ތި ގެންގުޅޭ ތުވާލި ބަދަލުކުރާކަށް ނުވޭތަ؟

ފެން ހިއްކަން ބޭނުންކުރާ ތުވާލި އެހެން މީހުން ބޭނުންކުރަން ދިނުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން -- ފޮޓޯ/ސްޕީޑްކުއީން

ފެން ހިއްކަން ގެންގުޅޭ ތުވާއްޔަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހިމޭން އެކުވެރިޔާއެވެ. މީހާ ސާފުތާހިރުކަންމަތީ ބެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތުވާއްޔަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އަދި އެހާމެ ލޯބިން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ފެން ހިއްކަން ގެންގުޅޭ ތުވާލި އެހެން މީހުން ބޭނުންކުރަން ނުދިނުމެވެ. ސަބަބަކީ އެއީވެސް ވަކި މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށްވެފައި އެކަކު ބޭނުންކުރާ ތުވާލި އެހެން މީހުން ބޭނުންކުރުމަކީ ތަފާތު އެކި ބަލިތައް ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމަކަށްވުމެވެ.

ފެން ހިއްކަން ބޭނުންކުރާ ތުވާލި ގަންނައިރު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއްދޭނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ތުވާއްޔެއް ގަތުމަށެވެ. އެކަމަކު، ކިތަންމެ މޮޅު ފެންވަރު ރަނގަޅު ތުވާއްޔެއް ގަތަސް އެއީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަހު އާކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. ގެންގުޅޭ ތުވާލީގެ ފޭރާން ފަޅައިގެން ދާން ފެށުމުގެ އަލާމާތް ފެނުމަކީ ތުވާލި ރިޓަޔަކުރާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ.

ގެންގުޅޭ ތުވާލި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދޮވެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުދިކުދި ބަލިތަކާ މީހާ ދުރުކޮށްދޭނެ ކަމެއް -- ފޮޓޯ/ސީއެންއެންއަންޑަސްކޯޑް

މީގެ އިތުރުން، ތުވާލި ދޮވެ ހިއްކުމަށް ފަހު ވެސް އޭގެއިން ނުބައި ވަހެއް ނުވަތަ އާދަޔާޚިލާފު ވަހެއް ދުވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަވެސް ތުވާލި ބަދަލުކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. އަދި، ފެންވެރުމަށް ފަހު ފެން ހިއްކުމުގައި ތުވާލި އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ފެން ހިއްކާނުލެވޭނަމަ އެއީ އާ ތުވާއްޔެއް ހޯދުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

ދެން ބަލައިލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ގެންގުޅޭ ތުވާލި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށެވެ. ތަފާތު އެކި ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތުވާއްޔެއް ބަލައިގެން ގެންގުޅެފިނަމަ ދެ އަހަރާއި ފަސް އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ތުވާލީގެ އުމުރު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އާއްމުގޮތެއްގައި އެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތުވާއްޔެއް ގަންނައިރު އޭގެ ސައިޒަށާއި ތުވާލީގެ ފޭރާން އަދި އޭގެ ބަރުމިނަށް ބެލުމަށްފަހު ގަތުމަށް އިސްކަންދޭށެވެ.

ތުވާލި ބާވުމުގެ ކުރިން ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް