މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗް ފީޗާ މިހާރު އެންމެންނަށް ލިބޭނެ

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗް ފީޗާ، ބިންގް ބޭނުން ކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ފީޗާއިން ޗެޓް ޖީޕީޓީގެ އޭއައި ލޭންގުއޭޖް ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނަ އިރު، މިއީ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަށް ޗެޓްކޮށްގެން މައުލޫމާތު ލިބިދޭ ފީޗާއެކެވެ.

ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗްތައް ކުރިން ލިބެމުން ދިޔައީ ހަމައެކަނި ބީޓާ ޓެސްޓިން މަރުހަލާއެއްގައި ބައެއް ޔޫޒަރުންނަށެވެ. މި ސާޗް ފީޗާގެ ސަބަބުން މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެޑްވާންސް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ސުވާލު ކުރާ މީހާ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދެނެގަނެ، އެކަމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މައުލޫމާތު ދައްކައިދޭނެއެވެ.

"ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗްތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމަކީ އަހަރެމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް، އެއީ އަހަރެމެންގެ ޔޫޒަރުންގެ ސާޗް އެކްސްޕީރިއަންސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަން. މި ފީޗާއާއެކު މިހާރު ޔޫޒަރުންނަށް ސާޗް ބާއާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނީ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަށް،" މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗުގައި ޗެޓް ވިންޑޯއެއް މެދުވެރިކޮށް ބިންގްއާ ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ޔޫޒަރުންނަށް ބިންގްއިން ސުވާލު ކުރުމާއި ނުވަތަ ހޯދަމުންދާ ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ބިންގް އިން ޖަވާބު ދޭނީ ވާހަކަ ދައްކާ ފޯމެޓެއްގައެވެ. އެއަށްފަހު ޔޫޒަރުންނަށް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދަންދެން ސަރޗް އިންޖީނުން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗް ފީޗާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަވަރަކަށް އޭގެ މަސައްކަތާއި ނެރޭ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވާ ގޮތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗެޓް ވިންޑޯ މެދުވެރިކޮށް ބިންގްއާ މުއާމަލާތް ކުރާ ވަރަކަށް ބިންގްގެ އޭއައި އެލްގޮރިދަމްތަކަށް، ޔޫޒަރުން އިސްކަންދޭ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ދަސްވެ، އެއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސާޗް ނަތީޖާތައް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ފީޗާ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޕާސަނަލައިޒްޑް ސާޗް ނަތީޖާތަކެއް ލިބޭނެއެވެ.

ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗްއާއެކު މައިކްރޮސޮފްޓުން ދަނީ 'ކޮންވަޒޭޝަނަލް ސާޗް' ދާއިރާގައި ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ފައިހަމަ ކުރަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ކުންފުނިން އޭއައިއާ ގުޅުން ހުރި ދިރާސާތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއްކޮށްފައިވާއިރު، ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗްތަކަކީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފައިދާ ހޯދަމުންދާ ގޮތުގެ މިސާލެކެވެ.

ބިންގް ޗެޓް އޭއައި ސާޗްއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ބިންގް ހޯމްޕޭޖަށް ވަދެ ސްކްރީންގެ ކަނާތްފަރާތުގެ ތިރީ ކަނުގައި ހުންނަ ޗެޓް އައިކޮންއަށް ކްލިކް ކުރާނީއެވެ. އެތަނުން ބިންގް އާއި ވާހަކައެއް ފަށައި، ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ފަށައިގަނެވޭނެއެވެ. މި ފީޗާއަކީ އިނގިރޭސި، ސްޕެނިޝް، ފްރެންޗް، އަދި ޖަރުމަން ފަދަ އެތައް ބަހަކުން ލިބެން ހުންނަ ފީޗާއެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް