯލެޑް ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލިކަން ސަޕްލަޔަރުންނަށް ފޮނުވި އެންގުންތަކުގައި ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެގޮތުން ޖަރުމަނުގެ އޭއެމްއެސް-އޮސްރަމްއިން ބުނީ އެޕަލްއާ އެކު ހަދާފައިވާ މައިކްރޯލެޑް ކޮންޓްރެކްޓްތައް އުވާލައިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ޕްލާންޓެއް ވިއްކާލަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޕަލްއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތަކަކީ އެޕަލް ވޮޗާއި އެހެނިހެން ޑިވައިސްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. އެކަމަކު، އަގު ބޮޑު މައިކްރޯލެޑް ޑިޓޯއާގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުގެ ޑިސްޕްލޭ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް އެޕަލްގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން އަދިވެސް ވަކާލާތުކުރެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް