ސާއިލުގެ "އެ ދުވަސް ގެނެވޭނެ" ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ނޫސްވެރިޔާ ސާއިލު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން

ނަފްސާނީ ބަލިތަކުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ނޫސްވެރިޔާ އަޙުމަދު ސާއިލު ޢަލީ ލިޔެފައިވާ ފޮތް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

"އެ ދުވަސް ގެނެވޭނެ" މި ފޮތް ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ސާއިލު މިއަދު ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮތްތައް ސްކޫލުތަކަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ ދިކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ކޮންސަލްޓިން ގްރޫޕް (ޑީއައިސީޖީ)ގެ ސްޕޮންސާގެ ދަށުންނެވެ.

މިމަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސާއިލުގެ ފޮތް ލިޔެފައި ވަނީ ޗައިލްޑްހުޑް އެންޒައިޓީ އާއި އޮބްސެސިވް ކޮމްޕަލްސިވް ޑިސްއޯޑާ (އޯސީޑީ) އާއި އެންޒައިޓީ އާއި ޑިޕްރެޝަން ފަދަ ބަލިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ އެ ފޮތުގައި ވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް ވޭންދެނިވި ނަފްސާނީ ބަލިތައް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުތަކާއި، މި ބަލިތަކުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ވާސިލް ވެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިފައެވެ.

"މި ފޮތަކީ ނަފުސާނީ ބައެއް ބަލިމަޑުކަމުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު އެކުލަވާލި ފޮތެއް. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން އޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށް، ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީގައި އަނދިރިކަމުގެ ޖަންގައްޔަކުން އަލިކަމުގެ ބަގީޗާއަކަށް ނިކުމެވުނު. އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ އެކަންވީ ގޮތް ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށް، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މިފަދަ ނަފްސާނީ ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އުފަލާއެކު ހިނިތުންވެލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްްކަމުގެ އުންމީދާއި ހިތްވަރު ދިނުން،" ސާއިލު ބުންޏެވެ.

ސާއިލުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން އެ ފޮތުގައި ވަނީ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑރ. އާރިފް މުޙައްމަދާއި، ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓް ފާތިމަތު ސައުދާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓާގެ މެޑިކަލް ސްޓޫޑެންޓެއް އަދި ރިސާޗް އެސިސްޓެންޓެއް ކަމަށްވާ އާމިނަތު ނައުޝާ އަޙްމަދު ފަދަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަސްވެސް ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުއާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ހުރި ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާ ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެ ފޮތް މިހާރު ދަނީ 100 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާ ސާއިލަކީ ސަން އޮންލައިންގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިން އެޑިޓަރެވެ. އޭނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެ ފަހަރަށް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް