ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި: މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރި ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސަން އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި" ގައި 29 ވަނަ މެޗުން ފެށިގެން 40 ވަނަ މެޗާ ހަމައަށް ސްކޯ ދިމާކުރި ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަނީ މެސެޖުކޮށްފައެވެ. ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް މެސެޖުކުރި އެންމެންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން މިއަދުވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ސަންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުންނެވެ.

މެޗުގެ ނަތީޖާ ދިމާކުރި މީހުން:

ކެމަރޫން، ސާބިއާ: 9310555

ދެކުނު ކޮރެއާ، ގާނާ: 9440565

ބްރެޒިލް، ސްވިޒަލެންޑް: 7931344

ޕޯޗުގަލް، އުރުގުއޭ: 9757017

ނެދަލޭންޑް، ޤަތަރު: 9718410

އެކުއެޑޯ، ސެނެގަލް: 7918410

އީރާން، އެމެރިކާ: 7931344

ވޭލްސް، އިންގްލެންޑް: 9831339

ތޫނިސް، ފްރާންސް: 7647571

އޮސްޓްރޭލިއާ، ޑެންމާކް: 9757017

ޕޮލޭންޑް، އާޖެންޓީނާ: 9621254

މެކްސިކޯ، ސައުދީ: 9591020

"މެޗަކަށް ޕިއްޒާއެއް" ނަމުގައި ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކުގެ ސްކޯދިމާކުރާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމަކީ ލަވޭރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޕިއްޒާއެވެ. ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހުންނަށް އެމީހަކު ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ޕިއްޒާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

"ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި" މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރުމަށް އެސްއެމްއެސް ކުރާނީ SUN(SPACE)<team&score>-<team&score ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 2747 އަށެވެ.

"ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި" ގައި ކޮންމެ މެޗެއްގެ ސްކޯ ދިމާކުރާ މީހަކަށް ޕިއްޒާއެއް ލިބުމުގެ އިތުރުން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތެވެ. ދަމާސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޅި ވޯލްޑްކަޕް ތެރޭގައި އެސްއެމްއެސް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ.

ބެޑްރޫމްސެޓް ބޭނުންވާ މީހުން އެސްއެމްއެސް ކުރާނީ: SUN(SPACE)BEDROOMSET ޖެހުމަށްފަހު 2747 އަށެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޯރި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަން އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ސަން ވޯލްޑްކަޕް ފޯރީ" ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ ރެޑްސްޓާއެވެ.

comment ކޮމެންޓް