ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ، ސައިކަލާއެކު ހެލްމެޓުވެސް ލިބޭނެ

އެންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

އެލިޔާ އިންވެސްޓުމެންޓުން ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެންނަށްވެސް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން "ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް އަދި އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާގޮތަށްވެސް ސައިކަލު ނެގޭނެއެވެ.

އެންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

އެލިޔާ އިން ބުނީ މިއަދު ފެށި މިޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ސައިކަލު ނަގާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 2 ހެލްމެޓް ހިލޭ ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެން ސައިކަލު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 5000 ރުފިޔާއަށް ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

މީގެ އިތުރުން މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ސައިކަލު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާއެކު ވަގުތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ. އަދި ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ހަވާލު ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

އެލިޔާ އިން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ސައިކަލު ނެގިނަމަވެސް ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެލިއާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އިންސްޓޯލްމަންޓް ސްކީމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއާ އާއި އެއްގޮތަށް، ރިބާ ނުހިމެނޭ އިންސްޓޯލްމަންޓް ސްކީމެކެވެ. ސައިކަލު ނަންގާއިރު ސައިކަލު ދޫކުރާނީ އެފަރާތެއްގެ ނަންމަތީގައި ސީދާ ޕްރައިވެޓް ބޯޑުގައެވެ.

އެންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

މިއަދު ފެށި ޕްރޮމޯޝަން 10 އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް