ރަށް ތަރައްގީވުމަކީ ހަމައެކަނި ބަނދަރެއް ހުޅުވާލުމެއް ނޫން: އަސްލަމް

ހައުސިންގް އެންޑް ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓަރ މުހަންމަދު އަސްލަމް -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ހަމައެކަނި ބަނދަރެއް ހުޅުވައިލެވުމަކީ ރަށް އުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރައި ތަރައްގީވުމެއް ނޫންކަމަށް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އއ. ހިމަންދޫއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ކުރައްވަމުން އަންނަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށެއް ތަރައްގީވުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގަތު ފާލަމަކީ ގިނަ ދުވަހަށް ހުންނާނެ، ކޮންކްރީޓް ޕައިލް ޖަހާފައި ހުންނަ ފާލަމެއް. ބޭރުު ތޮށި އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދަނީ ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން. މި މަސައްކަތް އަދި ކުރުމަކުންނެއް އަޅުގަނޑު ގަބޫލްކުރަނީ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިމުނީ ނޫންކަމަށް،" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ޒަމާން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި، އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ ގޮތުން މިއަދު ވެސް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ،

އެއާއެކު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށެވެ.

"ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަންޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ، ތައުލީމީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވަންޖެހޭ، ބައެއް ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަދަން ޖެހޭ، އިދާރީ ގޮތުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސްތައް ހަދަން ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ތަރައްގީގެ ހަރުފަތްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ދާން އެބައޮތް ވަރަށް ދުރަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ގާއިމްކުރުމުގެ 119 މަޝްރޫއެއްގައި މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު 59 މަޝްރޫއެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް 90 ރަށެއްގައި ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު 54 ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 16 ރަށެއްްގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަދި އިތުރު މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގެދޮރުގެ މަޝްރޫގެ 251 މަޝްރޫއެއްގައި ސޮއިކޮށް 125 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެހެންވީމާ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރެވެމުން އެބަދޭ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިމަންދޫގައި އޮތް ޖަލްސާގައި އަސްލަމްގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހު ވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުވަނީ އެއްވެސް ރަށެއް ތަފާތުނުކުށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަައެވެ.

comment ކޮމެންޓް