އައިފޯން 16ގެ ހުރިހާ މޮޑެލެއްގައި އެކްޝަން ބަޓަން

އެޕަލް އައިފޯން 16ގެ ހުރިހާ މޮޑެލެއްގައި ޔޫޒަރު-ކޮންފިގްރަބަލް އެކްޝަން ބަޓަން ހިމަނަން ނިންމައިފި ކަމަށް ޓެކް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގައި އެކްޝަން ބަޓަން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އެ ކާމިޔާބާ އެކު އެޕަލްއިން މިހާރު އައިފޯން 16 ލައިންއަޕްގެ ހުރިހާ ފޯނެއްގައި އެކްޝަން ބަޓަން ހިމަނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މެކްރޫމާސްއިން ހޯދި ގިނަ ހެކިތަކުން ދައްކާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

މާ ކުރިން 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެޕަލްއިން އެކްޝަން ބަޓަން ތަޢާރަފުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ އެ ބަޓަން ހިމެނުނީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 22 ގައި ނެރުނު އައިފޯން 15 ގައެވެ. އެގޮތުން އައިފޯން 15 ޕްރޯގައި ހެޕްޓިކް ވޮލިއުމާއި ޕަވާ ބަޓަންތަކާ އެކު މި ބަޓަން ރިލީޒް ކުރިއެވެ. ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ހެޕްޓިކް ބަޓަންތައް ކެންސަލްކުރި ނަމަވެސް، އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގެ ފައިނަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ޔުނިޓްތަކުގައި އެކްޝަން ބަޓަން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ކުރީގެ އައިފޯން މޮޑެލްތަކުން ފެނުނު މިއުޓް ސްވިޗްގެ ބަދަލުގައި އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގައި ވާ އެކްޝަން ބަޓަނުން ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސައިލެންޓް މޯޑް ޓޮގްލިން ކުރުމާއި، ފްލޭޝްލައިޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، ކެމެރާ އެޕް ލޯންޗް ކުރުމާއި، ޝޯޓްކަޓް ހުޅުވުމާއި، ވޮއިސް މެމޯ ރެކޯޑް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެކްސެސިބިލިޓީ ފީޗާތައް ހުޅުވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

އައިފޯން 16 އަކީ އެޕަލް އިންކްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯނެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އެޕަލްގެ އާއްމު އަހަރީ ރިލީޒް 2024 ގައި އެ ފޯނު ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އައިފޯން 16 ގެ ޑިޒައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ނޮޗަކާއި ޕޯޓްލެސް ޑިޒައިނެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފައިވާ ހާޑްވެއާތަކާ އެކު، ބާރުގަދަ ޕްރޮސެސަރަކާއި، ކެމެރާގެ ގާބިލުކަން ރަނގަޅުކުރުމާއި، އާ ޑިސްޕްލޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް