ސޭޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 16 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަނުން ގެންގޮސްފި

ގަވާއދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ

ސޭޓުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީން ހޯދައި އެމީހުން ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ފަށާއިފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މިއަަދު އެކަނި ވެސް 16 މީހަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ހަސަން ހަލީލް މިއަދު 'ސަން' އަށް ވިދާޅުވީ އެ 16 ބިދޭސީންނަކީ މިއަދު ފެށި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މާލޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގެ ފިހާރަތަކުން އަތުލައިގެންފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ.

"ފިހާރަތަކުން އެމީހުން ގެންދިޔައީ ސޭޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނިކޮށް. މިއަދު ބޮޑަށް ބެލީ މާލޭގެ ފިހާރަތައް،" ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ބިދޭސީން ބައިތިއްބަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ރޭގަނޑު ވެސް މި އޮޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސަައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ކަމަށް ބަލައި އެމީހުންގެ ވިސާ ކެންސަލްކުރުމަށް ފަހު ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ބިދޭސީން ސޭޓުންގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފަރާތްތައް 10،000 ރުފިޔާ އާއި 50،000 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ. އަދި އެފަަދަ ފަރާތްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް 2000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ބިދޭސީން ސޭޓުންގެ ގޮތުގައި ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ނުބޭއްތިބުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް އަންގާފަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެފަދަ ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފަ އެވެ.

comment ކޮމެންޓް