ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުގެ ބިލް ކުރިއަށް ދާނެ: ކެވިން މެކާތީ

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯ ޝޯ ޒީ ޗޫ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ދެއްވި ހެކިބަހަށް ފަހު ވެސް އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮންގްރެސްގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ރައީސް ކެވިން މެކާތީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެންބަރު ކެން ބަކް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލުގައި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޑިވައިސްތަކުގައި ފެޑެރަލް މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެޕް ބޭނުންކުރުން މަނާ ވާނެއެވެ. އަދި، ޗައިނާ ސަރުކާރާ ޔޫޒާ ޑޭޓާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ގަވާއިދާ ހިލާފު ވެދާނެ ކަންކަން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބާރު ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަން (އެފްޓީސީ)އަށް މި ބިލުގައި ލިބިގެންދާނެއެވެ.

"ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯއަށް ތެދުވެރިވެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް އެނގޭ އެއްޗެއް ގަބޫލު ނުކުރެވުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް، ޗައިނާއަށް ޓިކްޓޮކް ޔޫޒަރުންގެ ޑޭޓާއަށް އެކްސެސް ލިބިފައިވޭ،" މެކާތީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ލިޔެފައިވެއެވެ .

ޓިކްޓޮކުން ކުރިމަތިވާ ސަލާމަތީ ނުރައްކާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވެސް "ބައިޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުމެއް" އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެކާތީ ވިދާޅުވީ މުޅި ގައުމު ޓިކްޓޮކް މަނާ ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ތަނުގައި ޓިކްޓޮކްގައި ހިނގާ ކަންކަމާ މެދު ދެ ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ފެންނަހެން، ހާއްސަކޮށް އެމެރިކާ މީހުންނަށް ޑޭޓާއަށް ދިމާވާ ކަންކަމާ މެދު،" ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެކާތީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައުސްގެ އެނާޖީ އެންޑް ކޮމާސް ކޮމިޓީގައި ޗޫ ހެކިބަސް ދިނުމާއި ބައިޕާޓީ ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތަކާއި ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީ އާއި ގޯސް މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭ ޕްލެޓްފޯމާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް ޗޫ އަށް ކުރިމަތި ކުރި ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ކޮންގްރެސްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯ ޖަވާބުދާރީ ވެފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ޓިކްޓޮކާ މެދު ކުރާ ހުރިހާ ނުބައި ހީކުރުންތައް ދިފާރު ކުރައްވައިފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޗައިނާ ސަރުކާރާ ޔޫޒަރުންގެ ޑޭޓާ ހިއްސާ ނުކުރަން، އަދި އެ ކަމަށް އެދުން ނަމަވެސް އެ ކަން ނުކުރާނަން... އަޅުގަނޑުމެން ވައުދު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރުންގެ ޕްރައިވެސީ އާއި ސެކިއުރިޓީ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް." ޗޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޓިކްޓޮކަށް އެމެރިކާގެ ޗީފް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކު ހޯދުމާއި އެމެރިކާގައި ހުންނަ ސާވަރުތަކުގައި އެމެރިކާގެ ޔޫޒަރުންގެ ޑޭޓާ ރައްކާކުރުން ފަދަ އެޕްގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓިކްޓޮކުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޗޫގެ ހެކިބަސް ދިން ނަމަވެސް މެކާތީ އާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ޓިކްޓޮކްގެ ނިޔަތާ މެދު ޝައްކު ކުރެއެވެ.

"ޓިކްޓޮކުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަށް އަޅާނުލައި ނުތިބެވޭނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމީ ސަލާމަތް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ ދުޝްމަނަކު ބޭނުން ނުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިހާރު އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ." ކޮންގްރެސްއަށް މި ބިލް ހުށަހެޅުއްވި ބަކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ މަޖިލީހުގައި މި ބިލަށް އަދިވެސް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، އެ ބިލުގެ ކޮމިޓީގެ އަޑުއެހުމެއް އަދި ނުބާއްވައެވެ. ނަމަވެސް މެކާތީގެ އިއުލާނުން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން އެބިލް ފާސްކުރުމަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބޭ ކަމަށާއި 2023ވަނަ އަހަރުގެ މެދު ދައުރުގެ ކޮންގްރެސްގައި މި މައްސަލަ މުހިއްމު މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ޓެކް ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސްގެ ޓިކްޓޮކްގެ ޑޭޓާ ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅުން ހުރެދާނެތީ އެމެރިކާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ފާރަވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު، 2020ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ އެޕް މަނާ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އެ މަސައްކަތް ކޯޓުތަކުން ވަނީ ހުއްޓުވައިފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް