Sun Online
ސްޕްރީމް ކޯޓު --- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ/ އިހްތިޝާމް މުހައްމަދު
ސްޕްރީމް ކޯޓު --- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ/ އިހްތިޝާމް މުހައްމަދު

ހުކުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

އަހްމަދު އާޒިފް
ލިޔުނީއަހްމަދު އާޒިފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ އެ ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް އެ ހުކުމުން ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްދަވެފައިނުވާކަން އެ ހުކުމުން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެ ހުކުމްކުރި ތާރީޚުގެ ކުރީގައި ވުޖޫދުވެފައިވާ، ހާލަތެއް ނަމަ، ނުވަތަ އެއިން ހާލަތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިޖުރާއާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ އަޅާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނަމަ އެފަދަ އެއްވެސް ހާލަތެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ހާލަތަކާ ގުޅިފައިވާ އިޖުރާއާތެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އެ ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގެ އަސަރު އެއްވެސް ގޮތަކުން މާޒީއަށް ރުޖޫއަ ނުވާނެ ކަމަށް އެ އަމުރުގައިވެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމްގައިވާ ގޮތުން މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނީ އެ ހުކުމް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުވި ސިޔާސީ ޕާޓީން ވަކިވުމުން ނުވަތަ ވަކިކުރުމުން ނުވަތަ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅުމުންނެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.