އަސްލަމް މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނި ގޮތުން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި -- ފޮޓޯ/ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 87 ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވުމުން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާދޭ މެންބަރުން ވެސް ހިމަނައިގެން، މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ގުނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުންކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އަސްލަމް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުން ގުނާއިރު އިސްތިއުފާ ދިން މެންބަރުން ނުގުނައި ގޮތަށް ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު، އުވައިލަން ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު އުވައިލަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ، އެ މަނިކުފާނު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވީ ވެސް ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. އަދި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށަން ބޭނުންވާ ކޯރަމަކީ ވެސް 22 މެންބަރުން ކަމުގައި އަސްލަމް ބެއްލެވިއެވެ.

"މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ [ގޮތެއް ނިންމާފައި]. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އަމަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މާއްދާއެއް ނުއެއް އޮންނާނެ. އެ މާއްދާ އުނިވާން އެބަޖެހޭ،" އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު އުވައިލަން އެދިވަޑައިގެންފައި -- ފޮޓޯ/ މަޖިލީސް

މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާއިރު އިސްތިއުފާ ދީފައި ތިބި މެންބަރުން ވެސް ގުނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ޖަލްސާގެ އެއްވެސް ވޯޓެއް ނެގޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވީ، ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ވިދާޅުވުމުން އަޑުއައްސަވަން އުނދަގޫވި ކަމަށެވެ.

"ދިރިދިރި އޮތް މާއްދާއެއް ނެތް މާއްދާއެއް ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ޖުމުލަ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ފާހަގަކުރެއްވުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް އަޑުއަހަން އެހާ ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށް ނުވި،" ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުންކުރި ހުކުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ގޯސްތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން: އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ވިދާޅުވީމާ އަޑުއްސަވަން އުނދަގޫވި ކަމަށް --- ފޮޓޯ/ މަޖިލިސް

މީގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލޭ) ވެސް ވަނީ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން އަސްލަމް މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ވިދާޅުވުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވަން ހުށަހެޅުއްވީއިރު، ރިޔާސަތުން އެ ކަމުގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި އިއުލާނު ކުރެއްވި ހިސާބުން ރިޔާސަތުން އެ އޮތީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ހުކުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖަލްސާ ފަށާއިރުގައި ރިޔާސަތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމެވީމާ ދެން އެ މައުލޫގައި މެންބަރުން ދައްކާނެ ވާހަކައަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި މި އުފެދޭ ސުވާލަކީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި މައުލޫގައި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ،"

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ސަލީމް: އޭނާ ވެސް ވަނީ އަސްލަމްގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވެފައި -- ފޮޓޯ/ މަޖިލިސް

ސަލީމް ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރީގައި ޕީޖީ ގްރޫޕުތަކުގެ މެދުގައި އަދި ވަކިވަކި މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރަން ފުރުސަތު ދެއްވަން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދިން މެންބަރުން ނުލައި، މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ގުނަން އެމްޑީޕީ މެންބަރުން އަދިވެސް ތާއީދުކުރެއެވެ. އެގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެއީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އިސްލާހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެކަމަކު، ހުކުމް ކުރީއިރު މަޖިލީހުން ވަނީ ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކަށް އެ އިސްލާހުތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އިސްލާހެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ސަބަބުން މީގެ ފަހުން މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އަސްލަމް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެކަމަކު، އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ވަނީ އެ ކަމާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފައެވެ.

އެހެންވެ، މި މައްސަލައިގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރަން ޖަލްސާ ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މައްސަލައިގައި ބަހުސް ކުރެއްވި މެންބަރުން ވަނީ ހުކުމަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ހުކުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ވެސް މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް