ސާމީ އަގީލް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ އިސް މަގާމަކަށް އައްޔަން ނުކުރަން މުވައްޒަފުންތަކެއް އެދިއްޖެ

ސާމީ އަގީލް --- ފައިލް ފޮޓޯ

ކުރީގެ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވި ސާމީ އަގީލް، ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އަކަށް އައްޔަނުކުރަން އުޅޭތީ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔޫނިއަން އިން، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހަށް އެޑްރެސްކޮށް މިއަދު ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނީ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ މަސައްކަތްތައް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އަށް ބަދަލުކޮށް، ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާ އަކަށް ބަދަލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި ސާމީ އަގީލް، ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ، ސީއެސްސީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަންތައް ކޮމެޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ސިޓީގައި ބުނީ ސާމީ އަކީ ކުރިން އޭނާ މަސައްކަތްކުރެއްވި ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރުވެސް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް އެނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު، އޭނާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަަތަކުގެ ސަބަބުން އޭސީސީ އިން އޭނާ އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ސީއެސްސީި ގައި އެދިފައިވާކަން ސިޓީގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

ސާމީގެ މައްޗަށް ހަތް ތުހުމަތެއް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކޮށް އެ ސިޓީގައި ބުނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ސާމީ އަގީލްގެ މައްސަލަ ސީއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލާ، ދޮގު ތުހުމަތުކޮށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ވީމާ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު ތިޔަ ކޮމިޝަނަސް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އާއި އެއްގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އަކަށް ސާމީ އަގީލް އައްޔަނު ކުރުމަކީ މި މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ތުރާލާއި، އުނދަގޫ ކުރިމަތިވާނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވެފައި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާނޭކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ، މިކަމުގައި ތިޔަ ކޮމިޝަނުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިޔުން އެދި ދެންނެވީމެވެ،" ޓްރާންސްޕޯޓުގެ 28 މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށް ސީއެސްސީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ސިޓީގައިވާ ތުހުމަތުތަކާ ގޫޅޭގޮތުން "ސަަން" އިން ސުވާލު ކުރުުުމުން ސާމީ އަގީލް ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އޮތީ ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިތަނުގައި އޮތީ އެކުވެރި މާހައުލެއް. އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހެއް ނޫން،" ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވާ ސާމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓް ސެކްޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަވާލުކޮށް ހަރުމުދަލާއި މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް