ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖުމައްޔިލްއަށް ދައުވާކޮށްފި

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލް ނިމާލް --

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފިލްމީ ތަރި މއ. ގްރޭވޫލްއާގެ، މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލު ނިމާލްއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށް، އަންހެނަކު ވަނީ އޭނާގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދީފަ އެވެ. ޖުމައްޔިލްއާއި ދެބެއިންގެ ދެ ދަރި އެ އަންހެން މީހާ ބުނެފައިވަނީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމައްޔިލް އެ އަމަލު އޭނާއާ މެދު ހިންގި އިރު، އޭނާ ވާނީ 17 އަހަަރު ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރީ ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކަކާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ކަމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މީގެ ކުރިން "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމާފައި އޮތީ ހެކި ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ. ޖުމައްޔިލްއަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ރިވިއުކޮށް، އޭނާއަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބައްލަވާނެ ކަމަށްވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ "ސަން"އަށް ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ތިން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ގަސްތުގައި އަތްލުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ބަލައި އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާ ނުކުރި ނަމަވެސް ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ ކުރިން ކުރި އެވެ. ނަަމަވެސް، އިޖުރާއީ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ހުރެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލީ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޖުމައްޔިލްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެން މީހާ ބުނާ ގޮތުގައި، އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އެތައް ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޑިޕްރެޝަންއާއި އެންޒައިޓީއަށް ތެރަޕީވެސް ހޯދަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޖުމައްޔިލަށް ދައުވާ ނުކުރީ ހެކި ނެތިގެން، އޭނާ ބުނަނީ "ނޯ ކޮމެންޓް" ކަމަށް!

comment ކޮމެންޓް