ލަމްހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ލަމްހާ ---

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފިލިޕީންސްގެ ނަރުސް، މޭރީ ގްރޭސް އޮނެޑް ޕިނެޑާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަލީމަތު ލަމްހާ އަބްދުއްރަހްމާން، ތިން މަސް ދުވަހަށް ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީން ދައްކާ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މިއަދު ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދަންޖެހިގެން ޚަބަރު ހުސްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ މޭރީގެ ހަށިގަނޑު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. އޭނާގެ މަރުގައި ޝައްކު ކުރެވޭ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ފިރިމީހާ މާވިން އެސްވައި ވާގަސް ހައްޔަރު ކުރީ އެ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި، މާވިންގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާވިންއަށް ވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލިކަމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. އަދި، ލަމްހާއަށް ވަނީ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ދެ ދައުވާއެއް އުފުލައިފައެވެ. އެއީ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ނޫން ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ދެ މީހުން ވެސް ތިބީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ލަމްހާގެ ފަރާތުން ވަނީ އޭނާގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވާފައި ނަމަވެސް ބަންދުން ދޫކޮށްލަން އެދިފައެވެ. އެއީ، ސިއްހީ ބައެއް ކަންކަމަށް މިހާރު ޖަލުގައި ވެސް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނާތީ ކަމަށް އެ ދުވަހު ލަމްހާގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ލަމްހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ލަމްހާ ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ގާޒީ ނިންމެވީ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ލަމްހާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ހަ އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

ދިވެހި ނަރުސް ލަމްހާ މީގެ ކުރިން "ސަން"އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މޭރީ ގްރޭސް މަރުވުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ލަމްހާ ކިޔައިދިނެވެ. އަދި، މޭރީގެ މަރަށް ފަހު އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން އަލުން ގުޅެން އޮތީ ނިންމައިފައެވެ.

މޭރީ ދަންޖެހިގެން މަރުވީ ކަމަށް ބުނެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަށިގަނޑު ގެންދިޔައީ ވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިންއެވެ. އެއީ، މޭރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑިއުޓީގައި ހުރެފައި ބްރޭކަށް ދިޔަތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ދައުލަތުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ލަމްހާ ވަނީ ހަށިގަނޑަށް އިންޖެކްޓް ކުރާނެ ގޮތް މާވިންއަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި މީހަކު ހޭނައްތައިލާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މާވިން ވަނީ އިންޓަނެޓުން ސާޗުކޮށްފައި ކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އަދި، މޭރީ މަރާލާފައިވަނީ ބޮލާއި ކަރަށް ހަމަލާދީގެންނާއި ނޭވާ ހާސްކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް