އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މެޑިކަލް ޚަރަދު ބޮޑުވާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

ފުލުހެއް މަގުމަތީގައި: އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ބުނަނީ ސްޓާފް މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ސްޓާފް މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚަރަދު ކުރާ މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން، އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ރިވިއުގައި ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ސްޓާފް މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގައި 2023ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުކޮށްފައި އޮތީ 170 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އޮޑިޓު އޮފީހުން ނެރުނު ބަޖެޓު ޕޮޒިޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން 2023ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ބަޖެޓުވަނީ އެއްކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު އަހަރު ނިމޭއިރު ހަރަދުވާނީ 241 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ 35 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2019އިން 2023އަށް ސްޓާފް މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް -- އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

އާސަންދައިން ވެސް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކުރެވޭއިރު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ހިލޭ ބޭސް ފަރުވާ ކުރެވޭ އިތުރު ސްކީމެއް އޮތުމުން ބަޖެޓަށް ބުރައަކަށްވާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

އާސަންދައަށް މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުކޮށްފައި އޮތީ 1.04 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް އާސަންދައިގެ ޚަރަދުވަނީ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ 49 އިންސައްތަ (ޖުމްލަ 1.55 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް) އިތުރުވެފައެވެ. އެ ކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާސަންދަ ސްކީމަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ވެސް ކަނޑައެޅިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އާސަންދައިގެ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓަށްވުރެ ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާއިރު، އަދި އެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، އާސަންދަ ފާހަގަކުރެވެނީ ސަރުކާރަށް އޮތް ބޮޑު މާލީ ބުރައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އާސަންދައަށް 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާސަންދައަށް ކުރި ހޭދަ، 838 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

https://sun.mv/191852

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ވެސް އާސަންދައަށް ކުރި ހޭދަވަނީ 60 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު އާސަންދައިގެ ޚަރަދު ވަނީ 40 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް