ސާފު ހަކަތައާ ބެހޭ އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސުނާކް އާއި ބައިޑަން ސޮއިކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ސާފު ހަކަތައާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސުނާކް އާއި ބައިޑަން ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮތް ގާތް އިގްތިސާދީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނަކް ސޮއި ކުރެއްވި މި އެއްބަސްވުމަކީ އެ ދެޤައުމުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ބާޒާރަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ތަޖްރިބާކާރުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައިޑަން ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތާއީދު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ދެ ލީޑަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ބައިޑަން އާއި ސުނަކް ސޮއިކުރެއްވި "އެޓްލާންޓިކް ޑެކްލަރޭޝަން" އަކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސާއި އެހެނިހެން އިގްތިސާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ފަދަ ކަންކަމުގައި މުސްތަގުބަލުގައި އެއްބާރުލުން ދޭ ފުރަތަމަ އިގްތިސާދީ ޕާޓްނާޝިޕްގެ ގޮތުގައި ސުނަކް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށްފަހު ވާނީ ކޮން ކަހަލަ ޕާޓްނަރަކަށްތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދައިފިކަން،" ސުނާކު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙުކުމް ކުރައްވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚްލާޤަށް، އެކުވެރިއެއްގެ އިތުބާރު ހުރި މިންވަރަކުން، އިންވެސްޓްމަންޓް ޑެސްޓިނޭޝަނެއް ފަދަ ހިތްގައިމު މަންޒިލެއްގައި،"

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އޭއައި އާއި ނޮދަން އަޔަލޭންޑްގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ އިތުރުން އިގްތިސާދީ އަދި ސަލާމަތީ މަސްލަހަތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި މިވަނީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލި، އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ނޯވާ ކަޚޮވްކާ ޑޭމް ހަލާކުވުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަޝިއާތޯ ބެލުމަށް ހުޅަނގުގެ އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ޑޭމް ހަލާކުވުމުގެ ޒިންމާ ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައެވެ.

ބައިޑަން އާއި ސުނަކް ބައްދަލުވުމަށްފަހު ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް ހުށަހެޅުއްވި އިރު، މިއީ ވައިޓް ހައުސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ކޮންމެ ލީޑަރަކަށް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް ނެރުއްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް