ސަރުކާރަށް އިތުރު 17 ނައިބު ވަޒީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް

މިއަދު ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރަތަކަށް 17 ނައިބު ވަޒީރަކު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ވެސް 20 ނައިބު ވަޒީރަކު ސަރުކާރަށް އައްޔަންކުރައްވައިފައިވެއެ. މިއަދު އައްޔަންކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާއެކު ނައިބު ވަޒީރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 63 އަށް އަރައިފައެވެ.

މިއަދު އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

 1. މިނިސްޓަރުު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ޝާޒް ހަބީބު، ހ. ޖާވާ
 2. މިނިސްޓަރު އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު- އަމާނީ މުޙައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީސައިޑް، ލ. ގަން
 3. މިނިސްޓަރު އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު- އާމިނަތު ނާޒިމާ، ހ. ފައިންޕާކް
 4. މިނިސްޓަރު އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު- އާމިނަތު މާރިޔާ، މ. ހަވާއީ
 5. މިނިސްޓަރު އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު- ޝަޖާހު ފިރާގު، ސައުދީމަންޒިލް، ހއ. ބާރަށް
 6. މިނިސްޓަރު އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު- އަލީ ނާސިރު، ހަވާސާ، ލ. މާބައިދޫ
 7. މިނިސްޓަރު އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު- ނާޝިމާ އަބްދުއްލަތީފް، މ. ލައިޓުޝެޑޯ
 8. މިނިސްޓަރު އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ސުއޫދު، ބޮޑުކެކުރިމާގެ، ހއ. ބާރަށް
 9. މިނިސްޓަރު އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު- އަޝްހަދު ސައީދު، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ
 10. މިނިސްޓަރު އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- ހަސްމާ ހަސަން މަނިކު، ދެރަހަ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
 11. މިނިސްޓަރު އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އާމިނަތު ނަމްޒާ، މ. ހަނީކޯމްބް
 12. މިނިސްޓަރު އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އާމިނަތު އިސްމާއިލް، މ. ޗާލޮޓް
 13. މިނިސްޓަރު އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އަޒުހަރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ސީނާޒް، ގދ. މަޑަވެލި
 14. މިނިސްޓަރު އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ޔާސިރު، ވ. އެލަމް
 15. މިނިސްޓަރު އޮފް ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބާ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އާމިނަތު ޝަޝީ، މ. ހާފުސް
 16. މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު، މަރްޔަމް ޝިއުނާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 02-3-160
 17. މިނިސްޓަރު އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސްގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ފަޔާޒް، މ. މެރީޑްރީމް
comment ކޮމެންޓް