ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނެރުނު ގިނަ އަމުރުތަކެއްގެ ސައްހަ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ދެ އަހަރު ވަންދެން ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދު އަމުރުތަކާއި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އަމުރުތަކުގެ ސައްހަ ކަަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެއެވެ.

ހައިކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމެއްގައި ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމެއްގެ ސަބަބުން ސައްހަ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ ޖުލައި ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އަމުރުތަކުގެއެވެ.

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 3:10 އެހައިކަންހާއިރު، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10361 ، އަޙްމަދު ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ހައިކޯޓުން ވަނީ އެ އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭގޮތުން އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރުތައް ނެރެންވާނީ ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހިނދަކު، ހަމައެކަނި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ހުކުމްގައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސާކިއުލާއިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް މިދިޔަ ޖުލައި ހަތް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދުވެ، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު، އެ ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުންވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ މާލޭގައި ނަމަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމްގައިވެއެވެ.

އެ ހުކުމްގައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، އެފަދަ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތައް އެ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދީފައިވަނީ ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ގެނައި އިސްލާހުން ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ބަންދާމެދު ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމީ ޖުލައި ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކަމަށްވާތީ، އެއީ އޭގެކުރިން އެ ކޯޓަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ ޖުލައި ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ވަނީ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ހައްޔަރު ކުރުމާއި އަދި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގިނަ އަމުރުތަކެއް ފުލުހުން އެދިގެން ނެރެފައެވެ. މިއަދު ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި ނެރުނު އަމުރުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ދައުވާތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

comment ކޮމެންޓް